DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

41 Bijbelteksten over het Kwaad (2/2)

Nederlands BijbelgenootschapLuther 2017
Het aangezicht des Heren is tegen hen die kwaad doen, om hun gedachtenis van de aarde uit te roeien.Das Antlitz des HERRN steht wider alle, die Böses tun, dass er ihren Namen ausrotte von der Erde.
Als vrijen en niet als mannen, die de vrijheid misbruiken tot dekmantel voor hun kwaadwilligheid, maar als dienaren Gods.Als Freie und nicht als hättet ihr die Freiheit zum Deckmantel der Bosheit, sondern als Knechte Gottes.
Zalig zijt gij, wanneer u de mensen haten en wanneer zij u uitstoten, en smaden en uw naam als slecht verwerpen ter wille van de Zoon des mensen.Selig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen und euch ausstoßen und schmähen und verwerfen euren Namen als böse um des Menschensohnes willen.
Want de wortel van alle kwaad is de geldzucht. Door daarnaar te haken zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben zich met vele smarten doorboord.Denn Geldgier ist eine Wurzel alles Übels; danach hat einige gelüstet und sie sind vom Glauben abgeirrt und machen sich selbst viel Schmerzen.
Hij openbaart ondoorgrondelijke en verborgen dingen, Hij weet wat in het duister is, en het licht woont bij Hem.Er offenbart, was tief und verborgen ist; er weiß, was in der Finsternis liegt, und nur bei ihm ist das Licht.
Bewaar uw tong voor het kwade en uw lippen voor het spreken van bedrog.Behüte deine Zunge vor Bösem und deine Lippen, dass sie nicht Trug reden.
Want de ogen des Heren zijn op de rechtvaardigen, en zijn oren tot hun smeking, maar het aangezicht des Heren is tegen hen, die het kwade doen.Denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten, und seine Ohren hören auf ihr Gebet; das Angesicht des Herrn aber sieht auf die, die Böses tun.
Gedenk dan uw Schepper in uw jongelingsjaren, voordat de kwade dagen komen en de jaren naderen, waarvan gij zegt: Ik heb daarin geen behagen.Denk an deinen Schöpfer in deiner Jugend, ehe die bösen Tage kommen und die Jahre nahen, da du wirst sagen: »Sie gefallen mir nicht«.
En wie zal u kwaad doen, als gij u beijvert voor het goede?Und wer ist's, der euch schaden könnte, wenn ihr dem Guten nacheifert?
Misleidt uzelf niet; slechte omgang bederft goede zeden.Lasst euch nicht verführen! Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten.
Bedrog is in het ​hart​ van wie kwaad smeden, maar voor wie tot ​vrede​ raden, is er vreugde.Die Böses planen, haben Trug im Herzen; aber die zum Frieden raten, haben Freude.
Wijk noch ter rechter-, noch ter linkerhand af, houd uw voet verwijderd van het kwade.Weiche weder zur Rechten noch zur Linken; wende deinen Fuß vom Bösen.
Gij zijt nu ​rein​ om het woord, dat Ik tot u gesproken heb; blijft in Mij, gelijk Ik in u.Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe.
Ziet toe, broeders, dat bij niemand uwer een boos, ongelovig ​hart​ zij, door af te vallen van de levende God.Seht zu, Brüder und Schwestern, dass niemand unter euch ein böses, ungläubiges Herz habe und abfalle von dem lebendigen Gott.
Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil.Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und allerlei Böses gegen euch reden und dabei lügen.
Weest niet gelijk aan uw vaderen, tot wie de vroegere ​profeten​ gepredikt hebben: zo zegt de Here der heerscharen: bekeert u toch van uw boze handel en wandel; maar zij luisterden niet en sloegen op Mij geen acht, luidt het woord des Heren.Seid nicht wie eure Väter, denen die früheren Propheten predigten und sprachen: »So spricht der HERR Zebaoth: Kehrt doch um von euren bösen Wegen und von eurem bösen Tun!«, aber sie gehorchten nicht und achteten nicht auf mich, spricht der HERR.
Bijbeltekst van de dag
Romeinen 12:15
Weest blijde met de blijden, weent met de wenenden.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Persoonlijk bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
>Lees meer...