DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Ontzag

«Temere il Signore è odiare il male: io detesto la superbia, l'arroganza… Proverbi 8:13»
De vreze des Heren is het kwade te haten; hoogmoed en trots en boze wandel en een mond vol draaierijen haat ik.Temere il Signore è odiare il male: io detesto la superbia, l'arroganza, la cattiva condotta e la bocca perversa.
Daar wij nu deze beloften bezitten, geliefden, laten wij ons reinigen van alle bezoedeling des vlezes en des geestes, en zo onze heiligheid volmaken in de vreze Gods.In possesso dunque di queste promesse, carissimi, purifichiamoci da ogni macchia della carne e dello spirito, portando a compimento la nostra santificazione, nel timore di Dio.
Wees niet wijs in eigen ogen, vrees de Here en wijk van het kwaad; het zal medicijn wezen voor uw vlees, en lafenis voor uw gebeente.Non credere di essere saggio, temi il Signore e stà lontano dal male. Salute sarà per il tuo corpo e un refrigerio per le tue ossa.
Zie, des Heren oog is op hen die Hem vrezen, die op zijn goedertierenheid hopen.Ecco, l'occhio del Signore veglia su chi lo teme, su chi spera nella sua grazia.
Het loon van ootmoed – vreze des Heren – is rijkdom, eer en leven.Frutti dell'umiltà sono il timore di Dio, la ricchezza, l'onore e la vita.
Nu dan, Israël, wat vraagt de Here, uw God, van u dan de Here, uw God, te vrezen door in al zijn wegen te wandelen; Hem lief te hebben; de Here, uw God, te dienen met uw ganse hart en met uw ganse ziel; de geboden en de inzettingen des Heren, die ik u heden opleg, te onderhouden, opdat het u wèl ga.Ora, Israele, che cosa ti chiede il Signore tuo Dio, se non che tu tema il Signore tuo Dio, che tu cammini per tutte le sue vie, che tu l'ami e serva il Signore tuo Dio con tutto il cuore e con tutta l'anima, che tu osservi i comandi del Signore e le sue leggi, che oggi ti do per il tuo bene?
Bedrieglijk is de bevalligheid en ijdel de schoonheid, maar een vrouw die de Here vreest, die is te prijzen.Fallace è la grazia e vana è la bellezza, ma la donna che teme Dio è da lodare.
Beter is een weinig in de vreze des Heren, dan een grote schat en onrust daarbij.Poco con il timore di Dio è meglio di un gran tesoro con l'inquietudine.
Welzalig ieder die de Here vreest, die in zijn wegen wandelt.Beato l'uomo che teme il Signore e cammina nelle sue vie.
De vreze des Heren is het begin der kennis; de dwazen verachten wijsheid en tucht.Il timore del Signore è il principio della scienza; gli stolti disprezzano la sapienza e l'istruzione.
De Here, uw God, zult gij volgen, Hem vrezen, zijn geboden houden en naar zijn stem luisteren: Hem zult gij dienen en aanhangen.Seguirete il Signore vostro Dio, temerete lui, osserverete i suoi comandi, obbedirete alla sua voce, lo servirete e gli resterete fedeli.
De vreze des Heren voedt op tot wijsheid, en ootmoed gaat vooraf aan de eer.Il timore di Dio è una scuola di sapienza, prima della gloria c'è l'umiltà.
Van al het gehoorde is het slotwoord: Vrees God en onderhoud zijn geboden, want dit geldt voor alle mensen.Conclusione del discorso, dopo che si è ascoltato ogni cosa: Temi Dio e osserva i suoi comandamenti, perché questo per l'uomo è tutto.
Maar voor u, die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder haar vleugelen; gij zult uitgaan en springen als kalveren uit de stal.Per voi invece, cultori del mio nome, sorgerà il sole di giustizia con raggi benefici e voi uscirete saltellanti come vitelli di stalla.
En daar de vroedvrouwen God vreesden, gaf Hij haar ieder een gezin.E poiché le levatrici avevano temuto Dio, egli diede loro una numerosa famiglia.
De vreze des Heren is het begin der wijsheid en het kennen van de Hoogheilige is verstand.Fondamento della sapienza è il timore di Dio, la scienza del Santo è intelligenza.
Halleluja. Welzalig de man, die de Here vreest, die van harte lust heeft in zijn geboden.Alleluia. Beato l'uomo che teme il Signore e trova grande gioia nei suoi comandamenti.
Betaalt aan allen het verschuldigde, belasting aan wie belasting, tol aan wie tol, ontzag aan wie ontzag, eerbetoon aan wie eer toekomt.Rendete a ciascuno ciò che gli è dovuto: a chi il tributo, il tributo; a chi le tasse le tasse; a chi il timore il timore; a chi il rispetto il rispetto.
De vreze des Heren is het begin der wijsheid, een goed inzicht hebben allen die ze betrachten. Zijn lof houdt eeuwig stand.Principio della saggezza è il timore del Signore, saggio è colui che gli è fedele; la lode del Signore è senza fine.
God zegent ons, opdat alle einden der aarde Hem vrezen.Ci benedica Dio e lo temano tutti i confini della terra.
Wie zijn vriend medelijden onthoudt, die verzaakt de vreze des Almachtigen.A chi è sfinito è dovuta pietà dagli amici, anche se ha abbandonato il timore di Dio.
Och, hadden zij steeds zulk een hart om Mij te vrezen en om al mijn geboden te onderhouden, opdat het hun en hun kinderen voor altoos wèl mocht gaan!Oh, se avessero sempre un tal cuore, da temermi e da osservare tutti i miei comandi, per essere felici loro e i loro figli per sempre!
En onderhoud de geboden van de Here, uw God, door in zijn wegen te wandelen en Hem te vrezen.Osserva i comandi del Signore tuo Dio camminando nelle sue vie e temendolo.
De gemeente dan door geheel Judea, Galilea en Samaria had vrede; zij werd opgebouwd en wandelde in de vreze des Heren, en zij nam in aantal toe door de bijstand van de heilige Geest.La Chiesa era dunque in pace per tutta la Giudea, la Galilea e la Samaria; essa cresceva e camminava nel timore del Signore, colma del conforto dello Spirito Santo.
Leer mij, Here, uw weg, opdat ik in uw waarheid wandele; verenig mijn hart om uw naam te vrezen.Mostrami, Signore, la tua via, perché nella tua verità io cammini; donami un cuore semplice che tema il tuo nome.

Bijbeltekst van de dag

Niet ons, o Here, niet ons, maar uw naam geef eer, om uw goedertierenheid, om uw trouw.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...