DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

69 Bijbelteksten over Betrouwbaarheid (2/3)

« Salmos 46:1 »
Nederlands BijbelgenootschapNueva Versión Internacional
God is ons een toevlucht en sterkte, ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden.Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia.
Weest sterk en moedig, vreest niet en siddert niet voor hen, want de Here, uw God, zelf gaat met u; Hij zal u niet begeven en u niet verlaten.Sean fuertes y valientes. No teman ni se asusten ante esas naciones, pues el Señor su Dios siempre los acompañará; nunca los dejará ni los abandonará.
En al wat gij in het gebed gelovig vragen zult, zult gij ontvangen.Si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración.
Laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want Hij, die beloofd heeft, is getrouw.Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa.
Gij, die de Here liefhebt, haat het kwade; Hij, die de zielen van zijn gunstgenoten bewaart, redt hen uit der goddelozen hand.El Señor ama a los que odian el mal; él protege la vida de sus fieles, y los libra de manos de los impíos.
Tot de ouderdom ben Ik dezelfde en tot de grijsheid toe zal Ik u torsen; Ik heb het gedaan en Ik zal dragen, Ik zal torsen en redden.Aun en la vejez, cuando ya peinen canas, yo seré el mismo, yo los sostendré. Yo los hice, y cuidaré de ustedes; los sostendré y los libraré.
Die u roept, is getrouw; Hij zal het ook doen.El que los llama es fiel, y así lo hará.
In alle moeitevolle arbeid zal voordeel zijn, maar het gepraat der lippen leidt enkel tot gebrek.Todo esfuerzo tiene su recompensa, pero quedarse sólo en palabras lleva a la pobreza.
Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van onze God houdt eeuwig stand.La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre.
Want wie is God behalve de Here, wie is een rots buiten onze God?¿Quién es Dios, si no el Señor? ¿Quién es la roca, si no nuestro Dios?
De Here is met u, zolang gij met Hem zijt; indien gij Hem zoekt, zal Hij Zich door u laten vinden; maar indien gij Hem verlaat, zal Hij u verlaten.El Señor estará con ustedes, siempre y cuando ustedes estén con él. Si lo buscan, él dejará que ustedes lo hallen; pero si lo abandonan, él los abandonará.
Want des Heren woord is waarachtig, al zijn werk geschiedt in trouw.La palabra del Señor es justa; fieles son todas sus obras.
Immers het schriftwoord zegt: Al wie op Hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen.Así dice la Escritura: «Todo el que confíe en él no será jamás defraudado.»
Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom tot u.No los voy a dejar huérfanos; volveré a ustedes.
Daarom vertrouwen op U wie uw naam kennen, want Gij hebt nooit verlaten wie U zoeken, o Here.En ti confían los que conocen tu nombre, porque tú, Señor, jamás abandonas a los que te buscan.
Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid.Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos.
Houd valsheid en leugentaal verre van mij, geef mij armoede noch rijkdom, voed mij met het brood, mij toebedeeld.Aleja de mí la falsedad y la mentira; no me des pobreza ni riquezas sino sólo el pan de cada día.
De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan.El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán.
O Here, hoor mijn gebed, neem mijn smekingen ter ore; antwoord mij naar uw trouw, naar uw gerechtigheid.Escucha, Señor, mi oración; atiende a mi súplica. Por tu fidelidad y tu justicia, respóndeme.
Als ik dacht: Mijn voet wankelt – dan ondersteunde mij uw goedertierenheid, o Here.No bien decía: «Mis pies resbalan», cuando ya tu amor, Señor, venía en mi ayuda.
Met zijn vlerken beschermt Hij u, en onder zijn vleugelen vindt gij een toevlucht; zijn trouw is ​schild​ en pantser.Pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. ¡Su verdad será tu escudo y tu baluarte!
Scheurt uw hart en niet uw klederen en bekeert u tot de Here, uw God. Want genadig en barmhartig is Hij, lankmoedig en groot van goedertierenheid, berouw hebbende over het onheil.Rásguense el corazón y no las vestiduras. Vuélvanse al Señor su Dios, porque él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, cambia de parecer y no castiga.
Uw goedertierenheid, Here, zij over ons, gelijk wij op U hopen.Que tu gran amor, Señor, nos acompañe, tal como lo esperamos de ti.
Waarlijk, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn burcht, ik zal niet te zeer wankelen.Sólo él es mi roca y mi salvación; él es mi protector. ¡Jamás habré de caer!
De Here is rechtvaardig in al zijn wegen, goedertieren in al zijn werken.El Señor es justo en todos sus caminos y bondadoso en todas sus obras.
Bijbeltekst van de dag
Hebt bovenal bestendige liefde jegens elkander, want de liefde bedekt tal van zonden.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Persoonlijk bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...
Accepteren Deze website gebruikt cookies