DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

95 Bijbelteksten over God (4/4)

Nederlands BijbelgenootschapNew Internation Version
Jezus antwoordde en zeide tot hen: Dit is het werk Gods, dat gij gelooft in Hem, die Hij gezonden heeft.Jesus answered, “The work of God is this: to believe in the one he has sent.”
Des Heren is de aarde en haar volheid, de wereld en die daarop wonen.The earth is the Lord’s, and everything in it, the world, and all who live in it.
En God zeide: Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt.Then God said, “Let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals, and over all the creatures that move along the ground.”
En dit is de verkondiging, die wij van Hem gehoord hebben en u verkondigen: God is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis.This is the message we have heard from him and declare to you: God is light; in him there is no darkness at all.
God is getrouw, door wie gij zijt geroepen tot gemeenschap met zijn Zoon Jezus Christus, onze Here.God is faithful, who has called you into fellowship with his Son, Jesus Christ our Lord.
En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen.So God created mankind in his own image, in the image of God he created them; male and female he created them.
En wie zijn geboden bewaart, blijft in Hem en Hij in hem. En hieraan onderkennen wij, dat Hij in ons blijft: aan de Geest, die Hij ons gegeven heeft.The one who keeps God’s commands lives in him, and he in them. And this is how we know that he lives in us: We know it by the Spirit he gave us.
Hij openbaart ondoorgrondelijke en verborgen dingen, Hij weet wat in het duister is, en het licht woont bij Hem.He reveals deep and hidden things; he knows what lies in darkness, and light dwells with him.
In U wil ik mij verheugen en juichen, uw naam psalmzingen, o Allerhoogste.I will be glad and rejoice in you; I will sing the praises of your name, O Most High.
De Almachtige, die wij niet begrijpen, is groot van kracht en recht; Hij, die groot is in gerechtigheid, buigt haar niet.The Almighty is beyond our reach and exalted in power; in his justice and great righteousness, he does not oppress.
Want duizend jaren zijn in uw ogen als de dag van gisteren, wanneer hij voorbijgegaan is, en als een nachtwake.A thousand years in your sight are like a day that has just gone by, or like a watch in the night.
Die in de hemel zijn opperzalen heeft gebouwd en zijn gewelf op aarde heeft gegrondvest, die het water der zee heeft opgeroepen en uitgegoten over de oppervlakte der aarde – Here is zijn naam.He builds his lofty palace in the heavens and sets its foundation on the earth; he calls for the waters of the sea and pours them out over the face of the land— the Lord is his name.
Ik zal mijn grote naam die onder de volken ontheiligd is, die gij te midden van hen ontheiligd hebt, heiligen; en de volken zullen weten, dat Ik de Here ben, luidt het woord van de Here Here, wanneer Ik Mij voor hun ogen aan u de Heilige zal betonen.I will show the holiness of my great name, which has been profaned among the nations, the name you have profaned among them. Then the nations will know that I am the Lord, declares the Sovereign Lord, when I am proved holy through you before their eyes.
Want wie is God behalve de Here, wie is een rots buiten onze God?For who is God besides the Lord? And who is the Rock except our God?
Hoor, Israël: de Here is onze God; de Here is één! Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht.Hear, O Israel: The Lord our God, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength.
Maar Ik ben de Here, uw God, van het land Egypte af; een God nevens Mij kent gij niet en een verlosser buiten Mij is er niet.But I have been the Lord your God ever since you came out of Egypt. You shall acknowledge no God but me, no Savior except me.
Want óns heeft God het geopenbaard door de Geest. Want de Geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten Gods.These are the things God has revealed to us by his Spirit. The Spirit searches all things, even the deep things of God.
De ​genade​ des Heren ​Jezus​ ​Christus, en de ​liefde​ Gods, en de gemeenschap des ​heiligen​ Geestes zij met u allen.May the grace of the Lord Jesus Christ, and the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all.
Neemt dan mijn geboden nauwgezet in acht: Ik ben de Here.Keep my commands and follow them. I am the Lord.
De ​Koning​ der eeuwen, de onvergankelijke, de onzienlijke, de enige God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid! ​Amen.Now to the King eternal, immortal, invisible, the only God, be honor and glory for ever and ever. Amen.
Vorige1234Volgende
Bijbeltekst van de dag
Want Gij, o Here, zijt goed en gaarne vergevend, rijk in goedertierenheid voor allen die U aanroepen.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Persoonlijk bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...