DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Spreken (2/3)

Looft de Here, roept zijn naam aan, maakt onder de volken zijn daden bekend.Preist den HERRN, ruft an seinen Namen, macht unter den Völkern kund seine Taten!
Gedraagt u als wijzen ten opzichte van hen die buiten staan, maakt u de gelegenheid ten nutte. Uw spreken zij te allen tijde aangenaam, niet zouteloos; gij moet weten, hoe gij aan ieder het juiste antwoord moet geven.Wandelt in Weisheit gegenüber denen, die draußen sind, kauft die rechte Zeit aus! Euer Wort sei allezeit in Gnade, mit Salz gewürzt; ihr sollt wissen, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt!
Alzo zal mijn woord, dat uit mijn mond uitgaat, ook zijn; het zal niet ledig tot Mij wederkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt en dat volbrengen, waartoe Ik het zend.So wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es bewirkt, was mir gefällt, und führt aus, wozu ich es gesandt habe.
Vriendelijke woorden zijn als honigzeem, zoet voor de ziel en medicijn voor het gebeente.Freundliche Worte sind Honig, Süßes für die Seele und Heilung für das Gebein.
Een dwaas schept geen behagen in inzicht, maar hierin, dat zijn hart zich bloot geeft.Kein Gefallen hat der Tor an Einsicht, sondern nur an der Entblößung seines Herzens.
Here, red mij van de leugenlippen, van de bedrieglijke tong.HERR, rette meine Seele vor der Lügenlippe, vor falscher Zunge.
Met de mond stort de godvergetene zijn naaste in het verderf, maar door kennis worden de rechtvaardigen gered.Mit dem Mund richtet der Ruchlose seinen Nächsten zugrunde, aber durch Erkenntnis werden die Gerechten befreit.
Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart U welgevallig zijn, o Here, mijn rots en mijn verlosser.Lass die Reden meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig vor dir sein, HERR, mein Fels und mein Erlöser!
In alle moeitevolle arbeid zal voordeel zijn, maar het gepraat der lippen leidt enkel tot gebrek.Bei jeder Mühe ist Gewinn, aber bloßes Gerede führt nur zum Mangel.
De lippen van de rechtvaardige weten wat welgevallig is, maar de mond der goddelozen is enkel valsheid.Die Lippen des Gerechten sind bedacht auf Wohlgefälliges, der Mund der Gottlosen aber auf Verkehrtes.
Bewaar uw tong voor het kwade en uw lippen voor het spreken van bedrog.Hüte deine Zunge vor Bösem und deine Lippen vor betrügerischer Rede.
Al ware het, dat ik met de tongen der mensen en der engelen sprak, maar had de liefde niet, ik ware schallend koper of een rinkelende cimbaal.Wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden oder eine schallende Zimbel.
En al wat gij doet met woord of werk, doet het alles in de naam des Heren Jezus, God, de Vader, dankende door Hem!Und alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus, und sagt Gott, dem Vater, Dank durch ihn!
Kommer in het hart van de mens buigt het neder, maar een goed woord verblijdt het.Kummer im Herzen des Mannes drückt es nieder, aber ein gutes Wort erfreut es.
De lippen van de dwaas brengen twist voort, en zijn mond roept om slagen.Die Lippen des Toren kommen an mit Streit, und sein Mund schreit nach Prügel.
Het is een eer voor een man zich verre te houden van twist, maar elke dwaas barst los.Ehre ist es dem Mann, vom Streit abzulassen, jeder Narr aber fängt Streit an.
Wie haat verbergt, is een leugenlip; wie laster verbreidt, is een dwaas.Wer Hass verbirgt, hat Lügenlippen; und wer Verleumdung ausstreut, ist ein Tor.
Doe weg van u de valsheid van mond en houd ver van u de verkeerdheid der lippen.Lass weichen von dir die Falschheit des Mundes und die Verdrehtheit der Lippen entferne von dir!
Maar vooral, mijn broeders, zweert niet, noch bij de hemel, noch bij de aarde, noch welke andere eed ook. Laat ja bij u ja zijn en neen neen, opdat gij niet onder het oordeel valt.Vor allem aber, meine Brüder, schwört nicht, weder bei dem Himmel noch bei der Erde noch mit irgendeinem anderen Eid! Es sei aber euer Ja ein Ja und euer Nein ein Nein, damit ihr nicht unter ein Gericht fallt.
En wanneer zij u wegvoeren om u over te leveren, weest dan niet van tevoren bezorgd wat gij zeggen moet, maar zegt wat u in die ure gegeven wordt; want gij zijt het niet, die spreekt, maar de heilige Geest.Und wenn sie euch hinführen, um euch zu überliefern, so sorgt euch vorher nicht, was ihr reden sollt, sondern was euch in jener Stunde gegeben wird, das redet! Denn nicht ihr seid die Redenden, sondern der Heilige Geist.
En neemt geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis, maar ontmaskert ze veeleer, want het is zelfs schandelijk om te noemen, wat heimelijk door hen wordt verricht.Und habt nichts gemein mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, sondern stellt sie vielmehr bloß! Denn was heimlich von ihnen geschieht, ist selbst zu sagen schändlich.
Uitgelezen zilver is de tong des rechtvaardigen; het hart der goddelozen is weinig waard.Auserlesenes Silber ist die Zunge des Gerechten, das Herz der Gottlosen aber ist wenig wert.
Maar Jezus antwoordde en zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, indien gij geloof hebt en niet twijfelt, zult gij niet alleen doen wat met de vijgeboom is gebeurd, maar zelfs indien gij tot deze berg zegt: Hef u op en werp u in de zee, het zal geschieden.Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch: Wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, so werdet ihr nicht allein das mit dem Feigenbaum Geschehene tun, sondern wenn ihr auch zu diesem Berg sagen werdet: Hebe dich empor und wirf dich ins Meer!, so wird es geschehen.
Maar gij, kom uit voor hetgeen met de gezonde leer strookt.Du aber rede, was der gesunden Lehre entspricht.
Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis.Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit, und mit dem Mund wird bekannt zum Heil.

Zegeningen zijn op het hoofd des rechtvaardigen, maar de mond der goddelozen verbergt geweld.Segen ist auf dem Haupt des Gerechten, aber der Mund der Gottlosen birgt Gewalttat.

Bijbeltekst van de dag

En dit is de vrijmoedigheid, die wij tegenover Hem hebben, dat Hij, indien wij iets bidden naar zijn wil, ons verhoort.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...