DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

49 Bible Verses about the Neighbor

« Mark 12:31 »
New Internation VersionNederlands Bijbelgenootschap
The second is this: ‘Love your neighbor as yourself.’ There is no commandment greater than these.Het tweede is dit: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Een ander gebod, groter dan deze, bestaat niet.
Finally, all of you, be like-minded, be sympathetic, love one another, be compassionate and humble.Ten slotte, weest allen eensgezind, medelijdend, hebt de broeders lief, weest barmhartig en ootmoedig.
Therefore encourage one another and build each other up, just as in fact you are doing.Vermaant daarom elkander en bouwt elkander op, gelijk gij dit ook doet.
No one should seek their own good, but the good of others.Niemand zoeke het zijne, maar wat des anderen is.
Carry each other’s burdens, and in this way you will fulfill the law of Christ.Verdraagt elkanders moeilijkheden; zó zult gij de wet van Christus vervullen.
For the entire law is fulfilled in keeping this one command: “Love your neighbor as yourself.”Want de gehele wet is in één woord vervuld, in dit: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.
Keep on loving one another as brothers and sisters. Do not forget to show hospitality to strangers, for by so doing some people have shown hospitality to angels without knowing it.Laat de broederlijke liefde blijven. Vergeet de herbergzaamheid niet, want daardoor hebben sommigen, zonder het te weten, engelen geherbergd.
So in everything, do to others what you would have them do to you, for this sums up the Law and the Prophets.Alles nu wat gij wilt, dat u de mensen doen, doet gij hun ook aldus: want dit is de wet en de profeten.
Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility value others above yourselves.Zonder zelfzucht of ijdel eerbejag; doch in ootmoedigheid achte de een de ander uitnemender dan zichzelf; en ieder lette niet slechts op zijn eigen belang.
Each of us should please our neighbors for their good, to build them up.Ieder onzer trachte zijn naaste te behagen, ten goede, tot opbouwing.
Therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers.Laten wij dus, daar wij de gelegenheid hebben, doen wat goed is voor allen, maar inzonderheid voor onze geloofsgenoten.
Therefore let us stop passing judgment on one another. Instead, make up your mind not to put any stumbling block or obstacle in the way of a brother or sister.Laten wij dan niet langer elkander oordelen, maar komt liever tot dit oordeel: uw broeder geen aanstoot of ergernis te geven.
Bear with each other and forgive one another if any of you has a grievance against someone. Forgive as the Lord forgave you.Verdraagt elkander en vergeeft elkander, indien de een tegen de ander een grief heeft; gelijk ook de Here u vergeven heeft, doet ook gij evenzo.
Above all, love each other deeply, because love covers over a multitude of sins.Hebt bovenal bestendige liefde jegens elkander, want de liefde bedekt tal van zonden.
Learn to do right; seek justice. Defend the oppressed. Take up the cause of the fatherless; plead the case of the widow.Leert goed te doen, tracht naar recht, houdt de geweldenaar in toom, doet recht aan de wees, verdedigt de rechtszaak der weduwe.
You, therefore, have no excuse, you who pass judgment on someone else, for at whatever point you judge another, you are condemning yourself, because you who pass judgment do the same things.Daarom zijt gij, o mens, wie gij ook zijt, niet te verontschuldigen, wanneer gij oordeelt. Want waarin gij een ander oordeelt, veroordeelt gij uzelf; want gij, die oordeelt, bedrijft dezelfde dingen.
A new command I give you: Love one another. As I have loved you, so you must love one another.Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkander liefhebt; gelijk Ik u liefgehad heb, dat gij ook elkander liefhebt.
Love does no harm to a neighbor. Therefore love is the fulfillment of the law.De liefde doet de naaste geen kwaad; daarom is de liefde de vervulling der wet.
Be devoted to one another in love. Honor one another above yourselves.Weest in broederliefde elkander genegen, in eerbetoon elkander ten voorbeeld.
May the Lord make your love increase and overflow for each other and for everyone else, just as ours does for you.En u doe de Here toenemen en overvloedig worden in de liefde tot elkander en tot allen – zoals ook wij gezind zijn jegens u –.
The commandments, “You shall not commit adultery,” “You shall not murder,” “You shall not steal,” “You shall not covet,” and whatever other command there may be, are summed up in this one command: “Love your neighbor as yourself.”Want de geboden: gij zult niet echtbreken, gij zult niet doodslaan, gij zult niet stelen, gij zult niet begeren en welk ander gebod er ook zij, worden samengevat in dit woord: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.
Anyone who withholds kindness from a friend forsakes the fear of the Almighty.Wie zijn vriend medelijden onthoudt, die verzaakt de vreze des Almachtigen.
For this is the message you heard from the beginning: We should love one another.Want dit is de verkondiging, die gij van den beginne gehoord hebt: dat wij elkander zouden liefhebben.
One person considers one day more sacred than another; another considers every day alike. Each of them should be fully convinced in their own mind.Deze [immers] stelt de ene dag boven de andere, gene stelt ze alle gelijk. Ieder zij voor zijn eigen besef ten volle overtuigd.
Religion that God our Father accepts as pure and faultless is this: to look after orphans and widows in their distress and to keep oneself from being polluted by the world.Zuivere en onbevlekte godsdienst voor God, de Vader, is: omzien naar wezen en weduwen in hun druk en zichzelf onbesmet van de wereld bewaren.
Previous12Next
Bible verse of the day
Colossians 3:9-10
Do not lie to each other, since you have taken off your old self with its practices and have put on the new self, which is being renewed in knowledge in the image of its Creator.
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
Accept This website uses cookies