DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

46 Bijbelteksten over het Hart

« Spreuken 4:23 »
Nieuwe BijbelvertalingReina-Valera 1960
Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven.Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón; Porque de él mana la vida.
Zoals water het gezicht weerspiegelt, zo weerspiegelt het hart de mens.Como en el agua el rostro corresponde al rostro, Así el corazón del hombre al del hombre.
Niets is zo onbetrouwbaar als het hart, onverbeterlijk is het, wie zal het kennen? Ik, de HEER, ben het die het hart doorgrondt, die nieren toetst, die ieder naar zijn levenswandel beloont, aan ieder geeft wat hij verdient.Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso; ¿quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras.
Uw schoonheid moet niet gelegen zijn in uiterlijkheden, zoals kunstig gevlochten haar, gouden sieraden of elegante kleding, maar in wat verborgen ligt in uw hart, in een zacht en stil gemoed. Dat is een onvergankelijk sieraad dat God kostbaar acht.Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios.
Moge hij geven wat uw hart verlangt, en al uw plannen doen slagen.Te dé conforme al deseo de tu corazón, Y cumpla todo tu consejo.
Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken.Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón.
Schep, o God, een zuiver hart in mij, vernieuw mijn geest, maak mij standvastig.Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, Y renueva un espíritu recto dentro de mí.
Maar de HEER zei tegen Samuel: ‘Ga niet af op zijn voorkomen en zijn rijzige gestalte. Ik heb hem afgewezen. Het gaat niet om wat de mens ziet: de mens kijkt naar het uiterlijk, maar de HEER kijkt naar het hart.’Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho; porque Jehová no mira lo que mira el hombre; pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón.
Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je hart. God en de mensen zullen je genegen zijn en je zult waardering ondervinden.Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad; Atalas a tu cuello, Escríbelas en la tabla de tu corazón; Y hallarás gracia y buena opinión Ante los ojos de Dios y de los hombres.
Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg.Fíate de Jehová de todo tu corazón, Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, Y él enderezará tus veredas.
Hij antwoordde: 'Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand.'Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente.
Zoek je geluk bij de HEER, hij zal geven wat je hart verlangt.Deléitate asimismo en Jehová, Y él te concederá las peticiones de tu corazón.
Een vrolijk hart bevordert een goede gezondheid, een sombere geest verzwakt het lichaam.El corazón alegre constituye buen remedio; Mas el espíritu triste seca los huesos.
Laat ieder zo veel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief wie blijmoedig geeft.Cada uno dé como propuso en su corazón: no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre.
Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón.
Mijn zoon, vergeet mijn lessen niet, houd in je hart mijn richtlijnen vast. Ze vermeerderen de dagen van je leven, geven je vele jaren van geluk.Hijo mío, no te olvides de mi ley, Y tu corazón guarde mis mandamientos; Porque largura de días y años de vida Y paz te aumentarán.
Een wijze doet wat hem geboden wordt, een bedrieger komt ten val.El sabio de corazón recibirá los mandamientos; Mas el necio de labios caerá.
Allen die uw hoop vestigt op de HEER: wees sterk en houd moed.Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, Y tome aliento vuestro corazón.
Met heel mijn hart heb ik u gezocht, laat mij niet afdwalen van uw geboden.Con todo mi corazón te he buscado; No me dejes desviarme de tus mandamientos.
Leer ons zo onze dagen te tellen dat wijsheid ons hart vervult.Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, Que traigamos al corazón sabiduría.
Laten de woorden van mijn mond u behagen, de overpeinzingen van mijn hart u bekoren, HEER, mijn rots, mijn bevrijder.Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, Oh Jehová, roca mía, y redentor mío.
Ik verzeker jullie: als iemand tegen die berg zegt: “Kom van je plaats en stort je in zee,” en niet twijfelt in zijn hart, maar gelooft dat gebeuren zal wat hij zegt, dan zal het ook gebeuren.Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: Quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho.
Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, hem zoeken met heel hun hart.Bienaventurados los que guardan sus testimonios, Y con todo el corazón le buscan.
Ik zal u loven met een oprecht hart als ik uw rechtvaardige voorschriften leer.Te alabaré con rectitud de corazón Cuando aprendiere tus justos juicios.
Maar houd u altijd aan de geboden die hij u in zijn onderricht gegeven heeft: heb de HEER, uw God, lief en volg de weg die hij u wijst, leef zijn geboden na, wees hem toegedaan en dien hem met hart en ziel.Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés siervo de Jehová os ordenó: que améis a Jehová vuestro Dios, y andéis en todos sus caminos; que guardéis sus mandamientos, y le sigáis a él, y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma.
Bijbeltekst van de dag
1 Petrus 4:8
Heb elkaar vóór alles innig lief, want liefde bedekt tal van zonden.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Persoonlijk bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...
Accepteren Deze website gebruikt cookies