DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over het Hart

«Con ogni cura vigila sul cuore perché da esso sgorga la vita. Proverbi 4:23»
Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens.Con ogni cura vigila sul cuore perché da esso sgorga la vita.
Zoals het water het gelaat weerspiegelt, zo weerspiegelt het hart van de mens de mens.Come un volto differisce da un altro, così i cuori degli uomini differiscono fra di loro.
Arglistig is het hart boven alles, ja, verderfelijk is het; wie kan het kennen? Ik, de Here, doorgrond het hart en toets de nieren, en dat, om aan een ieder te geven naar zijn wegen, naar de vrucht zijner daden.Più fallace di ogni altra cosa è il cuore e difficilmente guaribile; chi lo può conoscere? Io, il Signore, scruto la mente e saggio i cuori, per rendere a ciascuno secondo la sua condotta, secondo il frutto delle sue azioni.
Uw sieraad zij niet uitwendig: het vlechten van haar, het omhangen van goud of het dragen van gewaden, maar de verborgen mens uws harten, met de onvergankelijke (tooi) van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is in het oog van God.Il vostro ornamento non sia quello esteriore - capelli intrecciati, collane d'oro, sfoggio di vestiti -; cercate piuttosto di adornare l'interno del vostro cuore con un'anima incorruttibile piena di mitezza e di pace: ecco ciò che è prezioso davanti a Dio.
Dan zult gij Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij vraagt met uw ganse hart.Mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il cuore.
Hij geve u naar uw hart, en doe al uw plannen in vervulling gaan.Ti conceda secondo il tuo cuore, faccia riuscire ogni tuo progetto.
Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een vaste geest.Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo.
Doch de Here zeide tot Samuël: Let niet op zijn voorkomen noch op zijn rijzige gestalte, want Ik heb hem verworpen. Het komt immers niet aan op wat de mens ziet; de mens toch ziet aan wat voor ogen is, maar de Here ziet het hart aan.Il Signore rispose a Samuele: «Non guardare al suo aspetto né all'imponenza della sua statura. Io l'ho scartato, perché io non guardo ciò che guarda l'uomo. L'uomo guarda l'apparenza, il Signore guarda il cuore».
Vertrouw op de Here met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken.Confida nel Signore con tutto il cuore e non appoggiarti sulla tua intelligenza; in tutti i tuoi passi pensa a lui ed egli appianerà i tuoi sentieri.
Dat liefde en trouw u niet verlaten! Bind ze om uw hals, schrijf ze op de tafel van uw hart, dan zult gij genegenheid en goedkeuring verwerven in de ogen van God en mensen.Bontà e fedeltà non ti abbandonino; lègale intorno al tuo collo, scrivile sulla tavola del tuo cuore, e otterrai favore e buon successo agli occhi di Dio e degli uomini.
Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand.Gli rispose: «Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente.»
Verlustig u in de Here; dan zal Hij u geven de wensen van uw hart.Cerca la gioia del Signore, esaudirà i desideri del tuo cuore.
Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.Perché là dov'è il tuo tesoro, sarà anche il tuo cuore.
Een vrolijk hart bevordert de genezing, maar een verslagen geest doet het gebeente verdorren.Un cuore lieto fa bene al corpo, uno spirito abbattuto inaridisce le ossa.
Mijn zoon, vergeet mijn onderwijzing niet en uw hart beware mijn geboden, want lengte van dagen, en jaren van leven, en vrede zullen zij u vermeerderen.Figlio mio, non dimenticare il mio insegnamento e il tuo cuore custodisca i miei precetti, perché lunghi giorni e anni di vita e pace ti porteranno.
En ieder doe, naardat hij zich in zijn hart heeft voorgenomen, niet met tegenzin of gedwongen, want God heeft de blijmoedige gever lief.Ciascuno dia secondo quanto ha deciso nel suo cuore, non con tristezza né per forza, perché Dio ama chi dona con gioia.
Wie wijs van hart is, neemt geboden aan, maar wie dwaas van lippen is, komt ten val.L'assennato accetta i comandi, il linguacciuto va in rovina.
Een nieuw hart zal Ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste; het hart van steen zal Ik uit uw lichaam verwijderen en Ik zal u een hart van vlees geven.Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne.
Weest sterk en uw hart zij onversaagd, gij allen, die op de Here hoopt.Siate forti, riprendete coraggio, o voi tutti che sperate nel Signore.
Ik zoek U met mijn ganse hart, laat mij niet van uw geboden afdwalen.Con tutto il cuore ti cerco: non farmi deviare dai tuoi precetti.
Leer ons zó onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen.Insegnaci a contare i nostri giorni e giungeremo alla sapienza del cuore.
Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart U welgevallig zijn, o Here, mijn rots en mijn verlosser.Ti siano gradite le parole della mia bocca, davanti a te i pensieri del mio cuore. Signore, mia rupe e mio redentore.
Welzalig zij, die zijn getuigenissen bewaren, die Hem van ganser harte zoeken.Beato chi è fedele ai suoi insegnamenti e lo cerca con tutto il cuore.
Voorwaar, Ik zeg u, wie tot deze berg zou zeggen, hef u op en werp u in de zee, en in zijn hart niet zou twijfelen, maar geloven, dat hetgeen hij zegt geschiedt, het zal hem geschieden.In verità vi dico: chi dicesse a questo monte: Lèvati e gettati nel mare, senza dubitare in cuor suo ma credendo che quanto dice avverrà, ciò gli sarà accordato.
Ik zal U loven in oprechtheid des harten, wanneer ik uw rechtvaardige verordeningen leer.Ti loderò con cuore sincero quando avrò appreso le tue giuste sentenze.

Alleen, volbrengt zeer nauwgezet het gebod en de wet, welke Mozes, de knecht des Heren, u geboden heeft: dat gij de Here, uw God, zoudt liefhebben, in al zijn wegen wandelen, zijn geboden onderhouden, Hem aanhangen, en Hem dienen met geheel uw hart en met geheel uw ziel.Soltanto abbiate gran cura di eseguire i comandi e la legge che Mosè, servo del Signore, vi ha dato, amando il Signore vostro Dio, camminando in tutte le sue vie, osservando i suoi comandi, restando fedeli a lui e servendolo con tutto il cuore e con tutta l'anima.
Vorige12Volgende

Bijbeltekst van de dag

Wacht u voor de valse profeten, die in schapevacht tot u komen, maar van binnen zijn zij roofgierige wolven.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...