DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about the Neighbor

«The second is this: ‘Love your neighbor as yourself.’ There is no… Mark 12:31»
The second is this: ‘Love your neighbor as yourself.’ There is no commandment greater than these.En het tweede, hieraan gelijk, is dit: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze.
Finally, all of you, be like-minded, be sympathetic, love one another, be compassionate and humble.Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.
No one should seek their own good, but the good of others.Laat niemand zijn eigen voordeel zoeken, maar ieder dat van de ander.
Therefore encourage one another and build each other up, just as in fact you are doing.Bemoedig elkaar daarom, en bouw de één de ander op, zoals u trouwens al doet.
Carry each other’s burdens, and in this way you will fulfill the law of Christ.Draag elkaars lasten, en vervul zo de wet van Christus.
For the entire law is fulfilled in keeping this one command: “Love your neighbor as yourself.”Want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.
Keep on loving one another as brothers and sisters. Do not forget to show hospitality to strangers, for by so doing some people have shown hospitality to angels without knowing it.Laat de broederliefde blijven. Vergeet de gastvrijheid niet, want hierdoor hebben sommigen zonder het te weten engelen onderdak geboden.
So in everything, do to others what you would have them do to you, for this sums up the Law and the Prophets.Alles dan wat u wilt dat de mensen u doen, doet u hun ook zo, want dat is de Wet en de Profeten.
Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility value others above yourselves.Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf.
Each of us should please our neighbors for their good, to build them up.Laat daarom ieder van ons zijn naaste behagen ten goede, tot opbouw.
Therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers.Laten wij dus, terwijl wij gelegenheid hebben, goeddoen aan allen, maar vooral aan de huisgenoten van het geloof.
Therefore let us stop passing judgment on one another. Instead, make up your mind not to put any stumbling block or obstacle in the way of a brother or sister.Laten wij dan niet langer elkaar oordelen, maar oordeel liever dit: de broeder geen aanstoot of oorzaak tot struikelen te geven.
Bear with each other and forgive one another if any of you has a grievance against someone. Forgive as the Lord forgave you.Verdraag elkaar en vergeef de een de ander, als iemand tegen iemand anders een klacht heeft; zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen.
Learn to do right; seek justice. Defend the oppressed. Take up the cause of the fatherless; plead the case of the widow.Leer goed te doen, zoek het recht! Help de verdrukte, doe de wees recht, bepleit de rechtszaak van de weduwe!
A new command I give you: Love one another. As I have loved you, so you must love one another.Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben.
Love does no harm to a neighbor. Therefore love is the fulfillment of the law.De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling van de wet.
You, therefore, have no excuse, you who pass judgment on someone else, for at whatever point you judge another, you are condemning yourself, because you who pass judgment do the same things.Daarom bent u niet te verontschuldigen, o mens, wie u ook bent die anderen oordeelt, want waarin u de ander oordeelt, veroordeelt u uzelf. U immers die anderen oordeelt, doet dezelfde dingen.
Above all, love each other deeply, because love covers over a multitude of sins.Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want de liefde zal een menigte van zonden bedekken.
May the Lord make your love increase and overflow for each other and for everyone else, just as ours does for you.En ú moge de Heere doen toenemen en overvloedig maken in de liefde tot elkaar en tot allen, zoals ook wij dat zijn tot u.
The commandments, “You shall not commit adultery,” “You shall not murder,” “You shall not steal,” “You shall not covet,” and whatever other command there may be, are summed up in this one command: “Love your neighbor as yourself.”Want dit: U zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis geven, u zult niet begeren, en welk ander gebod er ook is, wordt in dit woord samengevat, namelijk hierin: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.
Be devoted to one another in love. Honor one another above yourselves.Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde. Ga elkaar voor in eerbetoon.
Anyone who withholds kindness from a friend forsakes the fear of the Almighty.Wie wanhopig is, mag van zijn vriend goedertierenheid verwachten; of hij zou de vreze van de Almachtige verlaten.
For this is the message you heard from the beginning: We should love one another.Want dit is de boodschap die u vanaf het begin gehoord hebt, dat wij elkaar moeten liefhebben.
Religion that God our Father accepts as pure and faultless is this: to look after orphans and widows in their distress and to keep oneself from being polluted by the world.De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is dit: wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking en zichzelf onbesmet bewaren van de wereld.
One person considers one day more sacred than another; another considers every day alike. Each of them should be fully convinced in their own mind.De een acht de ene dag boven de andere dag, maar de ander acht al de dagen gelijk. Laat ieder in zijn eigen geest ten volle overtuigd zijn.

This is what the Lord Almighty said: ‘Administer true justice; show mercy and compassion to one another. Do not oppress the widow or the fatherless, the foreigner or the poor. Do not plot evil against each other.’Zo zegt de HEERE van de legermachten: Vel een betrouwbaar oordeel, bewijs goedertierenheid en barmhartigheid, eenieder aan zijn naaste. Onderdruk weduwe noch wees, vreemdeling noch arme. Bedenk in uw hart geen kwaad tegen elkaar.
Previous12Next

Bible verse of the day

Therefore keep watch, because you do not know on what day your Lord will come.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies