DailyVerses.net

14 Bijbelteksten over Boosheid

« 1 Corintios 13:4-5 »

NBV BGT NBG BB
X
NVI
De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe.El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor.
Geraakt gij in toorn, zondigt dan niet: de zon mag niet over een opwelling van uw toorn ondergaan; en geeft de duivel geen voet.«Si se enojan, no pequen.» No dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni den cabida al diablo.
Gij zult uw broeder in uw hart niet haten; openlijk zult gij uw volksgenoot terechtwijzen en niet ter wille van hem zonde op u laden. Gij zult niet wraakzuchtig en haatdragend zijn tegenover de kinderen van uw volk, maar uw naaste liefhebben als uzelf: Ik ben de Here.No alimentes odios secretos contra tu hermano, sino reprende con franqueza a tu prójimo para que no sufras las consecuencias de su pecado. No seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor.
Haat verwekt krakelen, maar liefde bedekt alle overtredingen.El odio es motivo de disensiones, pero el amor cubre todas las faltas.
Weet (dit) wel, mijn geliefde broeders: ieder mens moet snel zijn om te horen, langzaam om te spreken, langzaam tot toorn.Mis queridos hermanos, tengan presente esto: Todos deben estar listos para escuchar, y ser lentos para hablar y para enojarse.
Een zacht antwoord keert de grimmigheid af, maar een krenkend woord wekt de toorn op.La respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego.
De lankmoedige is groot van verstand, maar wie kortaangebonden is, hoopt dwaasheid op.El que es paciente muestra gran discernimiento; el que es agresivo muestra mucha insensatez.
En Hij zeide: Hetgeen uit de mens naar buiten komt, dat maakt de mens onrein. Want van binnenuit, uit het hart der mensen, komen de kwade overleggingen, hoererij, diefstal, moord, echtbreuk, hebzucht, boosheid, list, onmatigheid, een boos oog, godslastering, overmoed, onverstand. Al die slechte dingen komen van binnen uit naar buiten en maken de mens onrein.Luego añadió: —Lo que sale de la persona es lo que la contamina. Porque de adentro, del corazón humano, salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona.
Door overmoed ontstaat slechts twist, maar bij hen die zich laten raden, is wijsheid.El orgullo sólo genera contiendas, pero la sabiduría está con quienes oyen consejos.
Een dwaas maakt zijn ergernis aanstonds bekend, maar een schrandere bedekt de smaad.El necio muestra en seguida su enojo, pero el prudente pasa por alto el insulto.
Het is een eer voor een man zich verre te houden van twist, maar elke dwaas barst los.Honroso es al hombre evitar la contienda, pero no hay necio que no inicie un pleito.
De dwaas laat zijn ganse toorn de vrije loop, maar de wijze houdt die in en doet hem bedaren.El necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio sabe dominarla.
Ziet toe, broeders, dat bij niemand uwer een boos, ongelovig hart zij, door af te vallen van de levende God.Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo.
Keer weder, Afkerigheid, Israël, luidt het woord des Heren, Ik zal u niet donker aanzien, want Ik ben genadig, luidt het woord des Heren, Ik zal niet altoos blijven toornen.¡Vuelve, apóstata Israel! No te miraré con ira —afirma el Señor—. No te guardaré rencor para siempre, porque soy misericordioso —afirma el Señor—.

Lees meer

Opmerkingen
Bijbeltekst van de dag
Hij zeide tot hen: Ziet toe, dat gij u wacht voor alle hebzucht, want ook als iemand overvloed heeft, behoort zijn leven niet tot zijn bezit.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
E-mail
Facebook
Twitter
Android