DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Geduld

«Il paziente ha grande prudenza, l'iracondo mostra stoltezza. Proverbi 14:29»
De lankmoedige is groot van verstand, maar wie kortaangebonden is, hoopt dwaasheid op.Il paziente ha grande prudenza, l'iracondo mostra stoltezza.
De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe.La carità è paziente, è benigna la carità; non è invidiosa la carità, non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto.
Weest blijde in de hoop, geduldig in de verdrukking, volhardend in het gebed.Siate lieti nella speranza, forti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera.
Met alle nederigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, en elkander in liefde te verdragen.Con ogni umiltà, mansuetudine e pazienza, sopportandovi a vicenda con amore.
Indien wij echter hopen op hetgeen wij niet zien, verwachten wij het met volharding.Ma se speriamo quello che non vediamo, lo attendiamo con perseveranza.
Laten wij niet moede worden goed te doen, want, wanneer het eenmaal tijd is, zullen wij oogsten, als wij niet verslappen.E non stanchiamoci di fare il bene; se infatti non desistiamo, a suo tempo mieteremo.
Een lankmoedig mens overtreft een held, wie zijn geest beheerst, hem die een stad inneemt.Il paziente val più di un eroe, chi domina se stesso val più di chi conquista una città.
Wees stil voor de Here en verbeid Hem; wees niet afgunstig op wie zijn weg voorspoedig maakt, op de man die boze plannen smeedt.Stà in silenzio davanti al Signore e spera in lui; non irritarti per chi ha successo, per l'uomo che trama insidie.
Wacht op de Here, wees sterk, uw hart zij onversaagd; ja wacht op de Here.Spera nel Signore, sii forte, si rinfranchi il tuo cuore e spera nel Signore.
De Here zal voor u strijden, en gij zult stil zijn.Il Signore combatterà per voi, e voi starete tranquilli.
De Here talmt niet met de belofte, al zijn er, die aan talmen denken, maar Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen.Il Signore non ritarda nell'adempiere la sua promessa, come certuni credono; ma usa pazienza verso di voi, non volendo che alcuno perisca, ma che tutti abbiano modo di pentirsi.
Doet dan aan, als door God uitverkoren heiligen en geliefden, innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld.Rivestitevi dunque, come amati di Dio, santi e diletti, di sentimenti di misericordia, di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza.
De God nu der volharding en der vertroosting geve u eensgezind van hetzelfde gevoelen te zijn naar (het voorbeeld van) Christus Jezus.E il Dio della perseveranza e della consolazione vi conceda di avere gli uni verso gli altri gli stessi sentimenti ad esempio di Cristo Gesù.
Want een ogenblik duurt zijn toorn, een leven lang zijn welbehagen; des avonds vernacht het geween, tegen de morgen is er gejuich.Perché la sua collera dura un istante, la sua bontà per tutta la vita. Alla sera sopraggiunge il pianto e al mattino, ecco la gioia.
Here, des morgens hoort Gij mijn stem, des morgens leg ik het U voor, en zie uit.Al mattino ascolta la mia voce; fin dal mattino t'invoco e sto in attesa.
Daarom verlangt de Here ernaar u genadig te zijn, en daarom zal Hij Zich verheffen om Zich over u te ontfermen, want de Here is een God van recht; welzalig allen die op Hem wachten.Eppure il Signore aspetta per farvi grazia, per questo sorge per aver pietà di voi, perché un Dio giusto è il Signore; beati coloro che sperano in lui!
Barmhartig en genadig is de Here, lankmoedig en rijk aan goedertierenheid.Buono e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore.
Maar hiertoe is mij ontferming bewezen, dat Jezus Christus in de eerste plaats in mij zijn ganse lankmoedigheid zou bewijzen tot een voorbeeld voor hen, die later op Hem zouden vertrouwen ten eeuwigen leven.Ma appunto per questo ho ottenuto misericordia, perché Gesù Cristo ha voluto dimostrare in me, per primo, tutta la sua magnanimità, a esempio di quanti avrebbero creduto in lui per avere la vita eterna.
Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Here is als duizend jaar en duizend jaar als één dag.Una cosa però non dovete perdere di vista, carissimi: davanti al Signore un giorno è come mille anni e mille anni come un giorno solo.
Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt.Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà.
Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden.Ma chi persevererà sino alla fine, sarà salvato.
Verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting.Annunzia la parola, insisti in ogni occasione opportuna e non opportuna, ammonisci, rimprovera, esorta con ogni magnanimità e dottrina.
Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.Verrò presto. Tieni saldo quello che hai, perché nessuno ti tolga la corona.
Scheurt uw hart en niet uw klederen en bekeert u tot de Here, uw God. Want genadig en barmhartig is Hij, lankmoedig en groot van goedertierenheid, berouw hebbende over het onheil.Laceratevi il cuore e non le vesti, ritornate al Signore vostro Dio, perchè egli è misericordioso e benigno, tardo all'ira e ricco di benevolenza e si impietosisce riguardo alla sventura.
De verwachting der rechtvaardigen is vreugde, maar de hoop der goddelozen gaat teniet.L'attesa dei giusti finirà in gioia, ma la speranza degli empi svanirà.

Bijbeltekst van de dag

Niet ons, o Here, niet ons, maar uw naam geef eer, om uw goedertierenheid, om uw trouw.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...