DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Bescherming

«Rivestitevi dell'armatura di Dio, per poter resistere alle insidie del diavolo. Efesini 6:11»
Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels.Rivestitevi dell'armatura di Dio, per poter resistere alle insidie del diavolo.
Gij zijt mij een verberging, Gij bewaart mij voor benauwdheid, Gij omringt mij met jubelzangen van bevrijding. selaTu sei il mio rifugio, mi preservi dal pericolo, mi circondi di esultanza per la salvezza.
God is ons een toevlucht en sterkte, ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden.Dio è per noi rifugio e forza, aiuto sempre vicino nelle angosce.
Weest sterk en moedig, vreest niet en siddert niet voor hen, want de Here, uw God, zelf gaat met u; Hij zal u niet begeven en u niet verlaten.Siate forti, fatevi animo, non temete e non vi spaventate di loro, perché il Signore tuo Dio cammina con te; non ti lascerà e non ti abbandonerà.
Daarom kunnen wij met vertrouwen zeggen: De Here is mij een helper, ik zal niet vrezen; wat zou een mens mij doen?Così possiamo dire con fiducia: Il Signore è il mio aiuto, non temerò. Che mi potrà fare l'uomo?
Elk wapen dat tegen u gesmeed wordt, zal niets uitrichten, en elke tong die zich voor het gericht tegen u keert, zult gij in het ongelijk stellen. Dit is het deel van de knechten des Heren en hun recht van Mijnentwege, luidt het woord des Heren.Nessun'arma affilata contro di te avrà successo, farai condannare ogni lingua che si alzerà contro di te in giudizio. Questa è la sorte dei servi del Signore, quanto spetta a loro da parte mia. Oracolo del Signore.
Ook gaaft Gij mij het schild uws heils, en uw rechterhand ondersteunde mij, uw nederbuigende goedheid maakte mij groot. Gij hebt mij ruimte gegeven voor mijn schreden, en mijn enkels wankelden niet.Tu mi hai dato il tuo scudo di salvezza, la tua destra mi ha sostenuto, la tua bontà mi ha fatto crescere. Hai spianato la via ai miei passi, i miei piedi non hanno vacillato.
Bewaar mij, o God, want bij U schuil ik.Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio.
De Here zal voor u strijden, en gij zult stil zijn.Il Signore combatterà per voi, e voi starete tranquilli.
De Here is met mij, ik zal niet vrezen; wat zou een mens mij doen?Il Signore è con me, non ho timore; che cosa può farmi l'uomo?
Gij zijt mijn schuilplaats en mijn schild, ik hoop op uw woord.Tu sei mio rifugio e mio scudo, spero nella tua parola.
Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft.Tutto posso in colui che mi dà la forza.
Tot de ouderdom ben Ik dezelfde en tot de grijsheid toe zal Ik u torsen; Ik heb het gedaan en Ik zal dragen, Ik zal torsen en redden.Fino alla vostra vecchiaia io sarò sempre lo stesso, io vi porterò fino alla canizie. Come ho gia fatto, così io vi sosterrò, vi porterò e vi salverò.
Gods weg is volmaakt; des Heren woord is zuiver. Hij is een schild voor allen die bij Hem schuilen.La via di Dio è diritta, la parola del Signore è provata al fuoco; egli è scudo per chi in lui si rifugia.
Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens.Con ogni cura vigila sul cuore perché da esso sgorga la vita.
Ik echter bezing uw sterkte, des morgens jubel ik over uw goedertierenheid; want Gij waart mij een burcht, een toevlucht ten dage toen ik benauwd was.Ma io canterò la tua potenza, al mattino esalterò la tua grazia perché sei stato mia difesa, mio rifugio nel giorno del pericolo.
Maar Gij, Here, zijt een schild dat mij dekt, mijn eer, en die mijn hoofd opheft.Ma tu, Signore, sei mia difesa, tu sei mia gloria e sollevi il mio capo.
Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn?Che diremo dunque in proposito? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi?
Ik stel mij de Here bestendig voor ogen; omdat Hij aan mijn rechterhand staat, wankel ik niet.Io pongo sempre innanzi a me il Signore, sta alla mia destra, non posso vacillare.
Het is beter bij de Here te schuilen dan op mensen te vertrouwen.E' meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell'uomo.
Alle woord Gods is gelouterd; hun die bij Hem schuilen, is Hij ten schild.Ogni parola di Dio è appurata; egli è uno scudo per chi ricorre a lui.
De naam des Heren is een sterke toren; de rechtvaardige ijlt daarheen en is onaantastbaar.Torre fortissima è il nome del Signore: il giusto vi si rifugia ed è al sicuro.
Want wie is God behalve de Here, wie is een rots buiten onze God?C'è forse un dio come il Signore; una rupe fuori del nostro Dio?
Of meent gij, dat Ik mijn Vader niet kan aanroepen en Hij zal Mij terstond meer dan twaalf legioenen engelen terzijde stellen?Pensi forse che io non possa pregare il Padre mio, che mi darebbe subito più di dodici legioni di angeli?
De Here verlost de ziel van zijn knechten, allen die bij Hem schuilen, zullen niet boeten.Il Signore riscatta la vita dei suoi servi, chi in lui si rifugia non sarà condannato.

Leert goed te doen, tracht naar recht, houdt de geweldenaar in toom, doet recht aan de wees, verdedigt de rechtszaak der weduwe.Imparate a fare il bene, ricercate la giustizia, soccorrete l'oppresso, rendete giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova.
Vorige12Volgende

Bijbeltekst van de dag

Een zacht antwoord keert de grimmigheid af, maar een krenkend woord wekt de toorn op.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...