DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Hoop

«Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes —afirma… Jeremías 29:11»
Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des Heren, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven.Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes —afirma el Señor—, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza.
Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem nog loven, mijn Verlosser en mijn God!¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza, y todavía lo alabaré. ¡Él es mi Salvador y mi Dios!
Maar wie de Here verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat.Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas; volarán como las águilas: correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán.
De Here zal u bewaren voor alle kwaad, Hij zal uw ziel bewaren. De Here zal uw uitgang en uw ingang bewaren van nu aan tot in eeuwigheid.El Señor te protegerá; de todo mal protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino, desde ahora y para siempre.
De God nu der hope vervulle u met louter vreugde en vrede in uw geloof, om overvloedig te zijn in de hoop, door de kracht des heiligen Geestes.Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo.
Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet.Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve.
Zo blijven dan: Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.Ahora, pues, permanecen estas tres virtudes: la fe, la esperanza y el amor. Pero la más excelente de ellas es el amor.
Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso.
En niet alleen (hierin), maar wij roemen ook in de verdrukkingen, daar wij weten, dat de verdrukking volharding uitwerkt, en de volharding beproefdheid, en de beproefdheid hoop.Y no sólo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia; la perseverancia, entereza de carácter; la entereza de carácter, esperanza.
Gij zijt mijn schuilplaats en mijn schild, ik hoop op uw woord.Tú eres mi escondite y mi escudo; en tu palabra he puesto mi esperanza.
Laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want Hij, die beloofd heeft, is getrouw.Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa.
Weest sterk en uw hart zij onversaagd, gij allen, die op de Here hoopt.Cobren ánimo y ármense de valor, todos los que en el Señor esperan.
Indien wij echter hopen op hetgeen wij niet zien, verwachten wij het met volharding.Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia.
Maar ik zal uitzien naar de Here, ik zal wachten op de God mijns heils; mijn God zal mij horen.Pero yo he puesto mi esperanza en el Señor; yo espero en el Dios de mi salvación. ¡Mi Dios me escuchará!
Een langgerekt hopen maakt het hart ziek, maar een vervulde begeerte is een boom des levens.La esperanza frustrada aflige al corazón; el deseo cumplido es un árbol de vida.
Mijn ziel zegt: Mijn deel is de Here, daarom zal ik op Hem hopen.Por tanto, digo: «El Señor es todo lo que tengo. ¡En él esperaré!»
Ik verwacht de Here, mijn ziel verwacht en ik hoop op zijn woord.Espero al Señor, lo espero con toda el alma; en su palabra he puesto mi esperanza.
Leid mij in uw waarheid en leer mij, want Gij zijt de God mijns heils, U verwacht ik de ganse dag.Encamíname en tu verdad, ¡enséñame! Tú eres mi Dios y Salvador; ¡en ti pongo mi esperanza todo el día!
Uw goedertierenheid, Here, zij over ons, gelijk wij op U hopen.Que tu gran amor, Señor, nos acompañe, tal como lo esperamos de ti.
En de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de heilige Geest, die ons gegeven is.Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado.
Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons naar zijn grote barmhartigheid door de opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft doen wedergeboren worden tot een levende hoop.¡Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo! Por su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva.
De Geest des Heren Heren is op mij, omdat de Here mij gezalfd heeft; Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen, om te verbinden gebrokenen van hart, om voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor gebondenen opening der gevangenis.El Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros.
Maar heiligt de Christus in uw harten als Here, altijd bereid tot verantwoording aan al wie u rekenschap vraagt van de hoop, die in u is, doch met zachtmoedigheid en vreze.Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes.
Eén lichaam en één Geest, gelijk gij ook geroepen zijt in de ene hoop uwer roeping.Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza.
Hun heeft God willen bekendmaken, hoe rijk de heerlijkheid van dit geheimenis is onder de heidenen: Christus onder u, de hoop der heerlijkheid.A éstos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria.

Erken, dat de wijsheid zó is voor uw ziel. Als gij haar gevonden hebt, dan is er toekomst en uw verwachting wordt niet afgesneden.Así de dulce sea la sabiduría a tu alma; si das con ella, tendrás buen futuro; tendrás una esperanza que no será destruida.
Vorige12Volgende

Bijbeltekst van de dag

Hij zal niet toelaten, dat uw voet wankelt,
uw Bewaarder zal niet sluimeren.

Willekeurige Bijbeltekst

En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des heiligen Geestes ontvangen.

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God te verspreiden, met (nog) minder advertenties:

Donatie

Bijbeltekst van de dag

Hij zal niet toelaten, dat uw voet wankelt, uw Bewaarder zal niet sluimeren.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...