DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

17 Bijbelteksten over Overwinnen

Nederlands BijbelgenootschapAlmeida Revista e Corrigida
Dit heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld lijdt gij verdrukking, maar houdt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen.Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz; no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo; eu venci o mundo.
Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem.
Want geen woord, dat van God komt, zal krachteloos wezen.Porque para Deus nada é impossível.
Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Here Jezus Christus.Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo.
Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwonnen heeft: ons geloof.Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo; e esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé.
Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad.Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou.
ARC | God liefde
Maar Gij, Here, zijt een schild dat mij dekt, mijn eer, en die mijn hoofd opheft.Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça.
Daarom dan, laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en de zonde, die ons zo licht in de weg staat, en met volharding de wedloop lopen, die vóór ons ligt.Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos, com paciência, a carreira que nos está proposta.
ARC | zonde leven
Strijd de goede strijd des geloofs, grijp het eeuwige leven, waartoe gij geroepen zijt en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen.Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas.
En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen.E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam.
ARC | kwaad licht
Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden.Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar.
Gíj zijt uit God, kinderkens, en gij hebt hen overwonnen; want Hij, die in u is, is meerder dan die in de wereld is.Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo.
Wie is het, die de wereld overwint, dan wie gelooft, dat Jezus de Zoon van God is?Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus?
Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op zijn troon.Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono.
Jubel luide, gij dochter van Sion; juich, gij dochter van Jeruzalem! Zie, uw ​koning​ komt tot u, hij is ​rechtvaardig​ en zegevierend, nederig, en rijdende op een ezel, op een ezelshengst, een ezelinnejong.Alegra-te muito, ó filha de Sião; exulta, ó filha de Jerusalém; eis que o teu rei virá a ti, justo e Salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta.
Och Here, geef toch heil, och Here, geef toch voorspoed! Gezegend hij, die komt in de naam des Heren; wij ​zegenen​ u uit het ​huis​ des Heren.Oh! Salva, Senhor, nós te pedimos; ó Senhor, nós te pedimos, prospera! Bendito aquele que vem em nome do Senhor; nós vos bendizemos desde a Casa do Senhor.
Wie overwint, zal aldus bekleed worden met witte klederen; en Ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het ​boek​ des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor mijn Vader en voor zijn ​engelen.O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida; e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos.
Bijbeltekst van de dag
Vermaant daarom elkander en bouwt elkander op, gelijk gij dit ook doet.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Persoonlijk bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...