DailyVerses.netThema'sInschrijvenWillekeurige tekst

24 Bijbelteksten over Ontzag

De vreze des Heren is het kwade te haten; hoogmoed en trots en boze wandel en een mond vol draaierijen haat ik.El temor de Jehová es aborrecer el mal; La soberbia y la arrogancia, el mal camino, Y la boca perversa, aborrezco.
Daar wij nu deze beloften bezitten, geliefden, laten wij ons reinigen van alle bezoedeling des vlezes en des geestes, en zo onze heiligheid volmaken in de vreze Gods.Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios.
Wees niet wijs in eigen ogen, vrees de Here en wijk van het kwaad; het zal medicijn wezen voor uw vlees, en lafenis voor uw gebeente.No seas sabio en tu propia opinión; Teme a Jehová, y apártate del mal; Porque será medicina a tu cuerpo, Y refrigerio para tus huesos.
Zie, des Heren oog is op hen die Hem vrezen, die op zijn goedertierenheid hopen.He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, Sobre los que esperan en su misericordia.
Het loon van ootmoed – vreze des Heren – is rijkdom, eer en leven.Riquezas, honra y vida Son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová.
Bedrieglijk is de bevalligheid en ijdel de schoonheid, maar een vrouw die de Here vreest, die is te prijzen.Engañosa es la gracia, y vana la hermosura; La mujer que teme a Jehová, ésa será alabada.
Nu dan, Israël, wat vraagt de Here, uw God, van u dan de Here, uw God, te vrezen door in al zijn wegen te wandelen; Hem lief te hebben; de Here, uw God, te dienen met uw ganse hart en met uw ganse ziel; de geboden en de inzettingen des Heren, die ik u heden opleg, te onderhouden, opdat het u wèl ga.Ahora, pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma; que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad?
Beter is een weinig in de vreze des Heren, dan een grote schat en onrust daarbij.Mejor es lo poco con el temor de Jehová, Que el gran tesoro donde hay turbación.
Welzalig ieder die de Here vreest, die in zijn wegen wandelt.Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, Que anda en sus caminos.
De vreze des Heren is het begin der kennis; de dwazen verachten wijsheid en tucht.El principio de la sabiduría es el temor de Jehová; Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza.
De Here, uw God, zult gij volgen, Hem vrezen, zijn geboden houden en naar zijn stem luisteren: Hem zult gij dienen en aanhangen.En pos de Jehová vuestro Dios andaréis; a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis, y a él seguiréis.
Maar voor u, die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder haar vleugelen; gij zult uitgaan en springen als kalveren uit de stal.Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el Sol de justicia, y en sus alas traerá salvación; y saldréis, y saltaréis como becerros de la manada.
De vreze des Heren voedt op tot wijsheid, en ootmoed gaat vooraf aan de eer.El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría; Y a la honra precede la humildad.
Betaalt aan allen het verschuldigde, belasting aan wie belasting, tol aan wie tol, ontzag aan wie ontzag, eerbetoon aan wie eer toekomt.Pagad a todos lo que debéis: al que tributo, tributo; al que impuesto, impuesto; al que respeto, respeto; al que honra, honra.
En daar de vroedvrouwen God vreesden, gaf Hij haar ieder een gezin.Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias.
Halleluja. Welzalig de man, die de Here vreest, die van harte lust heeft in zijn geboden.Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, Y en sus mandamientos se deleita en gran manera.
De vreze des Heren is het begin der wijsheid en het kennen van de Hoogheilige is verstand.El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia.
Van al het gehoorde is het slotwoord: Vrees God en onderhoud zijn geboden, want dit geldt voor alle mensen.El fin de todo el discurso oído es este: Teme a Dios, y guarda sus mandamientos; porque esto es el todo del hombre.
De vreze des Heren is het begin der wijsheid, een goed inzicht hebben allen die ze betrachten. Zijn lof houdt eeuwig stand.El principio de la sabiduría es el temor de Jehová; Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos; Su loor permanece para siempre.
Wie zijn vriend medelijden onthoudt, die verzaakt de vreze des Almachtigen.El atribulado es consolado por su compañero; Aun aquel que abandona el temor del Omnipotente.
God zegent ons, opdat alle einden der aarde Hem vrezen.Bendíganos Dios, Y témanlo todos los términos de la tierra.
Och, hadden zij steeds zulk een hart om Mij te vrezen en om al mijn geboden te onderhouden, opdat het hun en hun kinderen voor altoos wèl mocht gaan!!!Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre!
Onderhoud de geboden van de Here, uw God, door in zijn wegen te wandelen en Hem te vrezen.Guardarás, pues, los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, y temiéndole.
De gemeente dan door geheel Judea, Galilea en Samaria had vrede; zij werd opgebouwd en wandelde in de vreze des Heren, en zij nam in aantal toe door de bijstand van de heilige Geest.Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria; y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo.

Bijbeltekst van de dag

Laten wij dus, daar wij de gelegenheid hebben, doen wat goed is voor allen, maar inzonderheid voor onze geloofsgenoten.

Willekeurige Bijbeltekst

Daar wij nu deze beloften bezitten, geliefden, laten wij ons reinigen van alle bezoedeling des vlezes en des geestes, en zo onze heiligheid volmaken in de vreze Gods.

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God te verspreiden, met (nog) minder advertenties:

Donatie

Bijbeltekst van de dag

Laten wij dus, daar wij de gelegenheid hebben, doen wat goed is voor allen, maar inzonderheid voor onze geloofsgenoten.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...