DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

95 Bijbelteksten over God (3/4)

Nederlands BijbelgenootschapNew Internation Version
Ik zal Mij groot en heilig betonen en Mij doen kennen ten aanschouwen van vele volken; en zij zullen weten, dat Ik de Here ben.And so I will show my greatness and my holiness, and I will make myself known in the sight of many nations. Then they will know that I am the Lord.
Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn?What, then, shall we say in response to these things? If God is for us, who can be against us?
Geliefden, indien God ons zó heeft liefgehad, behoren ook wij elkander lief te hebben.Dear friends, since God so loved us, we also ought to love one another.
En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn, en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.And I heard a loud voice from the throne saying, “Look! God’s dwelling place is now among the people, and he will dwell with them. They will be his people, and God himself will be with them and be their God. ‘He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death’ or mourning or crying or pain, for the old order of things has passed away.”
Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Here is als duizend jaar en duizend jaar als één dag.But do not forget this one thing, dear friends: With the Lord a day is like a thousand years, and a thousand years are like a day.
Want wie is God behalve de Here, wie is een rots buiten onze God?For who is God besides the Lord? And who is the Rock except our God?
O diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beschikkingen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen!Oh, the depth of the riches of the wisdom and knowledge of God! How unsearchable his judgments, and his paths beyond tracing out!
In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.
Zou zich iemand in schuilhoeken kunnen verschuilen, dat Ik hem niet zou zien? luidt het woord des Heren. Vervul Ik niet de hemel en de aarde? luidt het woord des Heren.“Who can hide in secret places so that I cannot see them?” declares the Lord. “Do not I fill heaven and earth?” declares the Lord.
Weet daarom heden en neem het ter harte, dat de Here de enige God is in de hemel daar boven en op de aarde hier beneden, er is geen ander.Acknowledge and take to heart this day that the Lord is God in heaven above and on the earth below. There is no other.
Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn.The Spirit himself testifies with our spirit that we are God’s children.
Hij antwoordde mij: Dit is het woord des Heren tot Zerubbabel: niet door kracht noch geweld, maar door mijn Geest! zegt de Here der heerscharen.So he said to me, “This is the word of the Lord to Zerubbabel: ‘Not by might nor by power, but by my Spirit,’ says the Lord Almighty.”
God zegent ons, opdat alle einden der aarde Hem vrezen.May God bless us still, so that all the ends of the earth will fear him.
Jonge leeuwen lijden ontbering en honger, maar wie de Here zoeken, hebben geen gebrek aan enig goed.The lions may grow weak and hungry, but those who seek the Lord lack no good thing.
Want: al wie de naam des Heren aanroept, zal behouden worden.For, “Everyone who calls on the name of the Lord will be saved.”
De naam des Heren is een sterke toren; de rechtvaardige ijlt daarheen en is onaantastbaar.The name of the Lord is a fortified tower; the righteous run to it and are safe.
En de Here zal koning worden over de gehele aarde; te dien dage zal de Here de enige zijn, en zijn naam de enige.The Lord will be king over the whole earth. On that day there will be one Lord, and his name the only name.
Ieder mens moet zich onderwerpen aan de overheden, die boven hem staan. Want er is geen overheid dan door God en die er zijn, zijn door God gesteld.Let everyone be subject to the governing authorities, for there is no authority except that which God has established. The authorities that exist have been established by God.
Gij, Here, zetelt tot in eeuwigheid, uw troon staat van geslacht tot geslacht.You, Lord, reign forever; your throne endures from generation to generation.
Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt.Now this is eternal life: that they know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent.
Gelijk een hinde die naar waterbeken smacht, zo smacht mijn ziel naar U, o God.As the deer pants for streams of water, so my soul pants for you, my God.
Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad.No, in all these things we are more than conquerors through him who loved us.
Wie heeft dit bewerkt en tot stand gebracht? Hij, die de geslachten van de aanvang af heeft geroepen; Ik, de Here, die de eerste ben, en bij de laatsten ben Ik dezelfde.Who has done this and carried it through, calling forth the generations from the beginning? I, the Lord—with the first of them and with the last—I am he.
Terwijl hij nog sprak, zie, daar overschaduwde hen een lichtende wolk, en zie, een stem uit de wolk zeide: Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb; hoort naar Hem!While he was still speaking, a bright cloud covered them, and a voice from the cloud said, “This is my Son, whom I love; with him I am well pleased. Listen to him!”
Welzalig het volk, welks God de Here is, de natie, die Hij Zich ten erfdeel koos.Blessed is the nation whose God is the Lord, the people he chose for his inheritance.
Bijbeltekst van de dag
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en grotere nog dan deze, want Ik ga tot de Vader.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Persoonlijk bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...