DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Eerlijkheid

Kinderkens, laten wij liefhebben niet met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid.Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad.
De rechtschapenheid der oprechten leidt hen, maar de verkeerde zin der trouwelozen is hun ten verderve.La integridad de los rectos los encaminará; Pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos.
Gerechtigheid en recht doen, is de Here welgevalliger dan offers.Hacer justicia y juicio es a Jehová Más agradable que sacrificio.
Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap met Hem hebben en in de duisternis wandelen, dan liegen wij en doen de waarheid niet.Si decimos que tenemos comunión con él, y andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad.
Betaalt aan allen het verschuldigde, belasting aan wie belasting, tol aan wie tol, ontzag aan wie ontzag, eerbetoon aan wie eer toekomt.Pagad a todos lo que debéis: al que tributo, tributo; al que impuesto, impuesto; al que respeto, respeto; al que honra, honra.
Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien.Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios.
Maak er ernst mede u wèl beproefd ten dienste van God te stellen, als een arbeider, die zich niet behoeft te schamen, doch rechte voren trekt bij het brengen van het woord der waarheid.Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.
Een valsaard veroorzaakt twist, een lasteraar brengt scheiding tussen vrienden.El hombre perverso levanta contienda, Y el chismoso aparta a los mejores amigos.
Wees stil voor de Here en verbeid Hem; wees niet afgunstig op wie zijn weg voorspoedig maakt, op de man die boze plannen smeedt.Guarda silencio ante Jehová, y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, Por el hombre que hace maldades.
Maar de wijsheid van boven is vooreerst rein, vervolgens vreedzaam, vriendelijk, gezeggelijk, vol van ontferming en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd.Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía.
Beter een weinig met gerechtigheid, dan grote inkomsten met onrecht.Mejor es lo poco con justicia Que la muchedumbre de frutos sin derecho.
Onthoud het goed niet aan wie het toekomt, terwijl het in uw macht is het te doen.No te niegues a hacer el bien a quien es debido, Cuando tuvieres poder para hacerlo.
Schatten, door goddeloosheid verkregen, doen geen nut, maar gerechtigheid redt van de dood.Los tesoros de maldad no serán de provecho; Mas la justicia libra de muerte.
Maar vooral, mijn broeders, zweert niet, noch bij de hemel, noch bij de aarde, noch welke andere eed ook. Laat ja bij u ja zijn en neen neen, opdat gij niet onder het oordeel valt.Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento; sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación.
Voorspoedig is de man die zich ontfermt en uitleent, die zijn zaken recht behartigt.El hombre de bien tiene misericordia, y presta; Gobierna sus asuntos con juicio.
Niemand steekt een lamp aan en bedekt die met een vat of zet haar onder een bed, maar hij zet haar op een standaard, opdat wie binnentreden het licht mogen zien.Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz.
Leugenlippen zijn de Here een gruwel, maar wie trouw handelen, zijn Hem welgevallig.Los labios mentirosos son abominación a Jehová; Pero los que hacen verdad son su contentamiento.
Laten uw ogen voorwaarts blikken en uw oogopslag rechtuit zijn.Tus ojos miren lo recto, Y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante.
Dan zult gij gerechtigheid en recht verstaan, ook rechtschapenheid, elke goede weg.Entonces entenderás justicia, juicio Y equidad, y todo buen camino.
Daarom brengt gij toch ook belastingen op; want zij zijn dienaren Gods, die juist op dit punt voortdurend letten.Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo.
Er is niets bedekt, of het zal geopenbaard worden, en verborgen, of het zal bekend worden.Porque nada hay encubierto, que no haya de descubrirse; ni oculto, que no haya de saberse.
Maar Petrus zeide: Ananias, waarom heeft de satan uw hart vervuld om de heilige Geest te bedriegen en iets achter te houden van de opbrengst van het stuk land? Als het onverkocht gebleven was, bleef het dan niet van u, en was, na de verkoop, de opbrengst niet te uwer beschikking? Hoe kondt gij aan deze daad in uw hart plaats geven? Gij hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God.Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo, y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios.

Bijbeltekst van de dag

Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten. Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...