DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Hoop

«Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o… Jeremias 29:11»
Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven.Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor; pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais.
Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en wat bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem weer loven; Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God.Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus.
Maar wie de HEERE verwachten, zullen hun kracht vernieuwen, zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden, zij zullen snel lopen en niet afgemat worden, zij zullen lopen en niet moe worden.Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias; correrão e não se cansarão; caminharão e não se fatigarão.
De HEERE zal u bewaren voor alle kwaad, uw ziel zal Hij bewaren. De HEERE zal uw uitgaan en uw ingaan bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid.O Senhor te guardará de todo mal; ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre.
De God nu van de hoop moge u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest.Ora, o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo.
Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven.Vinde a mim, todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.
Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet.Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem.
En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três; mas o maior destes é o amor.
En dit niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweegbrengt, en de volharding ondervinding en de ondervinding hoop.E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência; e a paciência, a experiência; e a experiência, a esperança.
U bent mijn schuilplaats en mijn schild, op Uw woord heb ik gehoopt.Tu és o meu refúgio e o meu escudo; espero na tua palavra.
Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want Hij Die het beloofd heeft, is getrouw.Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu.
Wees sterk en Hij zal uw hart sterk maken, u allen die op de HEERE hoopt!Esforçai-vos, e ele fortalecerá o vosso coração, vós todos os que esperais no Senhor.
Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding.Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos.
Zelf zal ik echter uitzien naar de HEERE, ik zal wachten op de God van mijn heil. Mijn God zal mij horen.Eu, porém, esperarei no Senhor; esperei no Deus da minha salvação; o meu Deus me ouvirá.
Uitgestelde verwachting krenkt het hart, maar een vervuld verlangen is een boom des levens.A esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é árvore de vida.
Mijn deel is de HEERE, zegt mijn ziel, daarom zal ik op Hem hopen.A minha porção é o Senhor, diz a minha alma; portanto, esperarei nele.
Leid mij in Uw waarheid en leer mij, want U bent de God van mijn heil; U verwacht ik de hele dag.Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação; por ti estou esperando todo o dia.
Ik verwacht de HEERE, mijn ziel verwacht Hem en ik hoop op Zijn woord.Aguardo o Senhor; a minha alma o aguarda, e espero na sua palavra.
Laat Uw goedertierenheid over ons zijn, HEERE, zoals wij op U hopen.Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos.
En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons gegeven is.E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado.
Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons, overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden.Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos.
De Geest van de Heere HEERE is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen en voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis.O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas-novas aos mansos; enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos.
Maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en ontzag.Antes, santificai a Cristo, como Senhor, em vosso coração; e estai sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós.
Één lichaam en één Geest, zoals u ook geroepen bent tot één hoop van uw roeping. um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação.
Aan hen heeft God willen bekendmaken wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit geheimenis onder de heidenen: Christus onder u, de hoop op de heerlijkheid.Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória.

Evenzo is het kennen van wijsheid voor je ziel: als je haar vindt, dan is er toekomst, en wordt je hoop niet afgesneden.Tal será o conhecimento da sabedoria para a tua alma; se a achares, haverá para ti galardão, e não será cortada a tua expectação.
Vorige12Volgende

Bijbeltekst van de dag

Wees niet wijs in je eigen ogen:
vrees de HEERE en keer je af van het kwade.
Het zal een medicijn zijn voor je navel
en verfrissing voor je beenderen.

Willekeurige Bijbeltekst

Mijn zoon, neem het gebod van je vader in acht
en veronachtzaam het onderricht van je moeder niet.
Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie

Bijbeltekst van de dag

Wees niet wijs in je eigen ogen: vrees de HEERE en keer je af van het kwade. Het zal een medicijn zijn voor je navel en verfrissing voor je beenderen.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...