DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

71 Bijbelteksten over Aanbidding (3/3)

Nederlands BijbelgenootschapNew Internation Version
Ik zal U loven in oprechtheid des harten, wanneer ik uw rechtvaardige verordeningen leer.I will praise you with an upright heart as I learn your righteous laws.
Maar wast op in de genade en in de kennis van onze Here en Heiland, Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als tot de dag der eeuwigheid.But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To him be glory both now and forever! Amen.
Ik zal U verhogen, mijn God, Gij Koning, ik zal uw naam prijzen voor altoos en immer.I will exalt you, my God the King; I will praise your name for ever and ever.
U, o God mijner vaderen, loof en roem ik, omdat Gij mij wijsheid en kracht verleend hebt, en mij thans hebt bekendgemaakt wat wij van U gesmeekt hebben, daar Gij ons immers de zaak des konings hebt bekendgemaakt.“I thank and praise you, God of my ancestors: You have given me wisdom and power, you have made known to me what we asked of you, you have made known to us the dream of the king.”
Geprezen zij de Here. Dag aan dag draagt Hij ons; die God is ons heil. selaPraise be to the Lord, to God our Savior, who daily bears our burdens.
Daarom, aanvaardt elkander, zoals ook Christus ons aanvaard heeft tot heerlijkheid Gods.Accept one another, then, just as Christ accepted you, in order to bring praise to God.
En de scharen, die vóór Hem uit gingen en die volgden, riepen, zeggende: Hosanna de Zoon van David, gezegend Hij, die komt in de naam des Heren; Hosanna in de hoogste hemelen!The crowds that went ahead of him and those that followed shouted, “Hosanna to the Son of David!” “Blessed is he who comes in the name of the Lord!” “Hosanna in the highest heaven!”
Of gij dus eet of drinkt, of wat ook doet, doet het alles ter ere Gods.So whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God.
Verhef U boven de hemelen, o God, uw heerlijkheid zij over de ganse aarde.Be exalted, O God, above the heavens; let your glory be over all the earth.
Want: al wie de naam des Heren aanroept, zal behouden worden.For, “Everyone who calls on the name of the Lord will be saved.”
In U wil ik mij verheugen en juichen, uw naam psalmzingen, o Allerhoogste.I will be glad and rejoice in you; I will sing the praises of your name, O Most High.
De Here zal mij beveiligen tegen alle boos opzet en behouden in zijn hemels Koninkrijk brengen. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid! Amen.The Lord will rescue me from every evil attack and will bring me safely to his heavenly kingdom. To him be glory for ever and ever. Amen.
En de herders keerden terug, God lovende en prijzende om alles wat zij hadden gehoord en gezien, gelijk het hun gezegd was.The shepherds returned, glorifying and praising God for all the things they had heard and seen, which were just as they had been told.
Toen stond Job op, scheurde zijn mantel en schoor zijn hoofd; daarop wierp hij zich ter aarde, boog zich neer en zeide: Naakt ben ik uit de schoot mijner moeder gekomen, naakt zal ik daarheen wederkeren. De Here heeft gegeven, de Here heeft genomen, de naam des Heren zij geloofd.At this, Job got up and tore his robe and shaved his head. Then he fell to the ground in worship and said: “Naked I came from my mother’s womb, and naked I will depart. The Lord gave and the Lord has taken away; may the name of the Lord be praised.”
De vreze des Heren is het begin der wijsheid, een goed inzicht hebben allen die ze betrachten. Zijn lof houdt eeuwig stand.The fear of the Lord is the beginning of wisdom; all who follow his precepts have good understanding. To him belongs eternal praise.
En terwijl zij vastten bij de dienst des Heren, zeide de heilige Geest: Zondert Mij nu Barnabas en Saulus af voor het werk, waartoe Ik hen geroepen heb.While they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, “Set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them.”
Ere zij God in den hoge, en vrede op aarde bij mensen des welbehagens.“Glory to God in the highest heaven, and on earth peace to those on whom his favor rests.”
Evenzo, dat de vrouwen zich sieren met waardige klederdracht, zedig en ingetogen, niet met haarvlechten en goud of paarlen en kostbare kleding, maar – zó immers betaamt het vrouwen, die voor haar godsvrucht uitkomen – door goede werken.I also want the women to dress modestly, with decency and propriety, adorning themselves, not with elaborate hairstyles or gold or pearls or expensive clothes, but with good deeds, appropriate for women who profess to worship God.
Help ons, o God van ons heil, om de heerlijkheid van uw naam; red ons en doe verzoening over onze zonden om uws naams wil.Help us, God our Savior, for the glory of your name; deliver us and forgive our sins for your name’s sake.
De ​Koning​ der eeuwen, de onvergankelijke, de onzienlijke, de enige God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid! ​Amen.Now to the King eternal, immortal, invisible, the only God, be honor and glory for ever and ever. Amen.
Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken, opdat in de naam van ​Jezus​ zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn.Therefore God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, in heaven and on earth and under the earth.
Vorige123Volgende
Bijbeltekst van de dag
Openbaring 3:19
Allen, die Ik liefheb, bestraf Ik en tuchtig Ik; wees dan ijverig en bekeer u.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Persoonlijk bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
>Lees meer...