DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about the Neighbor

«The second is this: ‘Love your neighbor as yourself.’ There is no… Mark 12:31»
The second is this: ‘Love your neighbor as yourself.’ There is no commandment greater than these.Druhé je toto: »Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!« Iného, väčšieho prikázania, ako sú tieto, niet.
Finally, all of you, be like-minded, be sympathetic, love one another, be compassionate and humble.Napokon buďte všetci jednomyseľní, súcitní, bratsky sa milujte! Buďte milosrdní a pokorní!
No one should seek their own good, but the good of others.Nech nik nehľadá vlastné záujmy, ale záujmy iného.
Therefore encourage one another and build each other up, just as in fact you are doing.Preto sa navzájom potešujte a povzbudzujte jeden druhého, ako to aj robíte.
Carry each other’s burdens, and in this way you will fulfill the law of Christ.Neste si vzájomne bremená a tak naplníte Kristov zákon.
For the entire law is fulfilled in keeping this one command: “Love your neighbor as yourself.”Veď celý zákon sa spĺňa v jedinom slove, v tomto: „Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!“
Keep on loving one another as brothers and sisters. Do not forget to show hospitality to strangers, for by so doing some people have shown hospitality to angels without knowing it.Bratská láska nech trvá. Nezabúdajte na pohostinnosť, lebo niektorí takto prijali ako hostí anjelov, a ani o tom nevedeli.
So in everything, do to others what you would have them do to you, for this sums up the Law and the Prophets.Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. Lebo to je Zákon i Proroci.
Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility value others above yourselves.Nerobte nič z nevraživosti ani pre márnu slávu, ale v pokore pokladajte jeden druhého za vyššieho.
Each of us should please our neighbors for their good, to build them up.Nech sa každý z nás páči blížnemu na jeho dobro a budovanie.
Therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers.Kým teda máme čas, robme dobre všetkým, ale najmä členom rodiny veriacich.
Therefore let us stop passing judgment on one another. Instead, make up your mind not to put any stumbling block or obstacle in the way of a brother or sister.Nesúďme už teda jeden druhého, ale radšej hľaďte, aby ste neboli bratovi na pád alebo na pohoršenie.
Bear with each other and forgive one another if any of you has a grievance against someone. Forgive as the Lord forgave you.Znášajte sa navzájom a odpúšťajte si, ak by mal niekto niečo proti druhému. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy!
Learn to do right; seek justice. Defend the oppressed. Take up the cause of the fatherless; plead the case of the widow.Učte sa robiť dobro, domáhajte sa práva, pomôžte utláčanému, vymôžte právo sirote, obhajujte vdovu!
A new command I give you: Love one another. As I have loved you, so you must love one another.Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom. Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás.
Love does no harm to a neighbor. Therefore love is the fulfillment of the law.Láska nerobí zle blížnemu; teda naplnením zákona je láska.
You, therefore, have no excuse, you who pass judgment on someone else, for at whatever point you judge another, you are condemning yourself, because you who pass judgment do the same things.A tak, človeče, nemáš výhovorky, keď súdiš, nech si ktokoľvek. Lebo v čom súdiš iného, sám seba odsudzuješ. Veď aj ty, čo súdiš, robíš to isté.
Above all, love each other deeply, because love covers over a multitude of sins.A predovšetkým majte vytrvalú lásku jedni k druhým, lebo láska zakrýva množstvo hriechov.
May the Lord make your love increase and overflow for each other and for everyone else, just as ours does for you.A Pán nech zveľadí a rozhojní vašu lásku navzájom i voči všetkým tak, ako ju my máme voči vám.
The commandments, “You shall not commit adultery,” “You shall not murder,” “You shall not steal,” “You shall not covet,” and whatever other command there may be, are summed up in this one command: “Love your neighbor as yourself.”Lebo: Nescudzoložíš! Nezabiješ! Nepokradneš! Nepožiadaš! a ktorékoľvek iné prikázanie je zahrnuté v tomto slove: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!
Be devoted to one another in love. Honor one another above yourselves.Milujte sa navzájom bratskou láskou, predbiehajte sa vzájomne v úctivosti.
Anyone who withholds kindness from a friend forsakes the fear of the Almighty.Veď nešťastného musí priateľ ľutovať, hoci pred Všemocným bázeň potratil.
For this is the message you heard from the beginning: We should love one another.Lebo toto je zvesť, ktorú ste počuli od začiatku: aby sme jeden druhého milovali.
One person considers one day more sacred than another; another considers every day alike. Each of them should be fully convinced in their own mind.Lebo niekto robí rozdiel medzi dňom a dňom, iný nerozlišuje dni; len nech je každý úplne presvedčený o svojom.
Religion that God our Father accepts as pure and faultless is this: to look after orphans and widows in their distress and to keep oneself from being polluted by the world.Čistá a nepoškvrnená nábožnosť pred Bohom a Otcom je: navštevovať siroty a vdovy v ich tiesni a zachovať sa nepoškvrneným od tohto sveta.

This is what the Lord Almighty said: ‘Administer true justice; show mercy and compassion to one another. Do not oppress the widow or the fatherless, the foreigner or the poor. Do not plot evil against each other.’Toto hovorí Pán zástupov: Spravodlivo prisudzujte právo a preukazujte si vzájomne milosrdenstvo a láskavosť! Vdovy, siroty, cudzincov a chudobných neutláčajte a vo svojich srdciach nezamýšľajte druh druhovi zlo!
Previous12Next

Bible verse of the day

Where can I go from your Spirit?
Where can I flee from your presence?
If I go up to the heavens, you are there;
if I make my bed in the depths, you are there.

Random Bible Verse

Then Jesus said, “Did I not tell you that if you believe, you will see the glory of God?”Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Where can I go from your Spirit? Where can I flee from your presence? If I go up to the heavens, you are there; if I make my bed in the depths, you are there.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies