DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Français | Italiano | Nederlands | Português | Slovenský

12 Bijbelteksten over het Erkennen van God

« 1 João 4:15 »
Al wie belijdt, dat Jezus de Zoon van God is – God blijft in hem en hij in God.Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus.
Laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want Hij, die beloofd heeft, is getrouw.Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu.
En alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader!E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para glória de Deus Pai.
Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis.Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação.
Want er staat geschreven: (Zo waarachtig als) Ik leef, spreekt de Here: voor Mij zal alle knie zich buigen, en alle tong zal God loven.Porque está escrito: Pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus.
Mijn ziel zegt: Mijn deel is de Here, daarom zal ik op Hem hopen.A minha porção é o Senhor, diz a minha alma; portanto, esperarei nele.
Strijd de goede strijd des geloofs, grijp het eeuwige leven, waartoe gij geroepen zijt en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen.Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas.
Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden.S saber: Se, com a tua boca, confessares ao Senhor Jesus e, em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo.
Mijn zonde maakte ik U bekend, en mijn ongerechtigheid verheelde ik niet; ik zeide: Ik zal de Here mijn overtredingen belijden, en Gij vergaaft de schuld mijner zonden. selaConfessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri; dizia eu: Confessarei ao Senhor as minhas transgressões; e tu perdoaste a maldade do meu pecado. (Selá)
Wie is Hij toch, de Koning der ere? De Here der heerscharen, Hij is de Koning der ere. selaQuem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos; ele é o Rei da Glória. (Selá)
Wie overwint, zal aldus bekleed worden met witte klederen; en Ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor mijn Vader en voor zijn engelen.O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida; e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos.
Een ieder, die de Zoon loochent, heeft ook de Vader niet. Wie de Zoon belijdt, heeft ook de Vader.Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai; e aquele que confessa o Filho tem também o Pai.
Bijbeltekst van de dag
Huis en have is een erfdeel der vaderen, maar een verstandige vrouw is van de Here.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Persoonlijk Bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...