DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

Matteüs 5 - NBG & RVR95

Lees dit hoofdstuk online, klik hier om het hoofdstuk te lezen. De link werkt alleen als je ingelogd bent bij debijbel.nl.

Bijbelteksten

Nederlands BijbelgenootschapReina-Valera 1995
Zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden.Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación.
Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados.
Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien.Bienaventurados los de limpio corazón, porque verán a Dios.
Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden.Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios.
Zalig de vervolgden om der gerechtigheid wil, want hunner is het Koninkrijk der hemelen.Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos.
Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil.Bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo.
Gij zijt het zout der aarde; indien nu het zout zijn kracht verliest, waarmede zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe dan om weggeworpen en door de mensen vertreden te worden.Vosotros sois la sal de la tierra; pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres.
Gij zijt het licht der wereld. Een stad, die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven.Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder.
Ook steekt men geen lamp aan en zet haar onder de korenmaat, maar op de standaard, en zij schijnt voor allen, die in het huis zijn. Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken.Ni se enciende una luz y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Gij zult niet echtbreken. Maar Ik zeg u: Een ieder, die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn ​hart​ reeds echtbreuk met haar gepleegd.Oísteis que fue dicho: “No cometerás adulterio.” Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón.
Indien dan uw rechteroog u tot ​zonde​ zou verleiden, ruk het uit en werp het van u, want het is beter voor u, dat één uwer leden verloren ga en niet uw gehele lichaam in de hel geworpen worde.Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno.
RVR95 | zonde begeerte hel
Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief en bidt voor wie u vervolgen.Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian y orad por los que os ultrajan y os persiguen.
Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is.Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto.
RVR95 | Vader heiligheid
Bijbeltekst van de dag
Openbaring 3:5
Wie overwint, zal aldus bekleed worden met witte klederen; en Ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het ​boek​ des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor mijn Vader en voor zijn ​engelen.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Persoonlijk bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
>Lees meer...