DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over het Hart

«Por sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23»
Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens.Por sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida.
Zoals het water het gelaat weerspiegelt, zo weerspiegelt het hart van de mens de mens.En el agua se refleja el rostro, y en el corazón se refleja la persona.
Arglistig is het hart boven alles, ja, verderfelijk is het; wie kan het kennen? Ik, de Here, doorgrond het hart en toets de nieren, en dat, om aan een ieder te geven naar zijn wegen, naar de vrucht zijner daden.Nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? «Yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos, para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras».
Uw sieraad zij niet uitwendig: het vlechten van haar, het omhangen van goud of het dragen van gewaden, maar de verborgen mens uws harten, met de onvergankelijke (tooi) van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is in het oog van God.Que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Ésta sí que tiene mucho valor delante de Dios.
Hij geve u naar uw hart, en doe al uw plannen in vervulling gaan.Que te conceda lo que tu corazón desea; que haga que se cumplan todos tus planes.
Dan zult gij Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij vraagt met uw ganse hart.Me buscarán y me encontrarán, cuando me busquen de todo corazón.
Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een vaste geest.Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva la firmeza de mi espíritu.
Doch de Here zeide tot Samuël: Let niet op zijn voorkomen noch op zijn rijzige gestalte, want Ik heb hem verworpen. Het komt immers niet aan op wat de mens ziet; de mens toch ziet aan wat voor ogen is, maar de Here ziet het hart aan.Pero el Señor le dijo a Samuel: —No te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón.
Vertrouw op de Here met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken.Confía en el Señor de todo corazón, y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos, y él allanará tus sendas.
Dat liefde en trouw u niet verlaten! Bind ze om uw hals, schrijf ze op de tafel van uw hart, dan zult gij genegenheid en goedkeuring verwerven in de ogen van God en mensen.Que nunca te abandonen el amor y la verdad: llévalos siempre alrededor de tu cuello y escríbelos en el libro de tu corazón. Contarás con el favor de Dios y tendrás buena fama entre la gente.
Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand.“Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente” —le respondió Jesús—.
Verlustig u in de Here; dan zal Hij u geven de wensen van uw hart.Deléitate en el Señor, y él te concederá los deseos de tu corazón.
Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón.
Een vrolijk hart bevordert de genezing, maar een verslagen geest doet het gebeente verdorren.Gran remedio es el corazón alegre, pero el ánimo decaído seca los huesos.
En ieder doe, naardat hij zich in zijn hart heeft voorgenomen, niet met tegenzin of gedwongen, want God heeft de blijmoedige gever lief.Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría.
Mijn zoon, vergeet mijn onderwijzing niet en uw hart beware mijn geboden, want lengte van dagen, en jaren van leven, en vrede zullen zij u vermeerderen.Hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas; más bien, guarda en tu corazón mis mandamientos. Porque prolongarán tu vida muchos años y te traerán prosperidad.
Wie wijs van hart is, neemt geboden aan, maar wie dwaas van lippen is, komt ten val.El de sabio corazón acata las órdenes, pero el necio y rezongón va camino al desastre.
Weest sterk en uw hart zij onversaagd, gij allen, die op de Here hoopt.Cobren ánimo y ármense de valor, todos los que en el Señor esperan.
Ik zoek U met mijn ganse hart, laat mij niet van uw geboden afdwalen.Yo te busco con todo el corazón; no dejes que me desvíe de tus mandamientos.
Een nieuw hart zal Ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste; het hart van steen zal Ik uit uw lichaam verwijderen en Ik zal u een hart van vlees geven.Les daré un nuevo corazón, y les infundiré un espíritu nuevo; les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen, y les pondré un corazón de carne.
Leer ons zó onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen.Enséñanos a contar bien nuestros días, para que nuestro corazón adquiera sabiduría.
Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart U welgevallig zijn, o Here, mijn rots en mijn verlosser.Sean, pues, aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, roca mía y redentor mío.
Hij geneest de verbrokenen van hart en verbindt hun wonden.Restaura a los abatidos y cubre con vendas sus heridas.
Welzalig zij, die zijn getuigenissen bewaren, die Hem van ganser harte zoeken.Dichosos los que guardan sus estatutos y de todo corazón lo buscan.
Voorwaar, Ik zeg u, wie tot deze berg zou zeggen, hef u op en werp u in de zee, en in zijn hart niet zou twijfelen, maar geloven, dat hetgeen hij zegt geschiedt, het zal hem geschieden.Les aseguro que si alguno le dice a este monte: “Quítate de ahí y tírate al mar”, creyendo, sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá, lo obtendrá.

Ik zal U loven in oprechtheid des harten, wanneer ik uw rechtvaardige verordeningen leer.Te alabaré con integridad de corazón, cuando aprenda tus justos juicios.
Vorige12Volgende

Bijbeltekst van de dag

Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels.

Willekeurige Bijbeltekst

De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe.

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God te verspreiden, met (nog) minder advertenties:

Donatie

Bijbeltekst van de dag

Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...