DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

19 Bijbelteksten over Eerlijkheid

Nederlands BijbelgenootschapNeue evangelistische Übersetzung
Kinderkens, laten wij liefhebben niet met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid.Meine Kinder, unsere Liebe darf nicht nur in schönen Worten bestehen; unser Tun muss ein echter Beweis dafür sein.
De rechtschapenheid der oprechten leidt hen, maar de verkeerde zin der trouwelozen is hun ten verderve.Aufrichtige werden von Ehrlichkeit geführt; Treulose zerfrisst ihre Falschheit.
Gerechtigheid en recht doen, is de Here welgevalliger dan offers.Gerechtigkeit und rechtes Tun sind Jahwe lieber als geschlachtete Opfer.
Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap met Hem hebben en in de duisternis wandelen, dan liegen wij en doen de waarheid niet.Wenn wir behaupten, mit Gott Gemeinschaft zu haben und trotzdem in der Finsternis leben, dann lügen wir: Unser Tun steht im Widerspruch zur Wahrheit.
Betaalt aan allen het verschuldigde, belasting aan wie belasting, tol aan wie tol, ontzag aan wie ontzag, eerbetoon aan wie eer toekomt.Gebt jedem das, was ihm zusteht: Steuer, dem die Steuer, Zoll, dem der Zoll, Respekt, dem Respekt, und Ehre, dem Ehre gebührt!
Een valsaard veroorzaakt twist, een lasteraar brengt scheiding tussen vrienden.Ein falscher Mensch sät überall Streit, ein Verleumder verfeindet Freunde.
Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien.Wie glücklich sind die, die ein reines Herz haben! Sie werden Gott sehen.
Wees stil voor de Here en verbeid Hem; wees niet afgunstig op wie zijn weg voorspoedig maakt, op de man die boze plannen smeedt.Sei still vor Jahwe und warte auf ihn! Reg dich nicht über den auf, dem alles gelingt, über den, der böse Pläne ausführt.
Maak er ernst mede u wèl beproefd ten dienste van God te stellen, als een arbeider, die zich niet behoeft te schamen, doch rechte voren trekt bij het brengen van het woord der waarheid.Setze alles daran, dich Gott als bewährter Mitarbeiter zur Verfügung zu stellen, der sich für sein Tun nicht schämen muss und das Wort der Wahrheit klar und unverkürzt vertritt.
Maar de wijsheid van boven is vooreerst rein, vervolgens vreedzaam, vriendelijk, gezeggelijk, vol van ontferming en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd.Dagegen ist die Weisheit von oben erst einmal rein, dann friedfertig, gütig und nachgiebig. Sie ist voller Erbarmen und guter Früchte, unparteiisch und ohne Heuchelei.
Schatten, door goddeloosheid verkregen, doen geen nut, maar gerechtigheid redt van de dood.Unrecht Gut gedeiht nicht gut, doch Gerechtigkeit rettet vom Tod.
Onthoud het goed niet aan wie het toekomt, terwijl het in uw macht is het te doen.Versage keine Wohltat dem, der sie braucht. Wenn du helfen kannst, dann tue es auch!
Beter een weinig met ​gerechtigheid, dan grote inkomsten met ​onrecht.Besser wenig mit Gerechtigkeit, als großes Einkommen durch Unrecht.
Maar vooral, mijn broeders, zweert niet, noch bij de hemel, noch bij de aarde, noch welke andere eed ook. Laat ja bij u ja zijn en neen neen, opdat gij niet onder het oordeel valt.Vor allem aber lasst das Schwören, liebe Geschwister. Schwört weder beim Himmel noch bei der Erde noch sonst einen Eid. Lasst vielmehr euer Ja ein Ja sein und euer Nein ein Nein! Ihr wollt doch nicht dem Gericht verfallen!
Voorspoedig is de man die zich ontfermt en uitleent, die zijn zaken recht behartigt.Wohl dem, der gütig ist und leiht, der sich ans Recht hält in seinem Geschäft!
Niemand steekt een lamp aan en bedekt die met een vat of zet haar onder een bed, maar hij zet haar op een standaard, opdat wie binnentreden het licht mogen zien.Niemand zündet eine Lampe an und bedeckt sie dann mit einem Gefäß oder stellt sie unters Bett. Im Gegenteil: Man stellt sie auf den Lampenständer, damit die Hereinkommenden Licht haben.
Daarom brengt gij toch ook belastingen op; want zij zijn dienaren Gods, die juist op dit punt voortdurend letten.Deshalb zahlt ihr ja auch Steuern, denn die Beamten sind Gottes Diener und haben sich berufsmäßig damit zu befassen.
Laten uw ogen voorwaarts blikken en uw oogopslag rechtuit zijn.Deine Augen sollen geradeaus schauen, dein Blick gehe nach vorn.
Dan zult gij ​gerechtigheid​ en recht verstaan, ook rechtschapenheid, elke goede weg.Dann wirst du verstehen, was Recht und Gerechtigkeit ist, Aufrichtigkeit und ein guter Weg.
Bijbeltekst van de dag
Maar de wijsheid van boven is vooreerst rein, vervolgens vreedzaam, vriendelijk, gezeggelijk, vol van ontferming en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Persoonlijk bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...