DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

49 Bijbelteksten over de Vader (2/2)

« 1 Korintiërs 8:6 »
Nieuwe BijbelvertalingKatolícky preklad
Wij weten: er is één God, de Vader, uit wie alles is ontstaan en voor wie wij zijn bestemd, en één Heer, Jezus Christus, door wie alles bestaat en door wie wij leven.My máme iba jedného Boha, Otca, od ktorého je všetko a my sme pre neho, a jedného Pána, Ježiša Krista, skrze ktorého je všetko, aj my sme skrze neho.
Wie mij dient moet mij volgen: waar ik ben zal ook mijn dienaar zijn, en wie mij dient zal door de Vader geëerd worden.Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje! A kde som ja, tam bude aj môj služobník. Kto bude mne slúžiť, toho poctí Otec.
Want alles wat in de wereld is – zelfzuchtige begeerte, afgunstige inhaligheid, pronkzucht –, dat alles komt niet uit de Vader voort maar uit de wereld.Veď nič z toho, čo je vo svete, ani žiadostivosť tela, ani žiadostivosť očí, ani honosenie sa bohatstvom nie je z Otca, ale zo sveta.
Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is.Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec!
Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is.Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec.
Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn.A ja poprosím Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby zostal s vami naveky.
Wanneer je staat te ​bidden​ en je hebt een ander iets te verwijten, ​vergeef​ hem dan, opdat ook jullie Vader in de hemel jullie je misstappen ​vergeeft.A keď vstanete modliť sa, odpustite, ak máte niečo proti niekomu, aby aj vám váš Otec, ktorý je na nebesiach, odpustil vaše hriechy.
De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn.Môj Otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia a stanete sa mojimi učeníkmi.
Wie overwint zal samen met mij op mijn troon zitten, net zoals ik zelf overwonnen heb en samen met mijn Vader op zijn troon zit.Toho, kto zvíťazí, posadím vedľa seba na mojom tróne, ako som aj ja zvíťazil a zasadol som s mojím Otcom na jeho tróne.
Daarop zei ​Filippus: ‘Laat ons de Vader zien, ​Heer, meer verlangen we niet.’Filip sa ozval: „Pane, ukáž nám Otca a to nám postačí.“
En ​Jezus​ riep met luide stem: ‘Vader, in uw handen leg ik mijn geest.’ Toen hij dat gezegd had, blies hij de laatste adem uit.A Ježiš zvolal mocným hlasom: „Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha.“ Po tých slovách vydýchol.
Later zal de pleitbezorger, de ​heilige​ ​Geest​ die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb.Ale Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí vás všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal.
Hij zei: ‘Abba, Vader, voor u is alles mogelijk, neem deze ​beker​ van mij weg. Maar laat niet gebeuren wat ik wil, maar wat u wilt.’Hovoril: „Abba, Otče! Tebe je všetko možné. Vezmi odo mňa tento kalich. No nie čo ja chcem, ale čo ty.“
Als jullie mij kennen zullen jullie ook mijn Vader kennen, en vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben hem zelf gezien.Ak poznáte mňa, budete poznať aj môjho Otca. Už teraz ho poznáte a videli ste ho.
Wanneer de pleitbezorger komt die ik van de Vader naar jullie zal zenden, de ​Geest​ van de waarheid die van de Vader komt, zal die over mij getuigen.Keď príde Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, on o mne vydá svedectvo.
Nog eens zei ​Jezus: ‘Ik wens jullie ​vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.’A znova im povedal: „Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás.“
Laat ieder van u dan beseffen dat de HEER, uw God, u opvoedt zoals een vader zijn ​kind​ opvoedt.Teda uvažuj vo svojom srdci, že ako človek vychováva svojho syna, tak Pán, tvoj Boh, vychovával teba.
Wat uzelf betreft: wat u vanaf het begin hebt gehoord, laat dat in u blijven. Als in u blijft wat u vanaf het begin hebt gehoord, zult u in de Zoon en in de Vader blijven.Nech zostáva vo vás, čo ste počuli od začiatku. Ak vo vás zostane to, čo ste počuli od začiatku, aj vy ostanete v Synovi aj v Otcovi.
Maar als je ​aalmoezen​ geeft, laat dan je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet. Zo blijft je ​aalmoes​ in het verborgene, en jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.Ale keď ty dávaš almužnu, nech nevie tvoja ľavá ruka, čo robí pravá, aby tvoja almužna zostala skrytá. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti.
Wie overwint zal zich ook in het wit kleden. Ik zal zijn naam niet uit het ​boek​ van het leven schrappen, maar juist voor hem getuigen ten overstaan van mijn Vader en zijn ​engelen.Kto zvíťazí, ten takto bude oblečený do bieleho rúcha a jeho meno nevymažem z knihy života, ale vyznám jeho meno pred svojím Otcom a pred jeho anjelmi.
Waarachtig, ik verzeker jullie: wie op mij vertrouwt zal hetzelfde doen als ik, en zelfs meer dan dat, ik ga immers naar de Vader.Veru, veru, hovorím vám: Aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám, ba bude konať ešte väčšie, lebo ja idem k Otcovi.
‘Houd me niet vast,’ zei ​Jezus. ‘Ik ben nog niet ​opgestegen​ naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zusters en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie God is.’Ježiš jej povedal: „Už ma nedrž, veď som ešte nevystúpil k Otcovi; ale choď k mojim bratom a povedz im: Vystupujem k môjmu Otcovi a vášmu Otcovi, k môjmu Bohu a vášmu Bohu.“
Ik ben bij de Vader vandaan gegaan en naar de wereld gekomen, nu verlaat ik de wereld weer en ga ik terug naar de Vader.Vyšiel som od Otca a prišiel som na svet; a zasa opúšťam svet a idem k Otcovi.
Genade​ zij u en ​vrede​ van God, onze Vader, en van de ​Heer​ ​Jezus​ ​Christus.Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, i od Pána Ježiša Krista.
Vorige12Volgende
Bijbeltekst van de dag
Efeziërs 4:15
Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien naar hem die het hoofd is: Christus.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Persoonlijk bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...