DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Planning

«Affida al Signore la tua attività e i tuoi progetti riusciranno. Proverbi 16:3»
Wentel uw werken op de HEERE, en uw plannen zullen bevestigd worden.Affida al Signore la tua attività e i tuoi progetti riusciranno.
Want wie van u die een toren wil bouwen, gaat niet eerst zitten om de kosten te berekenen, of hij de middelen wel heeft om het werk te voltooien?Chi di voi, volendo costruire una torre, non si siede prima a calcolarne la spesa, se ha i mezzi per portarla a compimento?
Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven.Io, infatti, conosco i progetti che ho fatto a vostro riguardo - dice il Signore - progetti di pace e non di sventura, per concedervi un futuro pieno di speranza.
Het hart van een mens overdenkt zijn weg, maar de HEERE bestuurt zijn voetstappen.La mente dell'uomo pensa molto alla sua via, ma il Signore dirige i suoi passi.
Moge Hij u overeenkomstig de wens van uw hart geven en al uw voornemens in vervulling doen gaan.Ti conceda secondo il tuo cuore, faccia riuscire ogni tuo progetto.
Plannen falen, als er geen overleg is, maar door een veelheid van raadgevers komt het nodige tot stand.Falliscono le decisioni prese senza consultazione, riescono quelle prese da molti consiglieri.
In het hart van de mens zijn veel plannen, maar de raad van de HEERE, die houdt stand.Molte sono le idee nella mente dell'uomo, ma solo il disegno del Signore resta saldo.
Doe mij in de morgen Uw goedertierenheid horen, want ik vertrouw op U; maak mij de weg bekend die ik te gaan heb, want tot U hef ik mijn ziel op.Al mattino fammi sentire la tua grazia, poiché in te confido. Fammi conoscere la strada da percorrere, perché a te si innalza l'anima mia.
Voor alles is er een vastgestelde tijd, en er is een tijd voor elk voornemen onder de hemel.Per ogni cosa c'è il suo momento, il suo tempo per ogni faccenda sotto il cielo.
Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de HEERE.Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie - oracolo del Signore.
Mat u niet af om rijk te worden, gebruik daarvoor uw inzicht niet.Non affannarti per arricchire, rinunzia a un simile pensiero.
Leer ons zó onze dagen tellen, dat wij een wijs hart verkrijgen.Insegnaci a contare i nostri giorni e giungeremo alla sapienza del cuore.
Ook dit gaat uit van de HEERE van de legermachten. Hij is wonderbaar van raad, Hij is groot in wijsheid.Anche questo proviene dal Signore degli eserciti: egli si mostra mirabile nel consiglio, grande nella sapienza.
Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen en Mijn gedachten dan uw gedachten.Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie, i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri.
Aan ons echter heeft God het geopenbaard door Zijn Geest. De Geest immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God.Ma a noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito; lo Spirito infatti scruta ogni cosa, anche le profondità di Dio.
Voorzeker, de Heere HEERE doet niets tenzij Hij Zijn geheimenis heeft geopenbaard aan Zijn dienaren, de profeten.In verità, il Signore non fa cosa alcuna senza aver rivelato il suo consiglio ai suoi servitori, i profeti.
Wees niet jaloers op een man van geweld en verkies geen van zijn wegen, want wie afwijkt van de rechte weg is voor de HEERE een gruwel, maar met de oprechten gaat Hij vertrouwelijk om.Non invidiare l'uomo violento e non imitare affatto la sua condotta, perché il Signore ha in abominio il malvagio, mentre la sua amicizia è per i giusti.

Bijbeltekst van de dag

Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...