DailyVerses.netThema'sInschrijvenWillekeurige tekst

46 Bijbelteksten over Geld

«Hebreus 13:5»
Laat uw wijze van doen onbaatzuchtig zijn, weest tevreden met wat gij hebt. Want Hij heeft gezegd: Ik zal u geenszins begeven, Ik zal u geenszins verlaten.Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes; porque ele disse: Não te deixarei, nem te desampararei.
Een vermogen, uit niets verkregen, slinkt weg; maar wie met eigen hand vergadert, wordt rijk.A fazenda que procede da vaidade diminuirá, mas quem a ajunta pelo trabalho terá aumento.
Maar wie rijk willen zijn, vallen in verzoeking, in een strik, en in vele dwaze en schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang.Mas os que querem ser ricos caem em tentação, e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína.
De zegen des Heren, die maakt rijk, zwoegen voegt er niets aan toe.A bênção do Senhor é que enriquece, e ele não acrescenta dores.
Tob u niet af voor rijkdom, zie van uw voornemen af.Não te canses para enriqueceres; dá de mão à tua própria sabedoria.
Wie geld liefheeft, wordt van geld niet verzadigd, noch wie rijkdom liefheeft, van inkomsten. Ook dit is ijdelheid.O que amar o dinheiro nunca se fartará de dinheiro; e quem amar a abundância nunca se fartará da renda; também isso é vaidade.
Vereer de Here met uw rijkdom en met de eerstelingen van al uw inkomsten.Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda.
Beter is een weinig in de vreze des Heren, dan een grote schat en onrust daarbij.Melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação.
Hij zeide tot hen: Ziet toe, dat gij u wacht voor alle hebzucht, want ook als iemand overvloed heeft, behoort zijn leven niet tot zijn bezit.E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui.
Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração.
Betaalt aan allen het verschuldigde, belasting aan wie belasting, tol aan wie tol, ontzag aan wie ontzag, eerbetoon aan wie eer toekomt.Portanto, dai a cada um o que deveis: a quem tributo, tributo; a quem imposto, imposto; a quem temor, temor; a quem honra, honra.
Wie toch ben ik, en wat is mijn volk, dat wij in staat zouden zijn zulke vrijwillige gaven te schenken? Want het komt alles van U, en wij geven het U uit uw hand.Porque quem sou eu, e quem é o meu povo, que tivéssemos poder para tão voluntariamente dar semelhantes coisas? Porque tudo vem de ti, e da tua mão to damos.
Hoeveel beter is het, wijsheid te verkrijgen dan goud, hoeveel verkieslijker is het, verstand te verwerven dan zilver!Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro! E quanto mais excelente, adquirir a prudência do que a prata!
Hun, die rijk zijn in de tegenwoordige wereld, moet gij bevelen niet hooghartig te zijn, en hun hoop gevestigd te houden niet op onzekere rijkdom, doch op God, die ons alles rijkelijk ten gebruike geeft.Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos.
Zijn heer zeide tot hem. Wèl gedaan, gij goede en getrouwe slaaf, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u stellen; ga in tot het feest van uw heer.E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei; entra no gozo do teu senhor.
Houd valsheid en leugentaal verre van mij, geef mij armoede noch rijkdom, voed mij met het brood, mij toebedeeld.Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa; não me dês nem a pobreza nem a riqueza; mantém-me do pão da minha porção acostumada.
Het aantrekkelijke van de mens is zijn welwillendheid; beter is een arme dan een leugenachtig man.O desejo do homem é a sua beneficência; mas o pobre é melhor do que o mentiroso.
Beter is het weinige van de rechtvaardige dan de rijkdom van vele goddelozen; want de armen der goddelozen worden verbroken, maar de Here schraagt de rechtvaardigen.Vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. Pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém os justos.
Een goede naam is verkieslijker dan veel rijkdom, gunst is beter dan zilver en goud.Mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas; e a graça é melhor do que a riqueza e o ouro.
Tob u niet af voor rijkdom, zie van uw voornemen af; richt gij uw oog erop, hij is er niet meer; want plotseling maakte hij zich vleugels, als een arend vliegt hij ten hemel.Porventura, fitarás os olhos naquilo que não é nada? Porque, certamente, isso se fará asas e voará ao céu como a águia.
Schatten, door goddeloosheid verkregen, doen geen nut, maar gerechtigheid redt van de dood.Os tesouros da impiedade de nada aproveitam; mas a justiça livra da morte.
Rijkdom baat niet ten dage des toorns, maar gerechtigheid redt van de dood.Não aproveitam as riquezas no dia da ira, mas a justiça livra da morte.
Daarom brengt gij toch ook belastingen op; want zij zijn dienaren Gods, die juist op dit punt voortdurend letten.Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo.
In de weg uwer getuigenissen verblijd ik mij als over allerlei rijkdom.Folgo mais com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas.
Het bezit van de rijke is zijn sterke stad, en als een hoge muur – in zijn verbeelding.A fazenda do rico é sua cidade forte e, como um muro alto, na sua imaginação.

Want de wortel van alle kwaad is de geldzucht. Door daarnaar te haken zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben zich met vele smarten doorboord.Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males; e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores.
Vorige12Volgende

Bijbeltekst van de dag

Vertrouw op de Here en doe het goede, woon in het land en betracht getrouwheid.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...