DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over de Almachtige

Van U, o Here, is de grootheid en de kracht, de heerlijkheid, de roem en de majesteit, ja, alles wat in de hemel en op de aarde is; van U is de heerschappij, o Here, en Gij zijt als hoofd boven alles verheven.A toi, Eternel, appartiennent |la grandeur, la puissance |et la magnificence, et la gloire et la majesté. Car tout ce qui est dans le ciel |et sur la terre |est à toi, Eternel. C’est à toi qu’appartient le règne, tu es le souverain |au-dessus de tout être.
Zie, Ik, de Here, ben de God van al wat leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn?Oui, je suis l’Eternel, le Dieu de tout être humain. Y a-t-il une chose qui soit trop extraordinaire pour moi ?
Want geen woord, dat van God komt, zal krachteloos wezen.Car rien n’est impossible à Dieu.
Ik ben de alfa en de omega, zegt de Here God, die is en die was en die komt, de Almachtige.« Moi je suis l’Alpha et l’Oméga », dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant.
Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, vernacht in de schaduw des Almachtigen. Ik zeg tot de Here: Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw.Qui s’abrite auprès du Très-Haut, repose sous la protection |du Tout-Puissant. Je dis à l’Eternel : |« Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie ! »
Here, God der heerscharen, herstel ons, doe uw aanschijn lichten, opdat wij verlost worden.O Eternel, |Dieu des armées célestes, |rétablis-nous, montre-toi favorable, |et nous serons sauvés !
De Here is groot en zeer te prijzen, zijn grootheid is ondoorgrondelijk.L’Eternel est grand |et très digne de louanges, sa grandeur est insondable.
Ach, Here Here, zie, Gij hebt de hemel en de aarde gemaakt door uw grote kracht en uw uitgestrekte arm; niets zou te wonderlijk zijn voor U.Ah ! Seigneur Eternel ! C’est toi qui as créé le ciel et la terre par ta grande puissance, et en déployant ta force. Pour toi rien n’est trop extraordinaire.
Want rijkdom en eer komen van U, en Gij heerst over alles; in uw hand is sterkte en kracht, en Gij hebt het in uw macht een ieder groot en sterk te maken.Et c’est de toi que viennent |la richesse et la gloire. Tu domines sur tout et dans ta main résident |la force et la puissance, tu détiens le pouvoir |d’élever qui tu veux |et de le rendre fort.
Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.Oui, j’en ai l’absolue certitude : ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni le présent ni l’avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher à l’amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur.
Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben.Car, depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres quand on y réfléchit. Ils n’ont donc aucune excuse.
Des Heren is de aarde en haar volheid, de wereld en die daarop wonen.La terre et ses richesses |appartiennent à l’Eternel. L’univers est à lui |avec ceux qui l’habitent.
Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht.Pour conclure : puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance.
De Koning der eeuwen, de onvergankelijke, de onzienlijke, de enige God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid! Amen.Au Roi éternel, immortel, invisible, au seul Dieu, soient honneur et gloire pour l’éternité. Amen !
Gíj zijt uit God, kinderkens, en gij hebt hen overwonnen; want Hij, die in u is, is meerder dan die in de wereld is.Vous, mes enfants, vous êtes de Dieu et vous avez la victoire sur ces prophètes de mensonge, car celui qui est en vous est plus puissant que celui qui inspire ce monde.
Hij openbaart ondoorgrondelijke en verborgen dingen, Hij weet wat in het duister is, en het licht woont bij Hem.Il dévoile des choses |profondes et secrètes, il sait ce qu’il y a |dans les ténèbres, et la lumière brille auprès de lui.
De Here maakt arm en maakt rijk; Hij vernedert, ook verhoogt Hij.L’Eternel seul |dépouille et enrichit, il humilie, |et il élève aussi.
Want er is geen woord op mijn tong, of, zie, Here, Gij kent het volkomen.Bien avant qu’un mot |vienne sur mes lèvres, Eternel, |tu sais déjà tout |ce que je vais dire.
Ik zal die, ja al wat rondom mijn heuvel ligt, tot een zegen stellen; Ik zal de regen doen neerdalen op zijn tijd, zegenbrengende regens zullen het zijn.Je les comblerai de bénédictions dans les environs de ma colline. Je ferai tomber la pluie en son temps, ce seront des pluies qui vous apporteront la bénédiction.
Hij zeide: Abba, Vader, alles is U mogelijk, neem deze beker van Mij weg. Doch niet wat Ik wil, maar wat Gij wilt.Abba, Père, pour toi, tout est possible. Eloigne de moi cette coupe ; cependant, qu’il arrive non pas ce que moi, je veux, mais ce que toi, tu veux.
En de Here zeide tot de satan: Zie, al wat hij bezit, zij in uw macht; alleen tegen hemzelf zult gij uw hand niet uitstrekken. Toen ging de satan van des Heren aangezicht heen.Alors l’Eternel dit à l’Accusateur : Tous ses biens sont en ton pouvoir, ainsi que les siens, mais ne porte pas la main sur sa personne ! Alors l’Accusateur se retira de la présence de l’Eternel.

Bijbeltekst van de dag

Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.

Willekeurige Bijbeltekst

Al ware het, dat ik profetische gaven had, en alle geheimenissen en alles, wat te weten is, wist, en al het geloof had, zodat ik bergen verzette,
maar ik had de liefde niet,
ik ware niets.
Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie

Bijbeltekst van de dag

Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...