DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Betrouwbaarheid

«Ma il Signore è fedele; egli vi confermerà e vi custodirà dal maligno. 2 Tessalonicesi 3:3»
Maar wèl getrouw is de Here, die u sterken zal en u bewaren voor de boze.Ma il Signore è fedele; egli vi confermerà e vi custodirà dal maligno.
O Here, Gij zijt mijn God, U zal ik verheffen, uw naam loven, want Gij hebt wonderen gedaan, raadsbesluiten uit een ver verleden in waarheid en trouw volvoerd.Signore, tu sei il mio Dio; voglio esaltarti e lodare il tuo nome, perché hai eseguito progetti meravigliosi, concepiti da lungo tempo, fedeli e veri.
Opdat gij zoudt weten, dat de Here, uw God, de enige God is, de trouwe God, die het verbond en de goedertierenheid houdt jegens wie Hem liefhebben en zijn geboden onderhouden, tot in duizend geslachten.Riconoscete dunque che il Signore vostro Dio è Dio, il Dio fedele, che mantiene la sua alleanza e benevolenza per mille generazioni, con coloro che l'amano e osservano i suoi comandamenti.
Het aantrekkelijke van de mens is zijn welwillendheid; beter is een arme dan een leugenachtig man.Il pregio dell'uomo è la sua bontà, meglio un povero che un bugiardo.
Hij zal niet toelaten, dat uw voet wankelt, uw Bewaarder zal niet sluimeren.Non lascerà vacillare il tuo piede, non si addormenterà il tuo custode.
Werp uw bekommernis op de Here, Hij zal voor u zorgen; Hij zal nimmermeer toelaten, dat de rechtvaardige wankelt.Getta sul Signore il tuo affanno ed egli ti darà sostegno, mai permetterà che il giusto vacilli.
Het zijn de gunstbewijzen des Heren, dat wij niet omgekomen zijn, want zijn barmhartigheden houden niet op, elke morgen zijn zij nieuw, groot is uw trouw!Le misericordie del Signore non sono finite, non è esaurita la sua compassione; esse son rinnovate ogni mattina, grande è la sua fedeltà.
Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand zijt.Nessuna tentazione vi ha finora sorpresi se non umana; infatti Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via d'uscita e la forza per sopportarla.
Want de Here zelf zal vóór u uit trekken, Hij zelf zal met u zijn, Hij zal u niet begeven en u niet verlaten; vrees niet en word niet verschrikt.Il Signore stesso cammina davanti a te; egli sarà con te, non ti lascerà e non ti abbandonerà; non temere e non ti perdere d'animo!
De Here is nabij allen die Hem aanroepen, allen die Hem aanroepen in waarheid.Il Signore è vicino a quanti lo invocano, a quanti lo cercano con cuore sincero.
De Here zal het voor mij voleindigen. O Here, uw goedertierenheid is tot in eeuwigheid. Laat niet varen de werken uwer handen.Il Signore completerà per me l'opera sua. Signore, la tua bontà dura per sempre: non abbandonare l'opera delle tue mani.
Zijn heer zeide tot hem. Wèl gedaan, gij goede en getrouwe slaaf, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u stellen; ga in tot het feest van uw heer.Bene, servo buono e fedele, gli disse il suo padrone, sei stato fedele nel poco, ti darò autorità su molto; prendi parte alla gioia del tuo padrone.
Looft de Here, want Hij is goed, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid.Lodate il Signore, perché è buono, perché la sua grazia dura sempre.
Ik echter bezing uw sterkte, des morgens jubel ik over uw goedertierenheid; want Gij waart mij een burcht, een toevlucht ten dage toen ik benauwd was.Ma io canterò la tua potenza, al mattino esalterò la tua grazia perché sei stato mia difesa, mio rifugio nel giorno del pericolo.
De rechtschapenheid der oprechten leidt hen, maar de verkeerde zin der trouwelozen is hun ten verderve.L'integrità degli uomini retti li guida, la perversità dei perfidi li rovina.
Wie met laster omgaat, verraadt geheimen; maar wie betrouwbaar van geest is, houdt een zaak verborgen.Chi va in giro sparlando svela il segreto, lo spirito fidato nasconde ogni cosa.
Maar de goedertierenheid des Heren is van eeuwigheid tot eeuwigheid over wie Hem vrezen, en zijn gerechtigheid over kindskinderen, over hen die zijn verbond onderhouden, en aan zijn bevelen denken om die te doen.Ma la grazia del Signore è da sempre, dura in eterno per quanti lo temono; la sua giustizia per i figli dei figli, per quanti custodiscono la sua alleanza e ricordano di osservare i suoi precetti.
Tot nog toe hebt gij niet om iets gebeden in mijn naam; bidt en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij.Finora non avete chiesto nulla nel mio nome. Chiedete e otterrete, perché la vostra gioia sia piena.
Zie, des Heren oog is op hen die Hem vrezen, die op zijn goedertierenheid hopen.Ecco, l'occhio del Signore veglia su chi lo teme, su chi spera nella sua grazia.
Iedere gave, die goed, en elk geschenk, dat volmaakt is, daalt van boven neder, van de Vader der lichten, bij wie geen verandering is of zweem van ommekeer.Ogni buon regalo e ogni dono perfetto viene dall'alto e discende dal Padre della luce, nel quale non c'è variazione né ombra di cambiamento.
Ik ben de alfa en de omega, zegt de Here God, die is en die was en die komt, de Almachtige.Io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, Colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente!
Want Gij, o Here, zijt goed en gaarne vergevend, rijk in goedertierenheid voor allen die U aanroepen.Tu sei buono, Signore, e perdoni, sei pieno di misericordia con chi ti invoca.
Omdat Hij de dorstende ziel heeft gelaafd en de hongerende ziel met het goede vervuld.Poiché saziò il desiderio dell'assetato, e l'affamato ricolmò di beni.
Want de Here bemint het recht, en Hij verlaat zijn gunstgenoten niet. Voor altoos blijven zij bewaard, maar het nageslacht der goddelozen wordt uitgeroeid.Perché il Signore ama la giustizia e non abbandona i suoi fedeli; gli empi saranno distrutti per sempre e la loro stirpe sarà sterminata.
Gij, Here, zetelt tot in eeuwigheid, uw troon staat van geslacht tot geslacht.Ma tu, Signore, rimani per sempre, il tuo trono di generazione in generazione.

God is ons een toevlucht en sterkte, ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden.Dio è per noi rifugio e forza, aiuto sempre vicino nelle angosce.
Vorige123Volgende

Bijbeltekst van de dag

De liefde doet de naaste geen kwaad; daarom is de liefde de vervulling der wet.

Willekeurige Bijbeltekst

Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie

Bijbeltekst van de dag

De liefde doet de naaste geen kwaad; daarom is de liefde de vervulling der wet.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...