DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over het Hart

«Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is… Spreuken 4:23»
Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven.Con ogni cura vigila sul cuore perché da esso sgorga la vita.
Zoals water het gezicht weerspiegelt, zo weerspiegelt het hart de mens.Come un volto differisce da un altro, così i cuori degli uomini differiscono fra di loro.
Niets is zo onbetrouwbaar als het hart, onverbeterlijk is het, wie zal het kennen? Ik, de HEER, ben het die het hart doorgrondt, die nieren toetst, die ieder naar zijn levenswandel beloont, aan ieder geeft wat hij verdient.Più fallace di ogni altra cosa è il cuore e difficilmente guaribile; chi lo può conoscere? Io, il Signore, scruto la mente e saggio i cuori, per rendere a ciascuno secondo la sua condotta, secondo il frutto delle sue azioni.
Uw schoonheid moet niet gelegen zijn in uiterlijkheden, zoals kunstig gevlochten haar, gouden sieraden of elegante kleding, maar in wat verborgen ligt in uw hart, in een zacht en stil gemoed. Dat is een onvergankelijk sieraad dat God kostbaar acht.Il vostro ornamento non sia quello esteriore - capelli intrecciati, collane d'oro, sfoggio di vestiti -; cercate piuttosto di adornare l'interno del vostro cuore con un'anima incorruttibile piena di mitezza e di pace: ecco ciò che è prezioso davanti a Dio.
Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken.Mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il cuore.
Moge hij geven wat uw hart verlangt, en al uw plannen doen slagen.Ti conceda secondo il tuo cuore, faccia riuscire ogni tuo progetto.
Schep, o God, een zuiver hart in mij, vernieuw mijn geest, maak mij standvastig.Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo.
Maar de HEER zei tegen Samuel: ‘Ga niet af op zijn voorkomen en zijn rijzige gestalte. Ik heb hem afgewezen. Het gaat niet om wat de mens ziet: de mens kijkt naar het uiterlijk, maar de HEER kijkt naar het hart.’Il Signore rispose a Samuele: «Non guardare al suo aspetto né all'imponenza della sua statura. Io l'ho scartato, perché io non guardo ciò che guarda l'uomo. L'uomo guarda l'apparenza, il Signore guarda il cuore».
Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg.Confida nel Signore con tutto il cuore e non appoggiarti sulla tua intelligenza; in tutti i tuoi passi pensa a lui ed egli appianerà i tuoi sentieri.
Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je hart. God en de mensen zullen je genegen zijn en je zult waardering ondervinden.Bontà e fedeltà non ti abbandonino; lègale intorno al tuo collo, scrivile sulla tavola del tuo cuore, e otterrai favore e buon successo agli occhi di Dio e degli uomini.
Hij antwoordde: 'Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand.'Gli rispose: «Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente.»
Zoek je geluk bij de HEER, hij zal geven wat je hart verlangt.Cerca la gioia del Signore, esaudirà i desideri del tuo cuore.
Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.Perché là dov'è il tuo tesoro, sarà anche il tuo cuore.
Een vrolijk hart bevordert een goede gezondheid, een sombere geest verzwakt het lichaam.Un cuore lieto fa bene al corpo, uno spirito abbattuto inaridisce le ossa.
Mijn zoon, vergeet mijn lessen niet, houd in je hart mijn richtlijnen vast. Ze vermeerderen de dagen van je leven, geven je vele jaren van geluk.Figlio mio, non dimenticare il mio insegnamento e il tuo cuore custodisca i miei precetti, perché lunghi giorni e anni di vita e pace ti porteranno.
Laat ieder zo veel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief wie blijmoedig geeft.Ciascuno dia secondo quanto ha deciso nel suo cuore, non con tristezza né per forza, perché Dio ama chi dona con gioia.
Een wijze doet wat hem geboden wordt, een bedrieger komt ten val.L'assennato accetta i comandi, il linguacciuto va in rovina.
Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven, ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats geven.Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne.
Allen die uw hoop vestigt op de HEER: wees sterk en houd moed.Siate forti, riprendete coraggio, o voi tutti che sperate nel Signore.
Met heel mijn hart heb ik u gezocht, laat mij niet afdwalen van uw geboden.Con tutto il cuore ti cerco: non farmi deviare dai tuoi precetti.
Leer ons zo onze dagen te tellen dat wijsheid ons hart vervult.Insegnaci a contare i nostri giorni e giungeremo alla sapienza del cuore.
Laten de woorden van mijn mond u behagen, de overpeinzingen van mijn hart u bekoren, HEER, mijn rots, mijn bevrijder.Ti siano gradite le parole della mia bocca, davanti a te i pensieri del mio cuore. Signore, mia rupe e mio redentore.
Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, hem zoeken met heel hun hart.Beato chi è fedele ai suoi insegnamenti e lo cerca con tutto il cuore.
Ik verzeker jullie: als iemand tegen die berg zegt: “Kom van je plaats en stort je in zee,” en niet twijfelt in zijn hart, maar gelooft dat gebeuren zal wat hij zegt, dan zal het ook gebeuren.In verità vi dico: chi dicesse a questo monte: Lèvati e gettati nel mare, senza dubitare in cuor suo ma credendo che quanto dice avverrà, ciò gli sarà accordato.
Ik zal u loven met een oprecht hart als ik uw rechtvaardige voorschriften leer.Ti loderò con cuore sincero quando avrò appreso le tue giuste sentenze.

Maar houd u altijd aan de geboden die hij u in zijn onderricht gegeven heeft: heb de HEER, uw God, lief en volg de weg die hij u wijst, leef zijn geboden na, wees hem toegedaan en dien hem met hart en ziel.Soltanto abbiate gran cura di eseguire i comandi e la legge che Mosè, servo del Signore, vi ha dato, amando il Signore vostro Dio, camminando in tutte le sue vie, osservando i suoi comandi, restando fedeli a lui e servendolo con tutto il cuore e con tutta l'anima.
Vorige12Volgende

Bijbeltekst van de dag

Jezus keek hen aan en antwoordde hun: ‘Bij mensen is dat onmogelijk, maar bij God is alles mogelijk.’

Willekeurige Bijbeltekst

En wanneer dan mijn volk, het volk dat mij toebehoort, het hoofd buigt, al biddend mijn aanwezigheid zoekt en terugkeert van zijn dwaalwegen, dan zal ik het aanhoren vanuit de hemel, zijn zonden vergeven en het land genezen.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie

Bijbeltekst van de dag

Jezus keek hen aan en antwoordde hun: ‘Bij mensen is dat onmogelijk, maar bij God is alles mogelijk.’

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...