DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

46 Bijbelteksten over het Hart

Nederlands BijbelgenootschapReina-Valera 1995
Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens.Sobre toda cosa que guardes, guarda tu corazón, porque de él mana la vida.
Zoals het water het gelaat weerspiegelt, zo weerspiegelt het hart van de mens de mens.Como el rostro en el agua es reflejo del rostro, así el hombre se refleja en el corazón del hombre.
RVR95 | leven
Arglistig is het hart boven alles, ja, verderfelijk is het; wie kan het kennen? Ik, de Here, doorgrond het hart en toets de nieren, en dat, om aan een ieder te geven naar zijn wegen, naar de vrucht zijner daden.Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso; ¿quién lo conocerá? ¡Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras!
RVR95 | beloning leven
Uw sieraad zij niet uitwendig: het vlechten van haar, het omhangen van goud of het dragen van gewaden, maar de verborgen mens uws harten, met de onvergankelijke (tooi) van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is in het oog van God.Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible adorno de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios.
Hij geve u naar uw hart, en doe al uw plannen in vervulling gaan.Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todos tus planes.
RVR95 | planning zegen
Dan zult gij Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij vraagt met uw ganse hart.Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón.
RVR95 | zoeken ziel
Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een vaste geest.¡Crea en mí, Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí!
RVR95 | reiniging Geest
Dat liefde en trouw u niet verlaten! Bind ze om uw hals, schrijf ze op de tafel van uw hart, dan zult gij genegenheid en goedkeuring verwerven in de ogen van God en mensen.Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad: átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres.
Vertrouw op de Here met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken.Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él hará derechas tus veredas.
Doch de Here zeide tot Samuël: Let niet op zijn voorkomen noch op zijn rijzige gestalte, want Ik heb hem verworpen. Het komt immers niet aan op wat de mens ziet; de mens toch ziet aan wat voor ogen is, maar de Here ziet het hart aan.Pero Jehová respondió a Samuel: —No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho; porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón.
RVR95 | schoonheid trots
Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand.Jesús le dijo: —“Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente.”
RVR95 | ziel verstand
Verlustig u in de Here; dan zal Hij u geven de wensen van uw hart.Deléitate asimismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón.
RVR95 | geven zoeken
En ieder doe, naardat hij zich in zijn hart heeft voorgenomen, niet met tegenzin of gedwongen, want God heeft de blijmoedige gever lief.Cada uno dé como propuso en su corazón: no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre.
Een vrolijk hart bevordert de genezing, maar een verslagen geest doet het gebeente verdorren.El corazón alegre es una buena medicina, pero el espíritu triste seca los huesos.
Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón.
Mijn zoon, vergeet mijn onderwijzing niet en uw hart beware mijn geboden, want lengte van dagen, en jaren van leven, en vrede zullen zij u vermeerderen.Hijo mío, no te olvides de mi Ley, y que tu corazón guarde mis mandamientos, porque muchos días y años de vida y de paz te aumentarán.
RVR95 | wet leven vrede
Wie wijs van hart is, neemt geboden aan, maar wie dwaas van lippen is, komt ten val.El de corazón sabio recibe los mandamientos, mas el de labios necios va a su ruina.
RVR95 | wet wijsheid
Weest sterk en uw hart zij onversaagd, gij allen, die op de Here hoopt.Esforzaos todos vosotros, los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón.
Ik zoek U met mijn ganse hart, laat mij niet van uw geboden afdwalen.Con todo mi corazón te he buscado; no me dejes desviar de tus mandamientos.
Leer ons zó onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen.Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría.
Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart U welgevallig zijn, o Here, mijn rots en mijn verlosser.¡Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, Jehová, roca mía y redentor mío!
RVR95 | spreken bidden
Welzalig zij, die zijn getuigenissen bewaren, die Hem van ganser harte zoeken.Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón lo buscan.
RVR95 | zegen zoeken
Alleen, volbrengt zeer nauwgezet het gebod en de wet, welke Mozes, de knecht des Heren, u geboden heeft: dat gij de Here, uw God, zoudt liefhebben, in al zijn wegen wandelen, zijn geboden onderhouden, Hem aanhangen, en Hem dienen met geheel uw hart en met geheel uw ziel.Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó: que améis a Jehová, vuestro Dios, y andéis en todos sus caminos; que guardéis sus mandamientos, lo sigáis y lo sirváis con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma.
RVR95 | wet ziel dienen
Voorwaar, Ik zeg u, wie tot deze berg zou zeggen, hef u op en werp u in de zee, en in zijn hart niet zou twijfelen, maar geloven, dat hetgeen hij zegt geschiedt, het zal hem geschieden.De cierto os digo que cualquiera que diga a este monte: “Quítate y arrójate en el mar”, y no duda en su corazón, sino que cree que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho.
Ik zal U loven in oprechtheid des harten, wanneer ik uw rechtvaardige verordeningen leer.Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprenda tus justos juicios.
RVR95 | wet aanbidding lof
Bijbeltekst van de dag
Openbaring 3:19
Allen, die Ik liefheb, bestraf Ik en tuchtig Ik; wees dan ijverig en bekeer u.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Persoonlijk bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
>Lees meer...