DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

40 Bijbelteksten over Begrijpen (2/2)

Nederlands BijbelgenootschapReina-Valera 1960
De vreze des Heren is het begin der wijsheid en het kennen van de Hoogheilige is verstand.El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia.
Verwerf wijsheid, verwerf inzicht, vergeet niet en wijk niet af van de woorden mijns monds.Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia; No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca.
Welzalig de mens die wijsheid vindt, de mens die verstandigheid verkrijgt.Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría, Y que obtiene la inteligencia.
Doch wij weten, dat de ​Zoon van God​ gekomen is en ons inzicht gegeven heeft om de Waarachtige te kennen; en wij zijn in de Waarachtige, in zijn Zoon ​Jezus​ ​Christus. Dit is de waarachtige God en het eeuwige leven.Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero; y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios, y la vida eterna.
Here, Gij doorgrondt en kent mij; Gij kent mijn zitten en mijn opstaan, Gij verstaat van verre mijn gedachten.Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme; Has entendido desde lejos mis pensamientos.
Alles heeft Hij voortreffelijk gemaakt op zijn tijd; ook heeft Hij de eeuw in hun ​hart​ gelegd, zonder dat de mens van het werk dat God doet, van het begin tot het einde, iets kan ontdekken.Todo lo hizo hermoso en su tiempo; y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin.
Opdat hun ​harten​ getroost en zij in de ​liefde​ verenigd worden tot alle rijkdom van een volledig inzicht, en zij het geheimenis Gods mogen kennen, ​Christus.Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre, y de Cristo.
Verlichte ogen [uws] ​harten, zodat gij weet, welke hoop zijn roeping wekt, hoe rijk de heerlijkheid is zijner ​erfenis​ bij de ​heiligen.Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos.
Want óns heeft God het geopenbaard door de Geest. Want de Geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten Gods.Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu; porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios.
Wie tucht liefheeft, heeft kennis lief; maar wie terechtwijzing haat, is dom.El que ama la instrucción ama la sabiduría; Mas el que aborrece la reprensión es ignorante.
Wie toch onder de mensen weet, wat in een mens is, dan des mensen eigen geest, die in hem is? Zo weet ook niemand, wat in God is, dan de Geest Gods.Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios.
Komt tot de rechte nuchterheid en zondigt niet langer, want sommigen hebben geen besef van God. Tot uw beschaming moet ik dit zeggen.Velad debidamente, y no pequéis; porque algunos no conocen a Dios; para vergüenza vuestra lo digo.
Want er is geen woord op mijn tong, of, zie, Here, Gij kent het volkomen.Pues aún no está la palabra en mi lengua, Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda.
Toen ging ook de andere discipel, die het eerst aan het ​graf​ gekomen was, naar binnen, en hij zag het en geloofde; want zij kenden de Schrift nog niet, dat Hij uit de doden moest opstaan.Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro; y vio, y creyó. Porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos.
Velen zullen zich laten ​reinigen​ en zuiveren en louteren, maar de goddelozen zullen goddeloos handelen; en geen der goddelozen zal het verstaan, maar de verstandigen zullen het verstaan.Muchos serán limpios, y emblanquecidos y purificados; los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán.
Vorige12Volgende
Bijbeltekst van de dag
En nu, wat aarzelt gij nog? Sta op, laat u dopen en uw zonden afwassen, onder aanroeping van zijn naam.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Persoonlijk bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...
Accepteren Deze website gebruikt cookies