DailyVerses.net
<

Johannes 14 - NBG & CEI

>
Lees dit hoofdstuk online, klik hier om het hoofdstuk te lezen.

Bijbelteksten

« Giovanni 14:1 »

NBV BGT NBG BB
X
CEI
Uw hart worde niet ontroerd; gij gelooft in God, gelooft ook in Mij.Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me.
In het huis mijns Vaders zijn vele woningen – anders zou Ik het u gezegd hebben – want Ik ga heen om u plaats te bereiden.Nella casa del Padre mio vi sono molti posti. Se no, ve l'avrei detto. Io vado a prepararvi un posto.
Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.Gli disse Gesù: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me».
Indien gij Mij kendet, zoudt gij ook mijn Vader gekend hebben. Van nu aan kent gij Hem en hebt gij Hem gezien.Se conoscete me, conoscerete anche il Padre: fin da ora lo conoscete e lo avete veduto.
Filippus zeide tot Hem: Here, toon ons de Vader en het is ons genoeg.Gli disse Filippo: «Signore, mostraci il Padre e ci basta».
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en grotere nog dan deze, want Ik ga tot de Vader.In verità, in verità vi dico: anche chi crede in me, compirà le opere che io compio e ne farà di più grandi, perché io vado al Padre.
En wat gij ook vraagt in mijn naam, Ik zal het doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worde.Qualunque cosa chiederete nel nome mio, la farò, perché il Padre sia glorificato nel Figlio.
Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren.Se mi amate, osserverete i miei comandamenti.
En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn.Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Consolatore perché rimanga con voi per sempre.
Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom tot u.Non vi lascerò orfani, ritornerò da voi.
Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en wie Mij liefheeft, zal geliefd worden door mijn Vader en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren.Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi mi ama. Chi mi ama sarà amato dal Padre mio e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui.
Jezus antwoordde en zeide tot hem: Indien iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord bewaren en mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en bij hem wonen.Gli rispose Gesù: «Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui».
Maar de Trooster, de heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb.Ma il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, egli v'insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto.
Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u; niet gelijk de wereld die geeft, geef Ik hem u. Uw hart worde niet ontroerd of versaagd.Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore.
Opmerkingen
Bijbeltekst van de dag
Waarmede zal de jongeling zijn pad rein bewaren? Als hij dat houdt naar uw woord.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Persoonlijk Bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...