DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Goedheid

«Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos… Efésios 4:32»
Maar weest jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft.Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo.
Laten wij dus, daar wij de gelegenheid hebben, doen wat goed is voor allen, maar inzonderheid voor onze geloofsgenoten.Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé.
Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem.
De Here is goed, een sterkte ten dage der benauwdheid; Hij kent hen die bij Hem schuilen.O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele.
De Here is rechtvaardig in al zijn wegen, goedertieren in al zijn werken.Justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras.
De liefde zij ongeveinsd. Weest afkerig van het kwade, gehecht aan het goede.O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem.
Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Tegen zodanige mensen is de wet niet.Mas o fruto do Espírito é: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei.
Alles is geoorloofd, maar niet alles is nuttig. Alles is geoorloofd, maar niet alles bouwt op.Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm; todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam.
Ook steekt men geen lamp aan en zet haar onder de korenmaat, maar op de standaard, en zij schijnt voor allen, die in het huis zijn. Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken.Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas, no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai, que está nos céus.
Maar schraagt om deze reden met betoon van alle ijver door uw geloof de deugd, door de deugd de kennis, door de kennis de zelfbeheersing, door de zelfbeheersing de volharding, door de volharding de godsvrucht, door de godsvrucht de broederliefde en door de broederliefde de liefde (jegens allen).E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude, a ciência, e à ciência, a temperança, e à temperança, a paciência, e à paciência, a piedade, e à piedade, a fraternidade, e à fraternidade, o amor.
Vertrouw op de Here en doe het goede, woon in het land en betracht getrouwheid.Confia no Senhor e faze o bem; habitarás na terra e, verdadeiramente, serás alimentado.
En God is bij machte alle genade in u overvloedig te schenken, opdat gij, in alle opzichten te allen tijde van alles genoegzaam voorzien, in alle goed werk overvloedig moogt zijn.E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda suficiência, superabundeis em toda boa obra.
O, als ik niet had geloofd des Heren goedheid te zullen zien in het land der levenden!Pereceria sem dúvida, se não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes.
Het aantrekkelijke van de mens is zijn welwillendheid; beter is een arme dan een leugenachtig man.O desejo do homem é a sua beneficência; mas o pobre é melhor do que o mentiroso.
Wijk van het kwade en doe het goede, zoek de vrede en jaag die na.Aparta-te do mal e faze o bem; procura a paz e segue-a.
Geen liederlijk woord kome uit uw mond, maar als gij een goed (woord) hebt, tot opbouw, waar dit nuttig is, opdat zij, die het horen, genade ontvangen.Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem.
En wie zal u kwaad doen, als gij u beijvert voor het goede?E qual é aquele que vos fará mal, se fordes zelosos do bem?
Zo zegt de Here: Gaat staan aan de wegen, en ziet en vraagt naar de oude paden, waar toch de goede weg is, opdat gij die gaat en rust vindt voor uw ziel; maar zij zeggen: Wij willen die niet gaan.Assim diz o Senhor: Ponde-vos nos caminhos, e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele; e achareis descanso para a vossa alma; mas eles dizem: Não andaremos.
Weest barmhartig, gelijk uw Vader barmhartig is.Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso.
Gedenk uw barmhartigheid, Here, en uw gunstbewijzen, want die zijn van eeuwigheid; gedenk niet de zonden van mijn jeugd, noch mijn overtredingen, gedenk mijner naar uw goedertierenheid, om uwer goedheid wil, Here.Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Não te lembres dos pecados da minha mocidade nem das minhas transgressões; mas, segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim, por tua bondade, Senhor.
Misleidt uzelf niet; slechte omgang bederft goede zeden.Não vos enganeis: as más conversações corrompem os bons costumes.
Dan zult gij gerechtigheid en recht verstaan, ook rechtschapenheid, elke goede weg.Então, entenderás justiça, e juízo, e equidade, e todas as boas veredas.
Die Zich voor ons heeft gegeven om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid, en voor Zich te reinigen een eigen volk, volijverig in goede werken.O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras.
Evenzo, dat de vrouwen zich sieren met waardige klederdracht, zedig en ingetogen, niet met haarvlechten en goud of paarlen en kostbare kleding, maar – zó immers betaamt het vrouwen, die voor haar godsvrucht uitkomen – door goede werken.Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas (como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus) com boas obras.

Bijbeltekst van de dag

Jezus zeide tot hen: Ik ben het brood des levens; wie tot Mij komt, zal nimmermeer hongeren en wie in Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...