DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Bescherming

Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels.Rivestitevi della completa armatura di Dio, affinché possiate star saldi contro le insidie del diavolo.
Gij zijt mij een verberging, Gij bewaart mij voor benauwdheid, Gij omringt mij met jubelzangen van bevrijding. selaTu sei il mio rifugio, tu mi proteggerai nelle avversità, tu mi circonderai di canti di liberazione. Pausa
God is ons een toevlucht en sterkte, ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden.Dio è per noi un rifugio e una forza, un aiuto sempre pronto nelle difficoltà.
Weest sterk en moedig, vreest niet en siddert niet voor hen, want de Here, uw God, zelf gaat met u; Hij zal u niet begeven en u niet verlaten.Siate forti e coraggiosi, non temete e non vi spaventate di loro, perché il Signore, il tuo Dio, è colui che cammina con te; egli non ti lascerà e non ti abbandonerà.
Daarom kunnen wij met vertrouwen zeggen: De Here is mij een helper, ik zal niet vrezen; wat zou een mens mij doen?Così noi possiamo dire con piena fiducia: «Il Signore è il mio aiuto; non temerò. Che cosa potrà farmi l’uomo?»
Elk wapen dat tegen u gesmeed wordt, zal niets uitrichten, en elke tong die zich voor het gericht tegen u keert, zult gij in het ongelijk stellen. Dit is het deel van de knechten des Heren en hun recht van Mijnentwege, luidt het woord des Heren.«Nessun’arma fabbricata contro di te riuscirà; ogni lingua che sorgerà in giudizio contro di te, tu la condannerai. Questa è l’eredità dei servi del Signore, la giusta ricompensa che verrà loro da me», dice il Signore.
Ook gaaft Gij mij het schild uws heils, en uw rechterhand ondersteunde mij, uw nederbuigende goedheid maakte mij groot. Gij hebt mij ruimte gegeven voor mijn schreden, en mijn enkels wankelden niet.Tu mi hai anche dato lo scudo della tua salvezza, la tua destra mi ha sostenuto, la tua bontà mi ha reso grande. Tu hai allargato la via davanti ai miei passi e i miei piedi non hanno vacillato.
Bewaar mij, o God, want bij U schuil ik.Proteggimi, o Dio, perché io confido in te.
De Here zal voor u strijden, en gij zult stil zijn.Il Signore combatterà per voi e voi ve ne starete tranquilli.
De Here is met mij, ik zal niet vrezen; wat zou een mens mij doen?Il Signore è per me, io non temerò; che cosa può farmi l’uomo?
Gij zijt mijn schuilplaats en mijn schild, ik hoop op uw woord.Tu sei il mio rifugio e il mio scudo; io spero nella tua parola.
Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft.Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica.
Tot de ouderdom ben Ik dezelfde en tot de grijsheid toe zal Ik u torsen; Ik heb het gedaan en Ik zal dragen, Ik zal torsen en redden.Fino alla vostra vecchiaia io sono, fino alla vostra canizie io vi porterò; io vi ho fatti e io vi sosterrò; sì, vi porterò e vi salverò.
Gods weg is volmaakt; des Heren woord is zuiver. Hij is een schild voor allen die bij Hem schuilen.La via di Dio è perfetta; la parola del Signore è purificata con il fuoco; egli è lo scudo di tutti quelli che sperano in lui.
Ik echter bezing uw sterkte, des morgens jubel ik over uw goedertierenheid; want Gij waart mij een burcht, een toevlucht ten dage toen ik benauwd was.Ma io canterò la tua potenza e al mattino loderò ad alta voce la tua bontà, perché tu sei stato per me una fortezza, un rifugio nel giorno dell’avversità.
Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens.Custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa, poiché da esso provengono le sorgenti della vita.
Maar Gij, Here, zijt een schild dat mij dekt, mijn eer, en die mijn hoofd opheft.Ma tu, o Signore, sei uno scudo attorno a me, sei la mia gloria, colui che mi rialza il capo.
Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn?Che diremo dunque riguardo a queste cose? Se Dio è per noi chi sarà contro di noi?
Ik stel mij de Here bestendig voor ogen; omdat Hij aan mijn rechterhand staat, wankel ik niet.Io ho sempre posto il Signore davanti agli occhi miei; poiché egli è alla mia destra, io non sarò affatto smosso.
Het is beter bij de Here te schuilen dan op mensen te vertrouwen.È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell’uomo.
Alle woord Gods is gelouterd; hun die bij Hem schuilen, is Hij ten schild.Ogni parola di Dio è affinata con il fuoco. Egli è uno scudo per chi confida in lui.
De naam des Heren is een sterke toren; de rechtvaardige ijlt daarheen en is onaantastbaar.Il nome del Signore è una forte torre; il giusto vi corre e vi trova un alto rifugio.
Of meent gij, dat Ik mijn Vader niet kan aanroepen en Hij zal Mij terstond meer dan twaalf legioenen engelen terzijde stellen?Credi forse che io non potrei pregare il Padre mio che mi mandi in questo istante più di dodici legioni d’angeli?
Met zijn vlerken beschermt Hij u, en onder zijn vleugelen vindt gij een toevlucht; zijn trouw is schild en pantser.Egli ti coprirà con le sue penne e sotto le sue ali troverai rifugio. La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza.
Want wie is God behalve de Here, wie is een rots buiten onze God?Infatti chi è Dio all’infuori del Signore? Chi è rocca all’infuori del nostro Dio?

Leert goed te doen, tracht naar recht, houdt de geweldenaar in toom, doet recht aan de wees, verdedigt de rechtszaak der weduwe.Imparate a fare il bene; cercate la giustizia, rialzate l’oppresso, fate giustizia all’orfano, difendete la causa della vedova!
Vorige12Volgende

Bijbeltekst van de dag

Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten. Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...