DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

95 Bijbelteksten over God (2/4)

« Psalmen 62:7 »
Nieuwe BijbelvertalingKatolícky preklad
Hij alleen is mijn rots en mijn redding, mijn burcht, ik zal niet wankelen.Iba on je moje útočište a moja spása, moja opora, nezakolíšem sa.
Het gras verdort en de bloem verwelkt, maar het woord van onze God houdt altijd stand.Tráva zoschne, kvet zvädne, ale slovo nášho Boha trvá naveky.
Ik ben de HEER, de God van al wat leeft. Is er ook maar iets dat voor mij onmogelijk is?Hľa, ja som Pán, Boh každého tvora; či je mne nejaká vec nemožná?
Je kent de wegen van de wind niet, je kent het kind dat in de moederschoot groeit niet, zo ken je ook de daden niet van God, die alles maakt.Ako nevieš, ktorou cestou (potiahne) vietor, (ako nevieš), ako sa tvoria kosti v živote ženy ťarchavej, celkom tak nevieš, čo urobí Boh, ktorý všetko pôsobí.
Want ieder die uit God geboren is, overwint de wereld. En de overwinning op de wereld hebben wij behaald met ons geloof.Veď všetko, čo sa narodilo z Boha, premáha svet. A tým víťazstvom, ktoré premohlo svet, je naša viera.
Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht.Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily!
Besef dus goed: alleen de HEER, uw God, is God en hij houdt woord; hij komt zijn beloften na en is trouw aan ieder die hem liefheeft en die doet wat hij gebiedt, tot in het duizendste geslacht.A ty spoznáš, že Pán, tvoj Boh, je Boh mocný a verný, ktorý zachováva svoju zmluvu a svoju láskavosť na tisíc pokolení k tým, čo ho milujú a zachovávajú jeho prikázania.
Ook dit vindt zijn oorsprong bij de HEER van de hemelse machten: zijn beleid is wonderbaarlijk en hij volvoert het in grote wijsheid.I to pochádza od Pána zástupov, koná zázračne, zveľaďuje múdrosť.
De HEER zal mij altijd beschermen. HEER, uw trouw duurt eeuwig, laat het werk van uw handen niet los.Pán za mňa dielo dokončí. Pane, tvoje milosrdenstvo je večné; neopusť dielo svojich rúk.
'Ik ben de alfa en de omega,' zegt God, de Heer, 'ik ben het die is, die was en die komt, de Almachtige.'Ja som Alfa a Omega, hovorí Pán Boh, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, Všemohúci.
Want er is maar één God, en maar één bemiddelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus.Lebo jeden je Boh a jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi - človek Kristus Ježiš.
Ik vraag aan de HEER één ding, het enige wat ik verlang: wonen in het huis van de HEER alle dagen van mijn leven, om de liefde van de HEER te aanschouwen, hem te ontmoeten in zijn tempel.O jedno prosím Pána a za tým túžim, aby som mohol bývať v dome Pánovom po všetky dni svojho života, aby som pociťoval nehu Pánovu a obdivoval jeho chrám.
Zie uit naar de HEER en zijn macht, zoek voortdurend zijn nabijheid.Hľadajte Pána a jeho moc, hľadajte vždy jeho tvár.
Onze hulp is de naam van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft.Naša pomoc v mene Pánovom, ktorý stvoril nebo i zem.
In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God.Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh.
En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede.Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré; tým, čo sú povolaní podľa jeho rozhodnutia.
'Staak de strijd, en erken dat ik God ben, verheven boven de volken, verheven boven de aarde.'Prestaňte už a uznajte, že ja som Boh, vyvýšený nad národy, vyvýšený nad zem.
En elke tong zal belijden: Jezus Christus is Heer, tot eer van God, de Vader.A aby každý jazyk vyznával: „Ježiš Kristus je Pán!“ na slávu Boha Otca.
Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde.Kto nemiluje, nepoznal Boha, lebo Boh je láska.
Trouwelozen! Beseft u dan niet dat vriendschap met de wereld vijandschap jegens God betekent? Wie bevriend wil zijn met de wereld, maakt zich tot vijand van God.Cudzoložníci, neviete, že priateľstvo s týmto svetom je nepriateľstvo s Bohom?! Kto teda chce byť priateľom tohto sveta, stáva sa nepriateľom Boha.
Nog voor de bergen waren geboren, voor u aarde en land had gebaard – u bent, o God, van eeuwigheid tot eeuwigheid.Prv než sa vrchy zrodili a povstali zem i svet, ty, Bože, si od vekov až naveky.
Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn?Čo teda na to povieme? Ak je Boh za nás, kto je proti nám?
Dat wij in hem blijven en hij in ons, weten we doordat hij ons heeft laten delen in zijn Geest.A že ostávame v ňom a on v nás, poznávame podľa toho, že nám dal zo svojho Ducha.
Jullie hadden kwaad tegen mij in de zin, maar God heeft dat ten goede gekeerd, om te bewerken wat er nu gebeurt: dat een groot volk in leven blijft.Vy ste síce snovali proti mne zlo, ale Boh to obrátil na dobro, aby uskutočnil to, čo je dnes, aby zachránil život mnohým ľuďom.
Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht.Napokon upevňujte sa v Pánovi a v sile jeho moci.
Bijbeltekst van de dag
Psalmen 37:5-6
Leg je leven in de handen van de HEER, vertrouw op hem, hij zal dit voor je doen: het recht zal dagen als het morgenlicht, de gerechtigheid stralen als de middagzon.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Persoonlijk bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...
Accepteren Deze website gebruikt cookies