DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Geld

«Älkää juosko rahan perässä, vaan tyytykää siihen, mitä teillä on. Jumala on… Heprealaiskirje 13:5»
Laat uw wijze van doen onbaatzuchtig zijn, weest tevreden met wat gij hebt. Want Hij heeft gezegd: Ik zal u geenszins begeven, Ik zal u geenszins verlaten.Älkää juosko rahan perässä, vaan tyytykää siihen, mitä teillä on. Jumala on itse sanonut: – Minä en sinua jätä, en koskaan sinua hylkää.
Een vermogen, uit niets verkregen, slinkt weg; maar wie met eigen hand vergadert, wordt rijk.Mikä helposti tulee, se helposti menee, vähin erin kooten omaisuus karttuu.
Maar wie rijk willen zijn, vallen in verzoeking, in een strik, en in vele dwaze en schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang.Ne, jotka tahtovat rikastua, joutuvat kiusaukseen ja lankeavat ansaan, monenlaisten järjettömien ja vahingollisten halujen valtaan, jotka syöksevät ihmiset tuhoon ja perikatoon.
De zegen des Heren, die maakt rijk, zwoegen voegt er niets aan toe.Herran siunaus menestyksen antaa, omin voimin sitä ei lisätä.
Tob u niet af voor rijkdom, zie van uw voornemen af.Älä rehki rikastuaksesi, älä tuhlaa ajatuksiasi siihen.
Wie geld liefheeft, wordt van geld niet verzadigd, noch wie rijkdom liefheeft, van inkomsten. Ook dit is ijdelheid.Joka rakastaa rahaa, ei saa sitä kyllin, eikä se, joka rakastaa rikkautta, saa voittoa tarpeekseen. Tämäkin on turhuutta.
Vereer de Here met uw rijkdom en met de eerstelingen van al uw inkomsten.Siitä, mitä omistat, anna Herran kunniaksi uhrit, kaikesta sadostasi paras osa.
Beter is een weinig in de vreze des Heren, dan een grote schat en onrust daarbij.Parempi köyhyys ja Herran pelko kuin suuret varat ja rauhattomuus.
Hij zeide tot hen: Ziet toe, dat gij u wacht voor alle hebzucht, want ook als iemand overvloed heeft, behoort zijn leven niet tot zijn bezit.Hän sanoi heille kaikille: »Karttakaa tarkoin kaikenlaista ahneutta. Ei kukaan voi rakentaa elämäänsä omaisuuden varaan, vaikka sitä olisi kuinka paljon tahansa.»
Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.Missä on aarteesi, siellä on myös sydämesi.
Betaalt aan allen het verschuldigde, belasting aan wie belasting, tol aan wie tol, ontzag aan wie ontzag, eerbetoon aan wie eer toekomt.Antakaa jokaiselle se, mikä hänelle kuuluu: kenelle vero, sille vero, kenelle tulli, sille tulli, kenelle pelko, sille pelko, kenelle kunnia, sille kunnia.
Hoeveel beter is het, wijsheid te verkrijgen dan goud, hoeveel verkieslijker is het, verstand te verwerven dan zilver!Hanki viisautta, se on parempaa kuin kulta, hanki ymmärrystä, se on kalliimpaa kuin hopea.
Wie toch ben ik, en wat is mijn volk, dat wij in staat zouden zijn zulke vrijwillige gaven te schenken? Want het komt alles van U, en wij geven het U uit uw hand.Sillä mikä olen minä, tai mikä on minun kansani? Kuinka me itse pystyisimme antamaan tällaisia lahjoja? Sinulta me olemme kaiken saaneet, sinulta on tullut kaikki, minkä sinulle annamme.
Hun, die rijk zijn in de tegenwoordige wereld, moet gij bevelen niet hooghartig te zijn, en hun hoop gevestigd te houden niet op onzekere rijkdom, doch op God, die ons alles rijkelijk ten gebruike geeft.Varoita niitä, jotka tässä maailmassa ovat rikkaita, etteivät he ylpeilisi eivätkä panisi toivoaan epävarmaan rikkauteen, vaan Jumalaan, joka antaa kaikkea runsain mitoin nautittavaksemme.
Zijn heer zeide tot hem. Wèl gedaan, gij goede en getrouwe slaaf, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u stellen; ga in tot het feest van uw heer.Isäntä sanoi hänelle: ’Hyvin tehty! Olet hyvä ja luotettava palvelija. Vähässä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi. Tule herrasi ilojuhlaan!’
Houd valsheid en leugentaal verre van mij, geef mij armoede noch rijkdom, voed mij met het brood, mij toebedeeld.Pidä minusta kaukana vilppi ja valhe, älä anna köyhyyttä, älä rikkauttakaan. Anna ruokaa sen verran kuin tarvitsen.
Het aantrekkelijke van de mens is zijn welwillendheid; beter is een arme dan een leugenachtig man.Uskollisuus on ihmisessä arvokkainta, parempi on köyhä kuin petollinen.
Beter is het weinige van de rechtvaardige dan de rijkdom van vele goddelozen; want de armen der goddelozen worden verbroken, maar de Here schraagt de rechtvaardigen.Vanhurskaalla on enemmän iloa vähistä varoistaan kuin jumalattomalla paljosta tavarastaan. Jumalattomien mahti murtuu, mutta vanhurskaiden tukena on Herra.
Tob u niet af voor rijkdom, zie van uw voornemen af; richt gij uw oog erop, hij is er niet meer; want plotseling maakte hij zich vleugels, als een arend vliegt hij ten hemel.Kun kiinnität katseesi rikkauteen, se on jo poissa: se on saanut siivet ja lentänyt taivaalle kuin kotka.
Een goede naam is verkieslijker dan veel rijkdom, gunst is beter dan zilver en goud.Hyvä maine on rikkautta arvokkaampi, suosio parempi kuin kulta ja hopea.
Want de wortel van alle kwaad is de geldzucht. Door daarnaar te haken zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben zich met vele smarten doorboord.Rahanhimo on kaiken pahan alkujuuri. Rahaa havitellessaan monet ovat eksyneet pois uskosta ja tuottaneet itselleen monenlaista kärsimystä.
Daarom brengt gij toch ook belastingen op; want zij zijn dienaren Gods, die juist op dit punt voortdurend letten.Sen vuoksi te verojakin maksatte, sillä viranomaiset ovat Jumalan palveluksessa, kun he hoitavat tehtäviään.
Schatten, door goddeloosheid verkregen, doen geen nut, maar gerechtigheid redt van de dood.Väärintekijää eivät hänen aarteensa auta, mutta oikeamielisyys pelastaa kuolemasta.
Rijkdom baat niet ten dage des toorns, maar gerechtigheid redt van de dood.Rikkaus ei vihan päivänä auta, mutta oikeamielisyys pelastaa kuolemasta.
Het bezit van de rijke is zijn sterke stad, en als een hoge muur – in zijn verbeelding.Omaisuus on rikkaalle vahva varustus, kuin korkea muuri – niin hän luulee.

In de weg uwer getuigenissen verblijd ik mij als over allerlei rijkdom.Minä iloitsen sinun liittosi tiestä niin kuin iloitaan rikkauksista.
Vorige12Volgende

Bijbeltekst van de dag

Mijn tijden zijn in uw hand, red mij
uit de hand van mijn vijanden en vervolgers.

Willekeurige Bijbeltekst

Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft liefgehad en Zich voor haar overgegeven heeft, om haar te heiligen, haar reinigende door het waterbad met het woord.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie

Bijbeltekst van de dag

Mijn tijden zijn in uw hand, red mij uit de hand van mijn vijanden en vervolgers.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...