DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

46 Bijbelteksten over het Hart

Nederlands BijbelgenootschapNeue evangelistische Übersetzung
Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens.Mehr als alles hüte dein Herz, denn aus ihm strömt das Leben.
Zoals het water het gelaat weerspiegelt, zo weerspiegelt het hart van de mens de mens.Im Spiegel des Wassers erkennst du dein Gesicht, im Spiegel deiner Gedanken dich selbst.
Arglistig is het hart boven alles, ja, verderfelijk is het; wie kan het kennen? Ik, de Here, doorgrond het hart en toets de nieren, en dat, om aan een ieder te geven naar zijn wegen, naar de vrucht zijner daden.Abgründig ist das menschliche Herz, beispiellos und unverbesserlich. Wer kann es durchschauen? Ich, Jahwe, sehe bis auf den Grund. Ich prüfe die geheimsten Wünsche, um jedem zu geben, was er verdient, und zwar aufgrund seiner Taten.
Uw sieraad zij niet uitwendig: het vlechten van haar, het omhangen van goud of het dragen van gewaden, maar de verborgen mens uws harten, met de onvergankelijke (tooi) van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is in het oog van God.Ihr sollt nicht durch äußerlichen Schmuck wirken wollen, durch aufwendige Frisuren, durch Gold oder prächtige Kleider. Vor Gott ist der Mensch wertvoll, der das, was man nicht sehen kann, sein Herz, mit den unvergänglichen Werten eines sanften und stillen Geistes schmückt.
Hij geve u naar uw hart, en doe al uw plannen in vervulling gaan.Er gebe dir, was dein Herz begehrt, er lasse deine Pläne gelingen.
Dan zult gij Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij vraagt met uw ganse hart.Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt.
Doch de Here zeide tot Samuël: Let niet op zijn voorkomen noch op zijn rijzige gestalte, want Ik heb hem verworpen. Het komt immers niet aan op wat de mens ziet; de mens toch ziet aan wat voor ogen is, maar de Here ziet het hart aan.Aber Jahwe sagte zu Samuel: "Sieh nicht auf seine Erscheinung und seinen hohen Wuchs! Ich habe ihn verworfen. Es ist nicht so, wie der Mensch es sieht. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, Jahwe aber sieht auf das Herz."
Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een vaste geest.Schaffe mir, Gott, ein reines Herz, erneuere in mir einen festen Geist!
Dat liefde en trouw u niet verlaten! Bind ze om uw hals, schrijf ze op de tafel van uw hart, dan zult gij genegenheid en goedkeuring verwerven in de ogen van God en mensen.Nie sollen dich Liebe und Treue verlassen, binde sie um deinen Hals und schließe sie in dein Herz! So findest du Gunst und Anerkennung bei Gott und den Menschen.
Vertrouw op de Here met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken.Vertraue Jahwe mit ganzem Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand! Such ihn zu erkennen bei dem, was du tust, dann räumt er dir die Hürden aus dem Weg!
Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand.Jesus antwortete: »Liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit deinem ganzen Verstand!«
Verlustig u in de Here; dan zal Hij u geven de wensen van uw hart.Erfreu dich an Jahwe! Er gibt dir, was dein Herz begehrt.
En ieder doe, naardat hij zich in zijn hart heeft voorgenomen, niet met tegenzin of gedwongen, want God heeft de blijmoedige gever lief.Jeder gebe so viel, wie er sich im Herzen vorgenommen hat - nicht mit Verdruss oder aus Zwang. Gott liebt fröhliche Geber.
Een vrolijk hart bevordert de genezing, maar een verslagen geest doet het gebeente verdorren.Ein frohes Herz tut dem Körper wohl, ein zerschlagener Geist trocknet ihn aus.
Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein.
Mijn zoon, vergeet mijn onderwijzing niet en uw hart beware mijn geboden, want lengte van dagen, en jaren van leven, en vrede zullen zij u vermeerderen.Mein Sohn, vergiss meine Weisung nicht, behalte meine Vorschriften im Herzen! Sie geben dir ein langes Leben und sichern dir Jahre im Frieden.
Wie wijs van hart is, neemt geboden aan, maar wie dwaas van lippen is, komt ten val.Ein weiser Mensch nimmt Weisungen an, doch wer Unsinn redet, kommt zu Fall.
Weest sterk en uw hart zij onversaagd, gij allen, die op de Here hoopt.Seid stark und habt Mut, die ihr Jahwe vertraut!
Ik zoek U met mijn ganse hart, laat mij niet van uw geboden afdwalen.Von ganzem Herzen suche ich dich, halte mich bei deinem Gebot!
Leer ons zó onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen.So lehre uns doch, unsere Tage zu zählen, dass Weisheit in unser Herz einzieht.
Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart U welgevallig zijn, o Here, mijn rots en mijn verlosser.Mögen die Worte, die ich sage, und die Gedanken, die ich fasse, dir gefallen, Jahwe, mein Fels und mein Erlöser.
Welzalig zij, die zijn getuigenissen bewaren, die Hem van ganser harte zoeken.Wie glücklich die, die glauben, was er bezeugt, die, deren Herz nach ihm fragt!
Alleen, volbrengt zeer nauwgezet het gebod en de wet, welke Mozes, de knecht des Heren, u geboden heeft: dat gij de Here, uw God, zoudt liefhebben, in al zijn wegen wandelen, zijn geboden onderhouden, Hem aanhangen, en Hem dienen met geheel uw hart en met geheel uw ziel.Doch vergesst nie, was euch Mose im Auftrag Jahwes eingeschärft hat: Ihr sollt Jahwe, euren Gott, lieben und auf seinen Wegen gehen. Ihr sollt euch an seine Gebote halten, ihm treu sein und ihm mit ganzem Herzen und allen Kräften dienen!
Ik zal U loven in oprechtheid des harten, wanneer ik uw rechtvaardige verordeningen leer.Deine Bestimmungen merke ich mir und danke dir ehrlich dafür.
Voorwaar, Ik zeg u, wie tot deze berg zou zeggen, hef u op en werp u in de zee, en in zijn hart niet zou twijfelen, maar geloven, dat hetgeen hij zegt geschiedt, het zal hem geschieden.Ich versichere euch: Wenn jemand zu diesem Berg hier sagt: 'Heb dich hoch und stürz dich ins Meer!', und dabei keinen Zweifel in seinem Herzen hat, sondern fest darauf vertraut, dass geschieht, was er sagt, dann wird es geschehen.
Bijbeltekst van de dag
Vernedert u dan onder de machtige hand Gods, opdat Hij u verhoge te zijner tijd.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Persoonlijk bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...