DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over het Leven

«Il Signore ti proteggerà da ogni male, egli proteggerà la tua vita… Salmo 121:7-8»
De HEERE zal u bewaren voor alle kwaad, uw ziel zal Hij bewaren. De HEERE zal uw uitgaan en uw ingaan bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid.Il Signore ti proteggerà da ogni male, egli proteggerà la tua vita. Il Signore veglierà su di te, quando esci e quando entri, da ora e per sempre.
Let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen, en buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn.Vigilate dunque attentamente sulla vostra condotta, comportandovi non da stolti, ma da uomini saggi; profittando del tempo presente, perché i giorni sono cattivi.
Zoals water gezicht tegenover gezicht stelt, zo weerspiegelt het hart van de mens de mens zelf.Come un volto differisce da un altro, così i cuori degli uomini differiscono fra di loro.
Want wij wandelen door geloof, niet door aanschouwen.Camminiamo nella fede e non ancora in visione.
En alles wat u doet, doe dat van harte, als voor de Heere en niet voor mensen, in de wetenschap dat u van de Heere als vergelding de erfenis zult ontvangen, want u dient de Heere Christus.Qualunque cosa facciate, fatela di cuore come per il Signore e non per gli uomini, sapendo che come ricompensa riceverete dal Signore l'eredità. Servite a Cristo Signore.
Wie gerechtigheid en goedertierenheid najaagt, vindt het leven, rechtvaardigheid en eer.Chi segue la giustizia e la misericordia troverà vita e gloria.
Want wat zal het een mens baten als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade lijdt?Che giova infatti all'uomo guadagnare il mondo intero, se poi perde la propria anima?
Bezwijkt mijn lichaam en mijn hart, dan is God de rots van mijn hart en voor eeuwig mijn deel.Vengono meno la mia carne e il mio cuore; ma la roccia del mio cuore è Dio, è Dio la mia sorte per sempre.
Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog; die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen.Infatti: Chi vuole amare la vita e vedere giorni felici, trattenga la sua lingua dal male e le sue labbra da parole d'inganno; eviti il male e faccia il bene, cerchi la pace e la segua.
Want U bent mijn rots en mijn burcht! Wijs mij dan de weg en leid mij zachtjes, omwille van Uw Naam.Tu sei la mia roccia e il mio baluardo, per il tuo nome dirigi i miei passi.
Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is, want daaruit zijn de uitingen van het leven.Con ogni cura vigila sul cuore perché da esso sgorga la vita.
Voor alles is er een vastgestelde tijd, en er is een tijd voor elk voornemen onder de hemel.Per ogni cosa c'è il suo momento, il suo tempo per ogni faccenda sotto il cielo.
HEERE, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden.Fammi conoscere, Signore, le tue vie, insegnami i tuoi sentieri.
En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.Non conformatevi alla mentalità di questo secolo, ma trasformatevi rinnovando la vostra mente, per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a lui gradito e perfetto.
En Jezus zei tegen hen: Ik ben het Brood des levens; wie tot Mij komt, zal beslist geen honger hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben.Gesù rispose: «Io sono il pane della vita; chi viene a me non avrà più fame e chi crede in me non avrà più sete.»
Zwijg voor de HEERE en verwacht Hem; ontsteek niet in woede over hem wiens weg voorspoedig is, over een man die listige plannen uitvoert.Stà in silenzio davanti al Signore e spera in lui; non irritarti per chi ha successo, per l'uomo che trama insidie.
Wie zijn mond behoedt, bewaart zijn ziel, wie zijn lippen openspert, hem wacht de ondergang.Chi sorveglia la sua bocca conserva la vita, chi apre troppo le labbra incontra la rovina.
Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis van de HEERE blijven tot in lengte van dagen.Felicità e grazia mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita, e abiterò nella casa del Signore per lunghissimi anni.
Want ik gebied u heden de HEERE, uw God, lief te hebben, in Zijn wegen te gaan en Zijn geboden, Zijn verordeningen en Zijn bepalingen in acht te nemen. Dan zult u leven en talrijk worden, en zal de HEERE, uw God, u zegenen in het land waar u naartoe gaat om het in bezit te nemen.Poiché io oggi ti comando di amare il Signore tuo Dio, di camminare per le sue vie, di osservare i suoi comandi, le sue leggi e le sue norme, perché tu viva e ti moltiplichi e il Signore tuo Dio ti benedica nel paese che tu stai per entrare a prendere in possesso.
Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.Chi crede in me; come dice la Scrittura: fiumi di acqua viva sgorgheranno dal suo seno.
Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven.Sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Questa vita nella carne, io la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha dato se stesso per me.
Jaag de vrede na met allen, en de heiliging, zonder welke niemand de Heere zal zien.Cercate la pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà mai il Signore.
Zeg niet: Hoe komt het dat de dagen van vroeger beter waren dan deze? Want niet uit wijsheid zou u dat vragen.Non domandare: «Come mai i tempi antichi erano migliori del presente?», poiché una tale domanda non è ispirata da saggezza.
Het pad ten leven is voor hem die vermaning in acht neemt, maar wie bestraffing achter zich laat, doet dwalen.E' sulla via della vita chi osserva la disciplina, chi trascura la correzione si smarrisce.
Wie verstand verwerft, heeft zijn leven lief, wie inzicht bewaart, vindt het goede.Chi acquista senno ama se stesso e chi agisce con prudenza trova fortuna.

Wie is wijs en verstandig onder u? Laat hij uit zijn goede levenswandel zijn werken laten zien, in zachtmoedige wijsheid.Chi è saggio e accorto tra voi? Mostri con la buona condotta le sue opere ispirate a saggia mitezza.

Bijbeltekst van de dag

Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat Hij u op Zijn tijd verhoogt.

Willekeurige Bijbeltekst

En alles wat u doet, doe dat van harte, als voor de Heere en niet voor mensen,
in de wetenschap dat u van de Heere als vergelding de erfenis zult ontvangen, want u dient de Heere Christus.
Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie

Bijbeltekst van de dag

Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat Hij u op Zijn tijd verhoogt.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...