DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

Johannes 15 - NBG & KAT

Lees dit hoofdstuk online, klik hier om het hoofdstuk te lezen. De link werkt alleen als je ingelogd bent bij debijbel.nl.

Bijbelteksten

Nederlands BijbelgenootschapKatolícky preklad
Gij zijt nu ​rein​ om het woord, dat Ik tot u gesproken heb; blijft in Mij, gelijk Ik in u.Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal.
Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen.Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť.
Indien gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt wat gij maar wilt, en het zal u geworden.Ak ostanete vo mne a moje slová ostanú vo vás, proste, o čo chcete, a splní sa vám to.
Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt en gij zult mijn discipelen zijn.Môj Otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia a stanete sa mojimi učeníkmi.
Indien gij mijn geboden bewaart, zult gij in mijn liefde blijven, gelijk Ik de geboden mijns Vaders bewaard heb en blijf in zijn liefde.Ak budete zachovávať moje prikázania, ostanete v mojej láske, ako ja zachovávam prikázania svojho Otca a ostávam v jeho láske.
Dit heb Ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zij en uw blijdschap vervuld worde.Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosť a aby vaša radosť bola úplná.
Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt, gelijk Ik u heb liefgehad.Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás.
Niemand heeft grotere liefde, dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden.Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich priateľov.
Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen en u aangewezen, opdat gij zoudt heengaan en vrucht dragen en uw vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geve, wat gij Hem bidt in mijn naam.Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo; aby vám Otec dal všetko, o čo ho budete prosiť v mojom mene.
Indien de wereld u haat, weet dan, dat zij Mij eer dan u gehaat heeft.Ak vás svet nenávidí, vedzte, že mňa nenávidel prv ako vás.
Wanneer de Trooster komt, die Ik u zenden zal van de Vader, de ​Geest​ der Waarheid, die van de Vader uitgaat, zal deze van Mij getuigen.Keď príde Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, on o mne vydá svedectvo.
Bijbeltekst van de dag
Eén is wetgever en rechter, Hij, die de macht heeft om te behouden en te verderven. Maar wie zijt gij, dat gij uw naaste oordeelt?
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Persoonlijk bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...