DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Geduld

De lankmoedige is groot van verstand, maar wie kortaangebonden is, hoopt dwaasheid op.Chi è lento all’ira ha molto buon senso, ma chi è pronto ad andare in collera mostra la sua follia.
De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe.L’amore è paziente, è benevolo; l’amore non invidia; {l’amore} non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non s’inasprisce, non addebita il male.
Weest blijde in de hoop, geduldig in de verdrukking, volhardend in het gebed.Siate allegri nella speranza, pazienti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera.
Met alle nederigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, en elkander in liefde te verdragen.Con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri con amore.
Indien wij echter hopen op hetgeen wij niet zien, verwachten wij het met volharding.Ma se speriamo ciò che non vediamo, lo aspettiamo con pazienza.
Laten wij niet moede worden goed te doen, want, wanneer het eenmaal tijd is, zullen wij oogsten, als wij niet verslappen.Non ci scoraggiamo di fare il bene; perché, se non ci stanchiamo, mieteremo a suo tempo.
Een lankmoedig mens overtreft een held, wie zijn geest beheerst, hem die een stad inneemt.Chi è lento all’ira vale più del prode guerriero; chi ha autocontrollo vale più di chi espugna città.
Wees stil voor de Here en verbeid Hem; wees niet afgunstig op wie zijn weg voorspoedig maakt, op de man die boze plannen smeedt.Sta’ in silenzio davanti al Signore, e aspettalo; non adirarti per chi prospera nelle sue imprese, per l’uomo che ha successo nei suoi malvagi progetti.
Wacht op de Here, wees sterk, uw hart zij onversaagd; ja wacht op de Here.Spera nel Signore! Sii forte, il tuo cuore si rinfranchi; sì, spera nel Signore!
De Here zal voor u strijden, en gij zult stil zijn.Il Signore combatterà per voi e voi ve ne starete tranquilli.
De Here talmt niet met de belofte, al zijn er, die aan talmen denken, maar Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen.Il Signore non ritarda l’adempimento della sua promessa, come pretendono alcuni; ma è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento.
Doet dan aan, als door God uitverkoren heiligen en geliefden, innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld.Vestitevi, dunque, come eletti di Dio, santi e amati, di sentimenti di misericordia, di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza.
De God nu der volharding en der vertroosting geve u eensgezind van hetzelfde gevoelen te zijn naar (het voorbeeld van) Christus Jezus.Il Dio della pazienza e della consolazione vi conceda di avere tra di voi un medesimo sentimento secondo Cristo Gesù.
Want een ogenblik duurt zijn toorn, een leven lang zijn welbehagen; des avonds vernacht het geween, tegen de morgen is er gejuich.Poiché l’ira sua è solo per un momento, ma la sua benevolenza è per tutta una vita. La sera ci accompagna il pianto; ma la mattina viene la gioia.
Here, des morgens hoort Gij mijn stem, des morgens leg ik het U voor, en zie uit.O Signore, al mattino tu ascolti la mia voce; al mattino ti offro la mia preghiera e attendo un tuo cenno.
Daarom verlangt de Here ernaar u genadig te zijn, en daarom zal Hij Zich verheffen om Zich over u te ontfermen, want de Here is een God van recht; welzalig allen die op Hem wachten.Tuttavia il Signore desidera farvi grazia, per questo sorgerà per concedervi misericordia; poiché il Signore è un Dio di giustizia. Beati quelli che sperano in lui!
Barmhartig en genadig is de Here, lankmoedig en rijk aan goedertierenheid.Il Signore è pietoso e clemente, lento all’ira e ricco di bontà.
Maar hiertoe is mij ontferming bewezen, dat Jezus Christus in de eerste plaats in mij zijn ganse lankmoedigheid zou bewijzen tot een voorbeeld voor hen, die later op Hem zouden vertrouwen ten eeuwigen leven.Ma per questo mi è stata fatta misericordia, affinché Gesù Cristo dimostrasse in me, per primo, tutta la sua pazienza, e io servissi di esempio a quanti in seguito avrebbero creduto in lui per avere vita eterna.
Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Here is als duizend jaar en duizend jaar als één dag.Ma voi, carissimi, non dimenticate quest’unica cosa: per il Signore un giorno è come mille anni, e mille anni sono come un giorno.
Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt.Vegliate, dunque, perché non sapete in quale giorno il vostro Signore verrà.
Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden.Ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato.
Verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting.Predica la parola, insisti in ogni occasione favorevole e sfavorevole, convinci, rimprovera, esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza.
Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.Io vengo presto; tieni fermamente quello che hai, perché nessuno ti tolga la tua corona.
Scheurt uw hart en niet uw klederen en bekeert u tot de Here, uw God. Want genadig en barmhartig is Hij, lankmoedig en groot van goedertierenheid, berouw hebbende over het onheil.Stracciatevi il cuore, non le vesti; tornate al Signore, vostro Dio, perché egli è misericordioso e pietoso, lento all’ira e pieno di bontà, e si pente del male che manda.
De verwachting der rechtvaardigen is vreugde, maar de hoop der goddelozen gaat teniet.L’attesa dei giusti è gioia, ma la speranza degli empi perirà.

Bijbeltekst van de dag

Mijn tijden zijn in uw hand, red mij uit de hand van mijn vijanden en vervolgers.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...