DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over het Hart

Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens.Sobre toda cosa que guardes, guarda tu corazón, porque de él mana la vida.
Zoals het water het gelaat weerspiegelt, zo weerspiegelt het hart van de mens de mens.Como el rostro en el agua es reflejo del rostro, así el hombre se refleja en el corazón del hombre.
Arglistig is het hart boven alles, ja, verderfelijk is het; wie kan het kennen? Ik, de Here, doorgrond het hart en toets de nieren, en dat, om aan een ieder te geven naar zijn wegen, naar de vrucht zijner daden.Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso; ¿quién lo conocerá? ¡Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras!
Uw sieraad zij niet uitwendig: het vlechten van haar, het omhangen van goud of het dragen van gewaden, maar de verborgen mens uws harten, met de onvergankelijke (tooi) van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is in het oog van God.Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible adorno de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios.
Dan zult gij Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij vraagt met uw ganse hart.Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón.
Hij geve u naar uw hart, en doe al uw plannen in vervulling gaan.Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todos tus planes.
Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een vaste geest.¡Crea en mí, Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí!
Doch de Here zeide tot Samuël: Let niet op zijn voorkomen noch op zijn rijzige gestalte, want Ik heb hem verworpen. Het komt immers niet aan op wat de mens ziet; de mens toch ziet aan wat voor ogen is, maar de Here ziet het hart aan.Pero Jehová respondió a Samuel: —No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho; porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón.
Vertrouw op de Here met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken.Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él hará derechas tus veredas.
Dat liefde en trouw u niet verlaten! Bind ze om uw hals, schrijf ze op de tafel van uw hart, dan zult gij genegenheid en goedkeuring verwerven in de ogen van God en mensen.Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad: átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres.
Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand.Jesús le dijo: —“Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente.”
Verlustig u in de Here; dan zal Hij u geven de wensen van uw hart.Deléitate asimismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón.
Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón.
Een vrolijk hart bevordert de genezing, maar een verslagen geest doet het gebeente verdorren.El corazón alegre es una buena medicina, pero el espíritu triste seca los huesos.
Mijn zoon, vergeet mijn onderwijzing niet en uw hart beware mijn geboden, want lengte van dagen, en jaren van leven, en vrede zullen zij u vermeerderen.Hijo mío, no te olvides de mi Ley, y que tu corazón guarde mis mandamientos, porque muchos días y años de vida y de paz te aumentarán.
En ieder doe, naardat hij zich in zijn hart heeft voorgenomen, niet met tegenzin of gedwongen, want God heeft de blijmoedige gever lief.Cada uno dé como propuso en su corazón: no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre.
Een nieuw hart zal Ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste; het hart van steen zal Ik uit uw lichaam verwijderen en Ik zal u een hart van vlees geven.Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne.
Wie wijs van hart is, neemt geboden aan, maar wie dwaas van lippen is, komt ten val.El de corazón sabio recibe los mandamientos, mas el de labios necios va a su ruina.
Weest sterk en uw hart zij onversaagd, gij allen, die op de Here hoopt.Esforzaos todos vosotros, los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón.
Ik zoek U met mijn ganse hart, laat mij niet van uw geboden afdwalen.Con todo mi corazón te he buscado; no me dejes desviar de tus mandamientos.
Leer ons zó onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen.Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría.
Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart U welgevallig zijn, o Here, mijn rots en mijn verlosser.¡Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, Jehová, roca mía y redentor mío!
Hij geneest de verbrokenen van hart en verbindt hun wonden.Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas.
Welzalig zij, die zijn getuigenissen bewaren, die Hem van ganser harte zoeken.Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón lo buscan.
Voorwaar, Ik zeg u, wie tot deze berg zou zeggen, hef u op en werp u in de zee, en in zijn hart niet zou twijfelen, maar geloven, dat hetgeen hij zegt geschiedt, het zal hem geschieden.De cierto os digo que cualquiera que diga a este monte: “Quítate y arrójate en el mar”, y no duda en su corazón, sino que cree que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho.

Ik zal U loven in oprechtheid des harten, wanneer ik uw rechtvaardige verordeningen leer.Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprenda tus justos juicios.
Vorige12Volgende

Bijbeltekst van de dag

Wie heeft dit bewerkt en tot stand gebracht? Hij, die de geslachten van de aanvang af heeft geroepen; Ik, de Here, die de eerste ben, en bij de laatsten ben Ik dezelfde.

Willekeurige Bijbeltekst

De lankmoedige is groot van verstand,
maar wie kortaangebonden is, hoopt dwaasheid op.
Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie

Bijbeltekst van de dag

Wie heeft dit bewerkt en tot stand gebracht? Hij, die de geslachten van de aanvang af heeft geroepen; Ik, de Here, die de eerste ben, en bij de laatsten ben Ik dezelfde.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...