DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about the Neighbor

«The second is this: ‘Love your neighbor as yourself.’ There is no… Mark 12:31»
The second is this: ‘Love your neighbor as yourself.’ There is no commandment greater than these.Het op een na belangrijkste is dit: 'Heb uw naaste lief als uzelf.' Er zijn geen geboden belangrijker dan deze.
Finally, all of you, be like-minded, be sympathetic, love one another, be compassionate and humble.Tot slot vraag ik u: Wees allen eensgezind, leef met elkaar mee, heb elkaar lief als broeders en zusters, wees barmhartig en bereid de minste te zijn.
No one should seek their own good, but the good of others.Wees niet op uzelf gericht, maar op de ander.
Therefore encourage one another and build each other up, just as in fact you are doing.Dus troost elkaar en wees elkaar tot voorbeeld, zoals u trouwens al doet.
Carry each other’s burdens, and in this way you will fulfill the law of Christ.Draag elkaars lasten, zo leeft u de wet van Christus na.
For the entire law is fulfilled in keeping this one command: “Love your neighbor as yourself.”Want de hele wet is vervuld in één uitspraak: 'Heb uw naaste lief als uzelf.'
Keep on loving one another as brothers and sisters. Do not forget to show hospitality to strangers, for by so doing some people have shown hospitality to angels without knowing it.Houd de onderlinge liefde in stand en houd de gastvrijheid in ere, want zo hebben sommigen zonder het te weten engelen ontvangen.
So in everything, do to others what you would have them do to you, for this sums up the Law and the Prophets.Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de Wet en de Profeten.
Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility value others above yourselves.Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf.
Therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers.Laten we dus, in de tijd die ons nog rest, voor iedereen het goede doen, vooral voor onze geloofsgenoten.
Each of us should please our neighbors for their good, to build them up.Laat ieder van ons zich richten op het belang van de ander, op wat goed en opbouwend voor hem is.
Therefore let us stop passing judgment on one another. Instead, make up your mind not to put any stumbling block or obstacle in the way of a brother or sister.Laten we elkaar daarom niet langer veroordelen, maar neem u voor, uw broeder en zuster geen aanstoot te geven en hen niet te ergeren.
Bear with each other and forgive one another if any of you has a grievance against someone. Forgive as the Lord forgave you.Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven.
Learn to do right; seek justice. Defend the oppressed. Take up the cause of the fatherless; plead the case of the widow.Leer goed te doen. Zoek het recht, houd tirannen in toom, bied wezen bescherming, sta weduwen bij.
Above all, love each other deeply, because love covers over a multitude of sins.Heb elkaar vóór alles innig lief, want liefde bedekt tal van zonden.
A new command I give you: Love one another. As I have loved you, so you must love one another.Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben.
You, therefore, have no excuse, you who pass judgment on someone else, for at whatever point you judge another, you are condemning yourself, because you who pass judgment do the same things.Natuurlijk, u veroordeelt dit alles. Maar u bent evenmin te verontschuldigen. Het oordeel dat u over anderen velt, velt u over uzelf, want de dingen die u veroordeelt doet u zelf ook.
Love does no harm to a neighbor. Therefore love is the fulfillment of the law.De liefde berokkent uw naaste geen kwaad, dus de wet vindt zijn vervulling in de liefde.
May the Lord make your love increase and overflow for each other and for everyone else, just as ours does for you.Moge de Heer uw liefde voor elkaar en ieder ander groter maken, zodat uw liefde even overvloedig wordt als onze liefde voor u.
Be devoted to one another in love. Honor one another above yourselves.Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf.
The commandments, “You shall not commit adultery,” “You shall not murder,” “You shall not steal,” “You shall not covet,” and whatever other command there may be, are summed up in this one command: “Love your neighbor as yourself.”Want: 'Pleeg geen overspel, pleeg geen moord, steel niet, zet uw zinnen niet op wat van een ander is' - deze en alle andere geboden worden samengevat in deze ene uitspraak: 'Heb uw naaste lief als uzelf.'
One person considers one day more sacred than another; another considers every day alike. Each of them should be fully convinced in their own mind.De een beschouwt bepaalde dagen als een feestdag, voor de ander zijn alle dagen gelijk. Laat iedereen zijn eigen overtuiging volgen.
Anyone who withholds kindness from a friend forsakes the fear of the Almighty.Wie zich bekommert om een vriend in nood toont zijn eerbied voor de Ontzagwekkende.
For this is the message you heard from the beginning: We should love one another.Dit is immers wat u vanaf het begin hebt horen verkondigen: dat we elkaar moeten liefhebben.
Religion that God our Father accepts as pure and faultless is this: to look after orphans and widows in their distress and to keep oneself from being polluted by the world.Voor God, de Vader, is alleen dit reine, zuivere godsdienst: weduwen en wezen bijstaan in hun nood, en je in acht nemen voor de wereld en onberispelijk blijven.

This is what the Lord Almighty said: ‘Administer true justice; show mercy and compassion to one another. Do not oppress the widow or the fatherless, the foreigner or the poor. Do not plot evil against each other.’Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Spreek eerlijk recht, wees goed en zorgzaam voor elkaar; onderdruk geen weduwen en wezen en ook geen vreemdelingen en armen, en wees er niet op uit om een ander kwaad te doen.
Previous12Next

Bible verse of the day

The righteous person may have many troubles, but the Lord delivers him from them all.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies