DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Afhankelijkheid

«En effet, c’est moi, l'Eternel, ton Dieu, qui empoigne ta main droite… Ésaïe 41:13»
Want Ik, de Here, uw God, grijp uw rechterhand vast; die tot u zeg: Vrees niet, Ik help u.En effet, c’est moi, l'Eternel, ton Dieu, qui empoigne ta main droite et qui te dis: «N’aie pas peur! Je viens moi-même à ton secours.»
Vertrouw op de Here met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken.Confie-toi en l'Eternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence! Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits.
Het hart des mensen overdenkt zijn weg, maar de Here bestiert zijn gang.Le cœur de l'homme peut méditer sa voie, mais c'est l'Eternel qui dirige ses pas.
Al zou mijn vlees en mijn hart bezwijken, mijns harten rots en mijn erfdeel is God voor eeuwig.Mon corps et mon cœur peuvent s’épuiser, Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma bonne part.
Ik hef mijn ogen op naar de bergen: vanwaar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van de Here, die hemel en aarde gemaakt heeft.Je lève mes yeux vers les montagnes: d’où me viendra le secours? Le secours me vient de l’Eternel, qui a fait le ciel et la terre.
Vele zijn de overleggingen in het hart des mensen, maar de raad des Heren, die zal bestaan.Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le plan de l'Eternel qui s'accomplit.
Niet dat ik dit zeg, als zou ik gebrek lijden; want ik heb geleerd met de omstandigheden, waarin ik verkeer, genoegen te nemen.Ce n'est pas à cause de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être satisfait de ma situation.
Hij geeft de moede kracht en de machteloze vermeerdert Hij sterkte.Il donne de la force à celui qui est fatigué et il multiplie les ressources de celui qui est à bout.
Hij zal niet toelaten, dat uw voet wankelt, uw Bewaarder zal niet sluimeren.Qu’il ne permette pas à ton pied de trébucher, qu’il ne somnole pas, celui qui te garde!
Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen.Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruit, car sans moi vous ne pouvez rien faire.
Weest onderling eensgezind, niet zinnende op hoge dingen, maar voegt u in het eenvoudige. Weest niet eigenwijs.Vivez en plein accord les uns avec les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages.
Maakt u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen, want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. A chaque jour suffit sa peine.
De Here is mijn herder, mij ontbreekt niets; Hij doet mij nederliggen in grazige weiden; Hij voert mij aan rustige wateren.L’Eternel est mon berger: je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts, il me dirige près d’une eau paisible.
Ik stel mij de Here bestendig voor ogen; omdat Hij aan mijn rechterhand staat, wankel ik niet.J’ai constamment l’Eternel devant moi; quand il est à ma droite, je ne suis pas ébranlé.
De Here zal voor u strijden, en gij zult stil zijn.C’est l'Eternel qui combattra pour vous. Quant à vous, gardez le silence!
Als de Here het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de bouwlieden daaraan; als de Here de stad niet bewaart, tevergeefs waakt de wachter.Si une maison n’est pas construite par l’Eternel, ceux qui la construisent travaillent inutilement; si une ville n’est pas gardée par l’Eternel, celui qui la garde veille inutilement.
De zegen des Heren, die maakt rijk, zwoegen voegt er niets aan toe.C'est la bénédiction de l'Eternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin.
Als ik dacht: Mijn voet wankelt – dan ondersteunde mij uw goedertierenheid, o Here.Quand je dis: «Mon pied est en train de glisser», ta bonté, Eternel, me sert d’appui.
Wie toch ben ik, en wat is mijn volk, dat wij in staat zouden zijn zulke vrijwillige gaven te schenken? Want het komt alles van U, en wij geven het U uit uw hand.Qui suis-je, en effet, et qui est mon peuple, pour que nous puissions te faire ces offrandes volontaires? Oui, tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons.
Uit de benauwdheid heb ik tot de Here geroepen, de Here heeft mij geantwoord en mij in de ruimte gesteld.Du fond de la détresse j’ai fait appel à l’Eternel. L’Eternel m’a répondu, il m’a délivré.
Zij, die in het vlees zijn, kunnen Gode niet behagen.Or, ceux qui sont animés par leur nature propre ne peuvent pas plaire à Dieu.
Bewaar mij, o God, want bij U schuil ik.Garde-moi, ô Dieu, car je cherche refuge en toi!
Want niet met hun zwaard hebben zij het land verworven, niet hun arm heeft hen gered, maar uw rechterhand en uw arm en het licht van uw aanschijn, omdat Gij in hen een welbehagen hadt.En effet, ce n’est pas par leur épée qu’ils se sont emparés du pays, ce n’est pas leur bras qui les a sauvés, mais c’est ta main droite, c’est ton bras, c’est la lumière de ton visage, parce que tu les aimais.
Here, God der heerscharen, herstel ons, doe uw aanschijn lichten, opdat wij verlost worden.Eternel, Dieu de l’univers, relève-nous! Fais briller ton visage, et nous serons sauvés!
Want, gelijk wij in één lichaam vele leden hebben, en de leden niet alle dezelfde werkzaamheden hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden ten opzichte van elkander.En effet, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, de même, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres, chacun pour sa part.

Wees goedsmoeds in tijd van voorspoed, maar denk op de kwade dag: ook deze heeft God gemaakt evenzeer als die; immers kan de mens van de toekomst niets ontdekken.Le jour du bonheur sois heureux, et le jour du malheur réfléchis! Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne puisse absolument pas découvrir ce qui se passera après lui.
Vorige12Volgende

Bijbeltekst van de dag

Bevestig mijn schreden naar uw toezegging,
laat generlei onrecht over mij heersen.

Willekeurige Bijbeltekst

Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand zijt.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie

Bijbeltekst van de dag

Bevestig mijn schreden naar uw toezegging, laat generlei onrecht over mij heersen.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...