DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Armoede

«Jezus antwoordde hem: ‘Als u volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis… Matteüs 19:21»
Jezus antwoordde hem: ‘Als u volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat u bezit en geef de opbrengst aan de armen; dan zult u een schat in de hemel bezitten. Kom daarna terug en volg Mij.’Ježíš mu odpověděl: „Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej, co ti patří, rozdej chudým, a budeš mít poklad v nebi; pak přijď a následuj mne.“
Ik weet wat het is om gebrek te lijden, maar ook wat het is om in rijkdom te leven. Ik heb alles aan den lijve ondervonden: overvloed en honger, rijkdom en gebrek.Dovedu trpět nouzi, dovedu mít hojnost. Ve všem a do všeho jsem zasvěcen: být syt i hladov, mít nadbytek i nedostatek.
Spreek, oordeel rechtvaardig, geef de armen en behoeftigen hun recht.Ústa otevři, suď spravedlivě a zastaň se utištěného a ubožáka.
Elke inspanning levert iets op, loze praatjes leiden enkel tot gebrek.Každé trápení je k užitku, ale pouhé mluvení vede k nedostatku.
Doe recht aan weerlozen en wezen, kom op voor verdrukten en zwakken.Dopomozte nuznému a sirotkovi k právu, poníženému a chudému zjednejte spravedlnost.
Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard?Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč?
Een rijke heeft macht over armen, wie leent is de slaaf van zijn geldschieter.Boháč panuje nad chudáky, dlužník se stává otrokem věřitele.
We hebben verdriet maar toch zijn we altijd verheugd, we zijn arm maar toch maken we velen rijk, we bezitten niets maar toch hebben we alles.Máme proč se rmoutit, a přece se stále radujeme; jsme chudí, a přece mnohé obohacujeme; nic nemáme, a přece nám patří vše.
Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Spreek eerlijk recht, wees goed en zorgzaam voor elkaar; onderdruk geen weduwen en wezen en ook geen vreemdelingen en armen, en wees er niet op uit om een ander kwaad te doen.Toto praví Hospodin zástupů: Vynášejte pravdivé rozsudky a ať každý prokazuje svému bratru milosrdenství a slitování. Neutiskujte vdovu a sirotka, bezdomovce a trpícího, nikdo ať ve svém srdci nezamýšlí proti bratru nic zlého.
De HEER maakt arm en Hij maakt rijk, vernedert diep en heft hoog op.Hospodin ochuzuje i zbohacuje, ponižuje a též povyšuje.
In mijn verdrukking riep ik tot de HEER, Hij heeft geluisterd en mij uit de nood gered.Tento ponížený volal a Hospodin slyšel, ve všem soužení byl jeho spása.
Houd me ver van leugen en bedrog. Maak me niet arm, maar ook niet rijk, voed me slechts met wat ik nodig heb.Vzdal ode mne šálení a lživé slovo, nedávej mi chudobu ani bohatství! Opatřuj mě chlebem podle mé potřeby.
Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs om te worden verbrand – had ik de liefde niet, het zou mij niet baten.A kdybych rozdal všecko, co mám, ano, kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje.
De geest van God, de HEER, rust op mij, want de HEER heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft Hij mij gezonden, om aan verslagen harten hoop te bieden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan geketenden hun bevrijding.Duch Panovníka Hospodina je nade mnou. Hospodin mě pomazal k tomu, abych nesl radostnou zvěst pokorným, poslal mě obvázat rány zkroušených srdcem, vyhlásit zajatcům svobodu a vězňům propuštění.
Trouw is voor de mens het hoogste goed, je kunt beter arm dan onbetrouwbaar zijn.Na člověku se žádá, aby byl milosrdný; chudák je na tom lépe než lhář.
Omdat ik de arme redde die om hulp riep, en de wees die in de steek gelaten was. Ik werd gezegend door de stervende, in het hart van de weduwe bracht ik de vreugde terug.Že jsem utištěného zachránil, když volal o pomoc, i sirotka, který neměl, kdo by pomohl. Žehnání hynoucího se snášelo na mne a srdce vdovy jsem pohnul k plesání.
De Geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven.Duch Hospodinův jest nade mnou; proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst; poslal mne, abych vyhlásil zajatcům propuštění a slepým navrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu.
Een rijke kan zijn leven redden door losgeld te betalen, een arme wordt niet eens bedreigd.Bohatstvím se člověk může vyplatit, kdežto chudý vyhrožování neslýchá.
Hij antwoordde: ‘Wie twee stel onderkleren heeft, moet delen met wie er geen heeft, en wie eten heeft moet hetzelfde doen.’On jim odpověděl: „Kdo má dvoje oblečení, dej tomu, kdo nemá žádné, a kdo má co k jídlu, udělej také tak.“

Bijbeltekst van de dag

Mijn lot en mijn leven zijn in uw hand, bevrijd mij van mijn vijanden en vervolgers.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...