DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Geld

«Laat uw leven niet beheersen door geldzucht, neem genoegen met wat u… Hebreeën 13:5»
Laat uw leven niet beheersen door geldzucht, neem genoegen met wat u hebt. Hij heeft immers zelf gezegd: ‘Nooit zal ik u afvallen, nooit zal ik u verlaten.’Nedejte se vést láskou k penězům; buďte spokojeni s tím, co máte. Vždyť Bůh řekl: ‚Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu.‘
In de schoot geworpen rijkdom is weer snel verdwenen, gestage groei maakt rijk.Jmění snadno nabyté se zmenšuje, kdežto kdo shromažďuje vlastní prací, tomu přibývá.
Wie rijk wil worden, staat bloot aan verleiding, raakt in een valstrik en valt ten prooi aan dwaze en schadelijke begeerten die een mens in het verderf storten en ten onder doen gaan.Kdo chce být bohatý, upadá do osidel pokušení a do mnoha nerozumných a škodlivých tužeb, které strhují lidi do zkázy a záhuby.
Tob jezelf niet af om rijk te worden, zet dat plan opzij.Neštvi se za bohatstvím, z vlastního rozumu toho zanech.
Alleen de zegen van de HEER maakt rijk, zwoegen voegt daar niets aan toe.Hospodinovo požehnání obohacuje a trápení s sebou nepřináší.
Wie van geld houdt, kan er niet genoeg van krijgen. Wie verzot op rijkdom is, is altijd op meer gewin belust. Ook dat is enkel leegte.Kdo miluje peníze, peněz se nenasytí, kdo miluje hojnost, nemá nikdy dosti. Také to je pomíjivost.
Eer de HEER met al je rijkdom, met het beste van de oogst.Cti Hospodina ze svého majetku i prvotinami z celé své úrody!
Beter een schamel bezit en ontzag voor de HEER dan grote rijkdom en veel onrust.Je lépe mít málo a bát se Hospodina, než mít velký poklad a s ním neklid.
Hij zei tegen hen: ‘Pas op, hoed je voor iedere vorm van hebzucht, want iemands leven hangt niet af van zijn bezittingen, zelfs niet wanneer hij die in overvloed heeft.’A řekl jim: „Mějte se na pozoru před každou chamtivostí, neboť i když člověk má nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co má.“
Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.
Geef iedereen wat hem toekomt: belasting aan wie u belasting verschuldigd bent, accijns aan wie u accijns verschuldigd bent, ontzag aan wie ontzag toekomt, eerbied aan wie eerbied toekomt.Dávejte každému, co jste povinni: daň, komu daň; clo, komu clo; úctu, komu úctu; čest, komu čest.
Hoeveel beter is het wijsheid te verwerven dan goud, hoezeer is inzicht te verkiezen boven zilver.Získat moudrost je lepší než ryzí zlato a získat rozumnost je výbornější než stříbro.
Wat ben ik, en wat is mijn volk, dat wij in staat zijn gebleken zo veel kostbaarheden af te staan? Alles is van u afkomstig, en wat wij u schenken komt uit uw hand.Vždyť co jsem já a co je můj lid, že máme možnost takto přinášet dobrovolné dary? Od tebe pochází všechno. Dáváme ti, co jsme přijali z tvých rukou.
Draag de rijken van deze wereld op niet hoogmoedig te zijn en hun hoop niet in zoiets onzekers te stellen als rijkdom, maar op God, die ons rijkelijk van alles voorziet om ervan te genieten.Těm, kteří jsou bohatí v tomto věku, přikazuj, ať nejsou pyšní a nedoufají v nejisté bohatství, nýbrž v Boha, který nás štědře opatřuje vším, co potřebujeme.
Zijn heer zei tegen hem: “Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar bent gebleken in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer.”Jeho pán mu odpověděl: ‚Správně, služebníku dobrý a věrný, nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým; vejdi a raduj se u svého pána.‘
Houd me ver van leugen en bedrog. Maak me niet arm, maar ook niet rijk, voed me slechts met wat ik nodig heb.Vzdal ode mne šálení a lživé slovo, nedávej mi chudobu ani bohatství! Opatřuj mě chlebem podle mé potřeby.
Een mens heeft het verlangen goed te doen, je kunt beter arm dan onbetrouwbaar zijn.Na člověku se žádá, aby byl milosrdný; chudák je na tom lépe než lhář.
Beter het weinige dat een rechtvaardige heeft dan de rijkdom van talloze zondaars. De macht van de zondaars wordt gebroken, maar de HEER zal de rechtvaardigen steunen.Lepší je to málo, co má spravedlivý, než bohatství mnoha svévolníků, neboť svévolníkům budou přeraženy paže, kdežto spravedlivé Hospodin vždy podepírá.
Zodra je op rijkdom afvliegt, is die al verdwenen. Hij krijgt vleugels, plotseling, en vliegt als een arend weg.Jen letmo na ně pohlédneš, už není! Vždycky si opatří křídla, jak orel odlétne k nebi.
Een goede naam is te verkiezen boven grote rijkdom, waardering boven zilver en goud.Výborné jméno je nad hojné bohatství, lepší než stříbro a zlato je přízeň.
Daarom betaalt u ook belasting en staat wie belasting int in dienst van God.Proto také platíte daň. Vládcové jsou v Boží službě, když se drží svých úkolů.
Oneerlijk verkregen rijkdom baat je niet, rechtvaardigheid redt van de dood.Neprávem nabyté poklady neprospějí, kdežto spravedlnost vysvobodí od smrti.
Rijkdom helpt je niet op de dag dat God straft, rechtvaardigheid redt van de dood.V den prchlivosti neprospěje majetek, kdežto spravedlnost vysvobodí od smrti.
Want de wortel van alle kwaad is geldzucht. Door zich daaraan over te geven, zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben ze zichzelf veel leed berokkend.Kořenem všeho toho zla je láska k penězům. Z touhy po nich někteří lidé zbloudili z cesty víry a způsobili si mnoho trápení.
Een rijkaard denkt dat zijn bezit een vesting is, achter een muur waant hij zich veilig.Pevnou tvrzí je boháčovi jeho majetek, jeví se mu jako nedostupná hradba.

Leven naar uw richtlijnen geeft mij vreugde, meer vreugde dan rijkdom en overvloed.Veselím se z cesty tvých svědectví více než ze všeho jmění.
Vorige12Volgende

Bijbeltekst van de dag

Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...