DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Betrouwbaarheid

Maar wèl getrouw is de Here, die u sterken zal en u bewaren voor de boze.Mas o Senhor é fiel; ele os fortalecerá e os guardará do Maligno.
O Here, Gij zijt mijn God, U zal ik verheffen, uw naam loven, want Gij hebt wonderen gedaan, raadsbesluiten uit een ver verleden in waarheid en trouw volvoerd.Senhor, tu és o meu Deus; eu te exaltarei e louvarei o teu nome, pois com grande perfeição tens feito maravilhas, coisas há muito planejadas.
Opdat gij zoudt weten, dat de Here, uw God, de enige God is, de trouwe God, die het verbond en de goedertierenheid houdt jegens wie Hem liefhebben en zijn geboden onderhouden, tot in duizend geslachten.Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus; ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por mil gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos.
Het aantrekkelijke van de mens is zijn welwillendheid; beter is een arme dan een leugenachtig man.O que se deseja ver num homem é amor perene; melhor é ser pobre do que mentiroso.
Hij zal niet toelaten, dat uw voet wankelt, uw Bewaarder zal niet sluimeren.Ele não permitirá que você tropece; o seu protetor se manterá alerta.
Werp uw bekommernis op de Here, Hij zal voor u zorgen; Hij zal nimmermeer toelaten, dat de rechtvaardige wankelt.Entregue suas preocupações ao Senhor, e ele o susterá; jamais permitirá que o justo venha a cair.
Het zijn de gunstbewijzen des Heren, dat wij niet omgekomen zijn, want zijn barmhartigheden houden niet op, elke morgen zijn zij nieuw, groot is uw trouw!Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã; grande é a sua fidelidade!
Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand zijt.Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel; ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, ele mesmo lhes providenciará um escape, para que o possam suportar.
Want de Here zelf zal vóór u uit trekken, Hij zelf zal met u zijn, Hij zal u niet begeven en u niet verlaten; vrees niet en word niet verschrikt.O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você; ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo! Não desanime!
De Here is nabij allen die Hem aanroepen, allen die Hem aanroepen in waarheid.O Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade.
De Here zal het voor mij voleindigen. O Here, uw goedertierenheid is tot in eeuwigheid. Laat niet varen de werken uwer handen.O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo! Teu amor, Senhor, permanece para sempre; não abandones as obras das tuas mãos!
Looft de Here, want Hij is goed, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid.Rendam graças ao Senhor, pois ele é bom; o seu amor dura para sempre.
Zijn heer zeide tot hem. Wèl gedaan, gij goede en getrouwe slaaf, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u stellen; ga in tot het feest van uw heer.O senhor respondeu: ‘Muito bem, servo bom e fiel! Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor!’
Ik echter bezing uw sterkte, des morgens jubel ik over uw goedertierenheid; want Gij waart mij een burcht, een toevlucht ten dage toen ik benauwd was.Mas eu cantarei louvores à tua força; de manhã louvarei a tua fidelidade, pois tu és o meu alto refúgio, abrigo seguro nos tempos difíceis.
De rechtschapenheid der oprechten leidt hen, maar de verkeerde zin der trouwelozen is hun ten verderve.A integridade dos justos os guia, mas a falsidade dos infiéis os destrói.
Wie met laster omgaat, verraadt geheimen; maar wie betrouwbaar van geest is, houdt een zaak verborgen.Quem muito fala trai a confidência, mas quem merece confiança guarda o segredo.
Maar de goedertierenheid des Heren is van eeuwigheid tot eeuwigheid over wie Hem vrezen, en zijn gerechtigheid over kindskinderen, over hen die zijn verbond onderhouden, en aan zijn bevelen denken om die te doen.Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus preceitos.
Tot nog toe hebt gij niet om iets gebeden in mijn naam; bidt en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij.Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa.
Zie, des Heren oog is op hen die Hem vrezen, die op zijn goedertierenheid hopen.Mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor.
Iedere gave, die goed, en elk geschenk, dat volmaakt is, daalt van boven neder, van de Vader der lichten, bij wie geen verandering is of zweem van ommekeer.Toda boa dádiva e todo dom perfeito vêm do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes.
Ik ben de alfa en de omega, zegt de Here God, die is en die was en die komt, de Almachtige.“Eu sou o Alfa e o Ômega”, diz o Senhor Deus, “o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-poderoso.”
Want Gij, o Here, zijt goed en gaarne vergevend, rijk in goedertierenheid voor allen die U aanroepen.Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos os que te invocam.
Want de Here bemint het recht, en Hij verlaat zijn gunstgenoten niet. Voor altoos blijven zij bewaard, maar het nageslacht der goddelozen wordt uitgeroeid.Pois o Senhor ama quem pratica a justiça, e não abandonará os seus fiéis. Para sempre serão protegidos, mas a descendência dos ímpios será eliminada.
Omdat Hij de dorstende ziel heeft gelaafd en de hongerende ziel met het goede vervuld.Porque ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto.
Gij, Here, zetelt tot in eeuwigheid, uw troon staat van geslacht tot geslacht.Tu, Senhor, reinas para sempre; teu trono permanece de geração em geração.

God is ons een toevlucht en sterkte, ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden.Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade.
Vorige123Volgende

Bijbeltekst van de dag

Vernedert u dan onder de machtige hand Gods, opdat Hij u verhoge te zijner tijd.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...