DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Italiano | Nederlands | Português | Slovenský

20 Bijbelteksten over Eerlijkheid

« 1 Juan 3:18 »
Nederlands BijbelgenootschapNueva Versión Internacional
Kinderkens, laten wij liefhebben niet met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid.Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad.
De rechtschapenheid der oprechten leidt hen, maar de verkeerde zin der trouwelozen is hun ten verderve.A los justos los guía su integridad; a los falsos los destruye su hipocresía.
Gerechtigheid en recht doen, is de Here welgevalliger dan offers.Practicar la justicia y el derecho lo prefiere el Señor a los sacrificios.
Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap met Hem hebben en in de duisternis wandelen, dan liegen wij en doen de waarheid niet.Si afirmamos que tenemos comunión con él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad.
Betaalt aan allen het verschuldigde, belasting aan wie belasting, tol aan wie tol, ontzag aan wie ontzag, eerbetoon aan wie eer toekomt.Paguen a cada uno lo que le corresponda: si deben impuestos, paguen los impuestos; si deben contribuciones, paguen las contribuciones; al que deban respeto, muéstrenle respeto; al que deban honor, ríndanle honor.
Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien.Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios.
Een valsaard veroorzaakt twist, een lasteraar brengt scheiding tussen vrienden.El perverso provoca contiendas, y el chismoso divide a los buenos amigos.
Maak er ernst mede u wèl beproefd ten dienste van God te stellen, als een arbeider, die zich niet behoeft te schamen, doch rechte voren trekt bij het brengen van het woord der waarheid.Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad.
Wees stil voor de Here en verbeid Hem; wees niet afgunstig op wie zijn weg voorspoedig maakt, op de man die boze plannen smeedt.Guarda silencio ante el Señor, y espera en él con paciencia; no te irrites ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados.
Maar de wijsheid van boven is vooreerst rein, vervolgens vreedzaam, vriendelijk, gezeggelijk, vol van ontferming en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd.En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura, y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera.
Schatten, door goddeloosheid verkregen, doen geen nut, maar gerechtigheid redt van de dood.Las riquezas mal habidas no sirven de nada, pero la justicia libra de la muerte.
Onthoud het goed niet aan wie het toekomt, terwijl het in uw macht is het te doen.No niegues un favor a quien te lo pida, si en tu mano está el otorgarlo.
Beter een weinig met ​gerechtigheid, dan grote inkomsten met ​onrecht.Más vale tener poco con justicia que ganar mucho con injusticia.
Maar vooral, mijn broeders, zweert niet, noch bij de hemel, noch bij de aarde, noch welke andere eed ook. Laat ja bij u ja zijn en neen neen, opdat gij niet onder het oordeel valt.Sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo ni por la tierra ni por ninguna otra cosa. Que su «sí» sea «sí», y su «no», «no», para que no sean condenados.
Voorspoedig is de man die zich ontfermt en uitleent, die zijn zaken recht behartigt.Bien le va al que presta con generosidad, y maneja sus negocios con justicia.
Niemand steekt een lamp aan en bedekt die met een vat of zet haar onder een bed, maar hij zet haar op een standaard, opdat wie binnentreden het licht mogen zien.Nadie enciende una lámpara para después cubrirla con una vasija o ponerla debajo de la cama, sino para ponerla en una repisa, a fin de que los que entren tengan luz.
Dan zult gij ​gerechtigheid​ en recht verstaan, ook rechtschapenheid, elke goede weg.Entonces comprenderás la justicia y el derecho, la equidad y todo buen camino.
Laten uw ogen voorwaarts blikken en uw oogopslag rechtuit zijn.Pon la mirada en lo que tienes delante; fija la vista en lo que está frente a ti.
Daarom brengt gij toch ook belastingen op; want zij zijn dienaren Gods, die juist op dit punt voortdurend letten.Por eso mismo pagan ustedes impuestos, pues las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas precisamente a gobernar.
Leugenlippen zijn de Here een gruwel, maar wie trouw handelen, zijn Hem welgevallig.El Señor aborrece a los de labios mentirosos, pero se complace en los que actúan con lealtad.
Bijbeltekst van de dag
Eer de bergen geboren waren, en Gij aarde en wereld hadt voortgebracht, ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt Gij God.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Persoonlijk Bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...
Accepteren Deze website gebruikt cookies