DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Eerlijkheid

«Meine Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge… 1 Johannes 3:18»
Kinderkens, laten wij liefhebben niet met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid.Meine Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit.
De rechtschapenheid der oprechten leidt hen, maar de verkeerde zin der trouwelozen is hun ten verderve.Ihre Unschuld wird die Aufrechten leiten; aber ihre Falschheit wird die Verächter verderben.
Gerechtigheid en recht doen, is de Here welgevalliger dan offers.Recht und Gerechtigkeit tun ist dem HERRN lieber als Opfer.
Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap met Hem hebben en in de duisternis wandelen, dan liegen wij en doen de waarheid niet.Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, und wandeln doch in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit.
Betaalt aan allen het verschuldigde, belasting aan wie belasting, tol aan wie tol, ontzag aan wie ontzag, eerbetoon aan wie eer toekomt.So gebt nun jedem, was ihr schuldig seid: Steuer, dem die Steuer gebührt; Zoll, dem der Zoll gebührt; Furcht, dem die Furcht gebührt; Ehre, dem die Ehre gebührt.
Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien.Selig sind, die reinen Herzens sind; denn sie werden Gott schauen.
Maak er ernst mede u wèl beproefd ten dienste van God te stellen, als een arbeider, die zich niet behoeft te schamen, doch rechte voren trekt bij het brengen van het woord der waarheid.Bemühe dich darum, dich vor Gott zu erweisen als ein angesehener und untadeliger Arbeiter, der das Wort der Wahrheit recht vertritt.
Een valsaard veroorzaakt twist, een lasteraar brengt scheiding tussen vrienden.Ein falscher Mensch richtet Zank an, und ein Verleumder macht Freunde uneins.
Wees stil voor de Here en verbeid Hem; wees niet afgunstig op wie zijn weg voorspoedig maakt, op de man die boze plannen smeedt.Sei stille dem HERRN und warte auf ihn. Entrüste dich nicht über den, dem es gut geht, der seinen Mutwillen treibt.
Maar de wijsheid van boven is vooreerst rein, vervolgens vreedzaam, vriendelijk, gezeggelijk, vol van ontferming en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd.Die Weisheit aber von oben her ist zuerst lauter, dann friedfertig, gütig, lässt sich etwas sagen, ist reich an Barmherzigkeit und guten Früchten, unparteiisch, ohne Heuchelei.
Beter een weinig met gerechtigheid, dan grote inkomsten met onrecht.Besser wenig mit Gerechtigkeit als viel Einkommen mit Unrecht.
Onthoud het goed niet aan wie het toekomt, terwijl het in uw macht is het te doen.Weigere dich nicht, dem Bedürftigen Gutes zu tun, wenn deine Hand es vermag.
Schatten, door goddeloosheid verkregen, doen geen nut, maar gerechtigheid redt van de dood.Unrecht Gut hilft nicht; aber Gerechtigkeit errettet vom Tode.
Maar vooral, mijn broeders, zweert niet, noch bij de hemel, noch bij de aarde, noch welke andere eed ook. Laat ja bij u ja zijn en neen neen, opdat gij niet onder het oordeel valt.Vor allen Dingen aber, Brüder und Schwestern, schwört nicht, weder bei dem Himmel noch bei der Erde noch mit einem andern Eid. Es sei aber euer Ja ein Ja und euer Nein ein Nein, damit ihr nicht dem Gericht verfallt.
Voorspoedig is de man die zich ontfermt en uitleent, die zijn zaken recht behartigt.Wohl dem, der barmherzig ist und gerne leiht und das Seine tut, wie es recht ist!
Niemand steekt een lamp aan en bedekt die met een vat of zet haar onder een bed, maar hij zet haar op een standaard, opdat wie binnentreden het licht mogen zien.Niemand aber zündet ein Licht an und bedeckt es mit einem Gefäß oder setzt es unter eine Bank; sondern er setzt es auf einen Leuchter, auf dass, wer hineingeht, das Licht sehe.
Leugenlippen zijn de Here een gruwel, maar wie trouw handelen, zijn Hem welgevallig.Lügenmäuler sind dem HERRN ein Gräuel; die aber treulich handeln, gefallen ihm.
Laten uw ogen voorwaarts blikken en uw oogopslag rechtuit zijn.Lass deine Augen stracks vor sich sehen und deinen Blick geradeaus gerichtet sein.
Dan zult gij gerechtigheid en recht verstaan, ook rechtschapenheid, elke goede weg.Dann wirst du verstehen Gerechtigkeit und Recht und Frömmigkeit und jeden guten Weg.
Daarom brengt gij toch ook belastingen op; want zij zijn dienaren Gods, die juist op dit punt voortdurend letten.Deshalb zahlt ihr ja auch Steuer; denn sie sind Gottes Diener, auf diesen Dienst beständig bedacht.
Er is niets bedekt, of het zal geopenbaard worden, en verborgen, of het zal bekend worden.Es ist aber nichts verborgen, was nicht offenbar wird, und nichts geheim, was man nicht wissen wird.
Maar Petrus zeide: Ananias, waarom heeft de satan uw hart vervuld om de heilige Geest te bedriegen en iets achter te houden van de opbrengst van het stuk land? Als het onverkocht gebleven was, bleef het dan niet van u, en was, na de verkoop, de opbrengst niet te uwer beschikking? Hoe kondt gij aan deze daad in uw hart plaats geven? Gij hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God.Petrus aber sprach: Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und etwas vom Geld für den Acker zurückbehalten hast? Hättest du den Acker nicht behalten können, als du ihn hattest? Und konntest du nicht auch, als er verkauft war, noch tun, was du wolltest? Warum hast du dir dies in deinem Herzen vorgenommen? Du hast nicht Menschen, sondern Gott belogen.

Bijbeltekst van de dag

En indien wij weten, dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, weten wij, dat wij de beden verkregen hebben, die wij van Hem hebben gebeden.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...