DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Eerlijkheid

«Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma coi fatti… 1 Giovanni 3:18»
Kinderkens, laten wij liefhebben niet met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid.Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma coi fatti e nella verità.
De rechtschapenheid der oprechten leidt hen, maar de verkeerde zin der trouwelozen is hun ten verderve.L'integrità degli uomini retti li guida, la perversità dei perfidi li rovina.
Gerechtigheid en recht doen, is de Here welgevalliger dan offers.Praticare la giustizia e l'equità per il Signore vale più di un sacrificio.
Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap met Hem hebben en in de duisternis wandelen, dan liegen wij en doen de waarheid niet.Se diciamo che siamo in comunione con lui e camminiamo nelle tenebre, mentiamo e non mettiamo in pratica la verità.
Betaalt aan allen het verschuldigde, belasting aan wie belasting, tol aan wie tol, ontzag aan wie ontzag, eerbetoon aan wie eer toekomt.Rendete a ciascuno ciò che gli è dovuto: a chi il tributo, il tributo; a chi le tasse le tasse; a chi il timore il timore; a chi il rispetto il rispetto.
Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien.Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio.
Maak er ernst mede u wèl beproefd ten dienste van God te stellen, als een arbeider, die zich niet behoeft te schamen, doch rechte voren trekt bij het brengen van het woord der waarheid.Sfòrzati di presentarti davanti a Dio come un uomo degno di approvazione, un lavoratore che non ha di che vergognarsi, uno scrupoloso dispensatore della parola della verità.
Een valsaard veroorzaakt twist, een lasteraar brengt scheiding tussen vrienden.L'uomo ambiguo provoca litigi, chi calunnia divide gli amici.
Wees stil voor de Here en verbeid Hem; wees niet afgunstig op wie zijn weg voorspoedig maakt, op de man die boze plannen smeedt.Stà in silenzio davanti al Signore e spera in lui; non irritarti per chi ha successo, per l'uomo che trama insidie.
Maar de wijsheid van boven is vooreerst rein, vervolgens vreedzaam, vriendelijk, gezeggelijk, vol van ontferming en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd.La sapienza che viene dall'alto invece è anzitutto pura; poi pacifica, mite, arrendevole, piena di misericordia e di buoni frutti, senza parzialità, senza ipocrisia.
Beter een weinig met gerechtigheid, dan grote inkomsten met onrecht.Poco con onestà è meglio di molte rendite senza giustizia.
Onthoud het goed niet aan wie het toekomt, terwijl het in uw macht is het te doen.Non negare un beneficio a chi ne ha bisogno, se è in tuo potere il farlo.
Schatten, door goddeloosheid verkregen, doen geen nut, maar gerechtigheid redt van de dood.Non giovano i tesori male acquistati, mentre la giustizia libera dalla morte.
Maar vooral, mijn broeders, zweert niet, noch bij de hemel, noch bij de aarde, noch welke andere eed ook. Laat ja bij u ja zijn en neen neen, opdat gij niet onder het oordeel valt.Soprattutto, fratelli miei, non giurate, né per il cielo, né per la terra, né per qualsiasi altra cosa; ma il vostro «sì» sia sì, e il vostro «no» no, per non incorrere nella condanna.
Voorspoedig is de man die zich ontfermt en uitleent, die zijn zaken recht behartigt.Felice l'uomo pietoso che dà in prestito, amministra i suoi beni con giustizia.
Niemand steekt een lamp aan en bedekt die met een vat of zet haar onder een bed, maar hij zet haar op een standaard, opdat wie binnentreden het licht mogen zien.Nessuno accende una lampada e la copre con un vaso o la pone sotto un letto; la pone invece su un lampadario, perché chi entra veda la luce.
Laten uw ogen voorwaarts blikken en uw oogopslag rechtuit zijn.I tuoi occhi guardino diritto e le tue pupille mirino diritto davanti a te.
Dan zult gij gerechtigheid en recht verstaan, ook rechtschapenheid, elke goede weg.Allora comprenderai l'equità e la giustizia, e la rettitudine con tutte le vie del bene.
Leugenlippen zijn de Here een gruwel, maar wie trouw handelen, zijn Hem welgevallig.Le labbra menzognere sono un abominio per il Signore che si compiace di quanti agiscono con sincerità.
Daarom brengt gij toch ook belastingen op; want zij zijn dienaren Gods, die juist op dit punt voortdurend letten.Per questo dunque dovete pagare i tributi, perché quelli che sono dediti a questo compito sono funzionari di Dio.
Er is niets bedekt, of het zal geopenbaard worden, en verborgen, of het zal bekend worden.Non c'è nulla di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto.
Maar Petrus zeide: Ananias, waarom heeft de satan uw hart vervuld om de heilige Geest te bedriegen en iets achter te houden van de opbrengst van het stuk land? Als het onverkocht gebleven was, bleef het dan niet van u, en was, na de verkoop, de opbrengst niet te uwer beschikking? Hoe kondt gij aan deze daad in uw hart plaats geven? Gij hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God.Ma Pietro gli disse: «Anania, perché mai satana si è così impossessato del tuo cuore che tu hai mentito allo Spirito Santo e ti sei trattenuto parte del prezzo del terreno? Prima di venderlo, non era forse tua proprietà e, anche venduto, il ricavato non era sempre a tua disposizione? Perché hai pensato in cuor tuo a quest'azione? Tu non hai mentito agli uomini, ma a Dio».

Bijbeltekst van de dag

Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...