DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about the Neighbor

And the second, like it, is this: ‘You shall love your neighbor as yourself.’ There is no other commandment greater than these.Het tweede is dit: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Een ander gebod, groter dan deze, bestaat niet.
Finally, all of you be of one mind, having compassion for one another; love as brothers, be tenderhearted, be courteous.Ten slotte, weest allen eensgezind, medelijdend, hebt de broeders lief, weest barmhartig en ootmoedig.
Let no one seek his own, but each one the other’s well-being.Niemand zoeke het zijne, maar wat des anderen is.
Therefore comfort each other and edify one another, just as you also are doing.Vermaant daarom elkander en bouwt elkander op, gelijk gij dit ook doet.
Bear one another’s burdens, and so fulfill the law of Christ.Verdraagt elkanders moeilijkheden; zó zult gij de wet van Christus vervullen.
For all the law is fulfilled in one word, even in this: “You shall love your neighbor as yourself.”Want de gehele wet is in één woord vervuld, in dit: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.
Let brotherly love continue. Do not forget to entertain strangers, for by so doing some have unwittingly entertained angels.Laat de broederlijke liefde blijven. Vergeet de herbergzaamheid niet, want daardoor hebben sommigen, zonder het te weten, engelen geherbergd.
Therefore, whatever you want men to do to you, do also to them, for this is the Law and the Prophets.Alles nu wat gij wilt, dat u de mensen doen, doet gij hun ook aldus: want dit is de wet en de profeten.
Let nothing be done through selfish ambition or conceit, but in lowliness of mind let each esteem others better than himself.Zonder zelfzucht of ijdel eerbejag; doch in ootmoedigheid achte de een de ander uitnemender dan zichzelf; en ieder lette niet slechts op zijn eigen belang.
Let each of us please his neighbor for his good, leading to edification.Ieder onzer trachte zijn naaste te behagen, ten goede, tot opbouwing.
Therefore, as we have opportunity, let us do good to all, especially to those who are of the household of faith.Laten wij dus, daar wij de gelegenheid hebben, doen wat goed is voor allen, maar inzonderheid voor onze geloofsgenoten.
Therefore let us not judge one another anymore, but rather resolve this, not to put a stumbling block or a cause to fall in our brother’s way.Laten wij dan niet langer elkander oordelen, maar komt liever tot dit oordeel: uw broeder geen aanstoot of ergernis te geven.
Bearing with one another, and forgiving one another, if anyone has a complaint against another; even as Christ forgave you, so you also must do.Verdraagt elkander en vergeeft elkander, indien de een tegen de ander een grief heeft; gelijk ook de Here u vergeven heeft, doet ook gij evenzo.
Learn to do good; Seek justice, Rebuke the oppressor; Defend the fatherless, Plead for the widow.Leert goed te doen, tracht naar recht, houdt de geweldenaar in toom, doet recht aan de wees, verdedigt de rechtszaak der weduwe.
A new commandment I give to you, that you love one another; as I have loved you, that you also love one another.Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkander liefhebt; gelijk Ik u liefgehad heb, dat gij ook elkander liefhebt.
Love does no harm to a neighbor; therefore love is the fulfillment of the law.De liefde doet de naaste geen kwaad; daarom is de liefde de vervulling der wet.
Therefore you are inexcusable, O man, whoever you are who judge, for in whatever you judge another you condemn yourself; for you who judge practice the same things.Daarom zijt gij, o mens, wie gij ook zijt, niet te verontschuldigen, wanneer gij oordeelt. Want waarin gij een ander oordeelt, veroordeelt gij uzelf; want gij, die oordeelt, bedrijft dezelfde dingen.
And above all things have fervent love for one another, for “love will cover a multitude of sins.”Hebt bovenal bestendige liefde jegens elkander, want de liefde bedekt tal van zonden.
And may the Lord make you increase and abound in love to one another and to all, just as we do to you.En u doe de Here toenemen en overvloedig worden in de liefde tot elkander en tot allen – zoals ook wij gezind zijn jegens u.
For the commandments, “You shall not commit adultery,” “You shall not murder,” “You shall not steal,” “You shall not bear false witness,” “You shall not covet,” and if there is any other commandment, are all summed up in this saying, namely, “You shall love your neighbor as yourself.”Want de geboden: gij zult niet echtbreken, gij zult niet doodslaan, gij zult niet stelen, gij zult niet begeren en welk ander gebod er ook zij, worden samengevat in dit woord: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.
Be kindly affectionate to one another with brotherly love, in honor giving preference to one another.Weest in broederliefde elkander genegen, in eerbetoon elkander ten voorbeeld.
To him who is afflicted, kindness should be shown by his friend, Even though he forsakes the fear of the Almighty.Wie zijn vriend medelijden onthoudt, die verzaakt de vreze des Almachtigen.
For this is the message that you heard from the beginning, that we should love one another.Want dit is de verkondiging, die gij van den beginne gehoord hebt: dat wij elkander zouden liefhebben.
One person esteems one day above another; another esteems every day alike. Let each be fully convinced in his own mind.Deze immers stelt de ene dag boven de andere, gene stelt ze alle gelijk. Ieder zij voor zijn eigen besef ten volle overtuigd.
Pure and undefiled religion before God and the Father is this: to visit orphans and widows in their trouble, and to keep oneself unspotted from the world.Zuivere en onbevlekte godsdienst voor God, de Vader, is: omzien naar wezen en weduwen in hun druk en zichzelf onbesmet van de wereld bewaren.

Thus says the Lord of hosts: ‘Execute true justice, Show mercy and compassion Everyone to his brother. Do not oppress the widow or the fatherless, The alien or the poor. Let none of you plan evil in his heart Against his brother.’Zo zegt de Here der heerscharen: spreekt eerlijk recht en bewijst elkander liefde en barmhartigheid; verdrukt weduwe noch wees, bijwoner noch arme, en beraamt niet in uw hart elkanders onheil?
Previous12Next

Bible verse of the day

Greater love has no one than this, than to lay down one’s life for his friends.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies